Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Sjællandske Medier A/S

Priser:

Alle priser er eksklusive moms og tillæg jfr. prisliste, som er offentlig tilgængelig på SN.dk

Faktureringsgebyr:

SJM forbeholder sig ret til at opkræve faktureringsgebyr, når kunden ikke har oplyst en mailadresse eller et EAN-nummer.

Betaling:

Betaling sker enten senest på den dag, der på fakturaen angives som sidste rettidig betalingsdag eller kontant inden indrykningsdagen .

Rente:

Der påløber renter fra forfaldsdagen med SJM´s til enhver tid gældende renter, der for tiden udgør 1,5% pr. påbegyndt måned.

PDF-annoncer/færdigt materiale:

Annoncer leveres efter gældende annonce standard. Korrekt annoncestørrelse uden skæremærker og klar til avistryk.

Særplacering:

Såfremt ønsket om særplacering ikke kan imødekommes, og annonceorden ikke er påtegnet – eller udskydes – placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering – dog aldrig til højere pris end med tillæg for ønsket placering.

Placering af tekstannoncer:

Annoncerne placeres efter størrelse på siderne.

Placering af rubrikannoncer:

En rubrikannonce kan kun bestilles under den bestemte rubrik, hvor den naturligt hører hjemme, men ikke på bestemt side eller plads på en side, idet rubrikkernes placering afhænger af den daglige ombrydning.

Fejl i forbindelse med annoncer og indrykninger:

For trykfejl, forkert størrelse, manglende indrykninger eller andre i forbindelse med en annonce opstået fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter SJM´s skøn af værdiforringelse, men allerhøjest en gratis indrykning.

SJM påtager sig intet ansvar for fejl, som er fremkommet i annoncens manuskript, ikke rettet i fremsendt korrektur eller indtelefonerede annoncer.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende overfor SJM for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af bestilte annoncer.

Reklamation:

Reklamation vedrørende fejl i indrykkede annoncer skal fremsættes omgående og være bladet i hænde senest 5 dage efter indrykning. Bringes annoncen flere gang med samme fejl, uden at SJM modtager reklamation, ydes eventuel godtgørelse kun på den første indrykning.

Native/e-commerce indhold:

SJM kan, I samarbejde med annoncører, producere kommercielt redaktionelt indhold, der kan publiceres i alle SJM´s udgivelser. Kommercielle artikler bliver deklareret som annonce og ”sponseret indhold” og må ikke fjernes. De kommercielle artikler (Native indhold) ejes af annoncøren, dog med undtagelse af billede- og videomateriale, som er indkøbt i forbindelse med produktion af artiklerne jfr. lov om ophavsret. Redaktionelt kommercielt indhold produceret i forbindelse med produkter, henvisninger til virksomheders hjemmesider, samt shopping link for annoncører (e-commerce) ejes af SJM. Artiklerne må ikke anvendes uden skriftlig aftale med SJM.

Online kampagner:

Såfremt korrekt materiale ikke leveres indenfor materiale deadlines, garanteres ikke for rettidig afvikling af kampagnen. Dette gælder også for ejerskaber, hvor et ejerskab regnes som afviklet, hvis materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.

Spiludbyder og finans annoncører:

Annoncering fra spiludbydere og finansielle annoncører må ifølge markedsføringsloven ikke ligge i forlængelse af hinanden.

Fortrolighed:

Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

Gældende lov:

Annoncer må ikke stride mod gældende lov. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke SJM.

I øvrigt forbeholder SJM sig ret til at afvise annoncer, som man af en eller anden grund ikke ønsker at optage.

Udskydelse:

SJM forbeholder sig ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren.

Force Majeure:

SJM er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som SJM ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører m.v. I dette tilfælde er SJM berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.

Revideret 12/10-2021