Forslag: Vil samle skoledistrikter i ét fælles distrikt

Elevtilvæksten til Rødovre Kommunens folkeskoler forventes at stige med op imod 1000 elever de kommende 10 år. En prognose viser, at eleverne vil fordele sig skævt og derfor foreslår kommunen at gå væk fra de traditionelle seks skoledistrikter, så elever bedre kan fordeles på tværs af kommunen.

Børne- og Kulturforvaltningen har præsenteret et forslag til en ny model for skoledistrikter, hvor alle seks almene skoler indgår i ét fælles skoledistrikt.

Foto: BRIAN POULSEN

Det er ikke nyt, at Rødovre Kommune ændrer på skoledistrikterne. Det er gennem årene sket drypvist, så de passer med befolkningstilvæksten, men nye er kommunens planer om helt at droppe de klassiske seks skoledistrikter for i stedet at lave en samlet model med ét fælles skoledistrikt.

Forslaget kommer i lyset af den forventede befolkningstilvækst, der ifølge prognoser vil betyde, at Rødovres folkeskoler skal rumme op imod 1000 nye elever frem mod 2033.

Det sætter pres på kapaciteten og har samtidig den forventede slagside, at en stor del af de kommende tilflyttere vil ’klumpe’ sig sammen. Blandt andet i den spirende bydel Bykernen og dermed høre til Nyager Skole og Rødovre Skole, der dermed står over for en markant elevtilvækst, mens andre skoler, blandt andet Islev Skole, vil opleve nedgang i elevtallet.

I følge Rødovre Kommunes prognoser er Islev Skole en af de skoler, hvor der forventes et lavere elevoptag, hvis ikke skoledistrikterne ændres

Rødovre Kommune ønsker ikke en skævvridning af elevsammensætningen, men i stedet seks almene folkeskoler der er bæredygtige både socialt, organisatorisk og økonomisk.

Og i stedet for at ændre i de nuværende seks skoledistrikter med års mellemrum, lægges der i stedet op til, at alle skoler fremover hører under én og samme hat.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender at sende forslaget i høring til de seks skolebestyrelser, vil kommunen, såfremt der er opbakning til forslaget, søge om dispensation i Børne- og Undervisningsministeriet, da en omlægning til fælles skoledistrikt kræver en godkendelse fra ministeriet, da den fraviger folkeskolelovens § 36, stk. 2.

Børne- og Skoleudvalget anbefalede forslaget den 11. april og onsdag morgen skal Økonomiudvalget tage stilling til sagen, inden Kommunalbestyrelsen senere skal gøre det samme. Formentlig på mødet den 25. april.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), understreger, at forslaget kommer som en naturlig konsekvens af, at Rødovre har vokseværk.

”Vi foreslår et fælles skoledistrikt, fordi vi ønsker seks almene skoler, der har en nogenlunde jævn elevsammensætning og kvalitet. Hvis vi fortsætter med de nuværende skoledistrikter, kan vi risikere, at enkelte skoler bliver ’mammut-skoler’ med et stykke over 1000 elever, og omvendt at enkelte skoler vil få markant lavere og faldende elevtal. Hverken for store eller for små skoler er hensigtsmæssigt” siger udvalgsformanden.

Skoledistrikter

Det er Rødovre Kommunes vurdering, at selv små afvigelser i prognoserne kan give anledning til ekstra klasser. En tilgang med seks skoledistrikter kan således føre til, at der kommer 5-sporede årgange på nogle skoler og 3-sporede årgange på andre.

Kilde: Rødovre Kommune

Flere kriterier i spil

Rødovre Kommune oplyser, at forslaget om et fælles skoledistrikt blandt andet er opstået efter, at Københavns Kommune og Gentofte Kommune har delt gode erfaringer med lignende modeller. Det er Rødovre Kommunes forventning, at man med et fælles skoledistrikt vil kunne højre undervisningskvalitet, styrke forældretilfredsheden og få en bedre udnyttelse af skolens kapacitet.

I forslaget har Rødovre Kommune i første omgang listet i alt tre kriterier, der skal danne grundlaget for, hvilken skole kommende elever vil blive tilknyttet. Et fjerde kriterie forventes dog at blive tilføjet. Kriterierne går på, at egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner, der indføres en søskendegaranti, så søskende med bopæl i Rødovre har ret til optagelse på samme skole og at alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2,5 kilometer.

Og i en geografisk lille, men til gengæld tæt befolket kommune som Rødovre, vil det sidste kriterie betyde, at børnefamilier der bor et stenkast fra eksempelvis Nyager Skole fremover vil kunne få deres børn skrevet ind på både Rødovre Skole, Valhøj Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole, da alle ligger indenfor en radius af 2,5 kilometer.

Flemming Lunde Østergaard Hansen fortæller til Lokal Nyt, at der arbejdes på at indføre et kriterium mere, der tager højde for nærhedsprincippet, og han kan godt forstå, hvis forslaget vækker usikkerhed hos familier med skolebørn.

”Det er klart, at hvis man for eksempel er bosat i området omkring Rødovre Skole, så har man en forventning om, at ens barn skal gå i skole på Rødovre Skole, men her kommer kriteriet om nærhedsprincippet i spil, og langt hovedparten af eleverne vil komme på den skole der er tættest på,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om at sende omlægningen i høring til skolebestyrelserne på de seks skoler, og det senere endeligt bliver godkendt, vil det være med virkning fra skoleåret 2024/2025.