Debat: Er byrådet sit ansvar bevidst

Kurt Sørensen, Algade 32 Nykøbing

Klimarapporter påpeger at en kystkommune som Odsherred er særlig udsat for de igangværende forandringer som følge af de globale temperaturstigninger. Havvandsniveauet stiger ubønhørligt, forstærket af hyppigere og voldsommere stormflodssituationer, der truer store kyststrækninger. Hertil kommer grundvandsstigninger og monsterregn, som vil sætte lavtliggende landskaber under vand.

Det indebærer at fx Trundholm mose og store dele af Lammefjorden og Sidingefjorden forvandles til naturlige sølandskaber i løbet af få årtier. Det er en kommunal opgave at planlægge disse forandringer. Det indebærer samtidig at sommerhusområder kan blive ubeboelige og afskæres fra omverdenen. Fremtidens vigtigste opgave bliver at tage vare på natur og miljø. Store dele af kommunen ligger allerede under havets overflade, beskyttet af sårbare dæmninger der kan give efter for havets konstante pres, sådan som det tidligere er sket. Klint og Odden kan atter blive øer, sådan som de var for få århundreder siden, idet de blot er forbundet med det øvrige Odsherred af løst sand som havet let vil kunne ommøblere. Landevejen sydover forbi Dragsholm kan forsvinde i vandmasserne ved Dragskanalen.

Det er naivt at tro at disee ændringer ikke vil ske. Vandet er på vej bl.a som følge af den hastige isafsmeltning ved polerne. En ansvarlig måde vil derfor være i tide at give plads for de voksende vandmængder ved at udpege kommende sø- og naturområder i Odsherred, som samtidig kan blive en landskabelig gevinst.

I stedet kommunal planlægning af fx private solcelleparker på Lammefjorden burde Odsherreds byrådspolitikere se kendsgerningerne i øjnene og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Grønt Råd og andre borgergrupper alvorligt arbejde for at sikre kommunens fremtid på en bæredygtig måde.