Debat: Politisk pres for at bevare dyrene på Kulsbjerg

Der kæmpes videre for dyrene på Kulsbjerg Øvelsesplads. Foto: Flemming Kruse

Kulsbjerg Øvelsesplads er et af regionens vigtigste naturområder. Området rummer en fantastisk flora med blandt andet store mængder af orkideer, en rig insektfauna, et rigt fugleliv og ikke mindst en overdådig paddefauna. Øvelsespladsen er åben for publikum, når der ikke er øvelser på området.

Det er resultatet af, at det tidligere intensivt opdyrkede landbrugsområde langsomt blev til natur, da dyrkningen ophørte i 1970. Drænledninger blev lukket og en mængde småsøer og vådområder genopstod. For at undgå tilgroning blev der i 2017 udsat gallowaykreaturer til at afgræsse området. I dag holdes de åbne sletter åbne af kreaturerne. Græsset afløses i stigende grad af blomstrende urter. De 4 orkidearter, der er på Kulsbjerg, spreder sig overalt på området. Insekterne trives igen, nu hvor der er masser af blomster. Og endelig skal nævnes områdets mange padder som har gavn af kreaturernes nedgnavning af skyggende planter omkring søerne. Måske Danmarks største bestand af den sjældne løvfrø (over 1000 eksemplarer) yngler i Kulsbjergs vandhuller. Også springfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander har solide bestande på området.

Men nu har Forsvaret helt uforståeligt opsagt græsningsaftalen, og naturindsatsen vil blive sat i bakgear. Mette Abildgaard fra Det konservative Folkeparti har rejst sagen i Folketinget, men har indtil nu kun fået ret intetsigende fra Forsvarsministeriet: ”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på baggrund af en konkret vurdering af den operative brug af øvelsespladsen besluttet ikke at forlænge naturdriftsaftalen … vedrørende afgræsning”, hedder det.

Desuden nævner Forsvarets Ejendomsstyrelse, at der har ”været flere eksempler på negativ påvirkning af den militære brug af området”, men man kan ikke give mere konkrete eksempler på denne påvirkning. Endelig forsøger man at retfærdiggøre beslutningen ved at henvise til undersøgelser om PFAS-forurening på Forsvarsministeriets arealer, men der foreligger ingen indikationer på, at en sådan forurening skulle findes her.

Forsvaret udgav i 2021 en Grøn Handleplan 2021-25, hvor man lover at arbejde for mere vild natur og større biodiversitet på sine øvelsesterræner. Beslutningen om at opsige græsningsaftalen på Kulsbjerg går i den stik modsatte retning.

Heldigvis har Mette Abildgaard lovet at forfølge sagen, og nu er også SF gået ind i den. Forhåbentligt vil Forsvarsministeren omgøre beslutningen og sikre naturen på Kulsbjerg.

Jørgen Alfastsen,

næstformand DN Vordingborg,

Paradisæblet 29, Ulvshale