Husejere kan søge om støtte til boligforbedringer

KOMMUNE: Der er afsat i alt godt og vel 3,7 millioner kroner til en pulje, der handler om landsbyfornyelse, der også omfatter nedrivninger. Teknik og miljøudvalg anbefaler, at pengene frigives.

Husejere kan søge om støtte til boligforbedringer

KALUNDBORG: Der er nok mange, der er bekendt med, at det er muligt at søge støtte til nedrivning af forfaldne ejendomme.

Men næppe lige så mange er klar over, at det for husejere er muligt at søge om kommunal støtte til forbedringer af ejendommen.

Hvert år ydes tilskud til nedrivning af et antal ejendomme i Kalundborg Kommune. Således også i 2023. Foto: Maja Andersen

Udgifterne betales dels af kommunen, dels af staten.

For 2022 og 2023 er der i Kalundborg Kommune afsat et nettorådighedsbeløb på henholdsvis 0,715 millioner kroner og 0,817 millioner kroner til pulje til landsbyfornyelse. Nu frigives – når sagen er endeligt behandlet i kommunalbestyrelsen – en anlægsbevilling på i alt 1,532 millioner kroner til netop landsbyfornyelse.

Staten betaler 60 pct.

– De 1,532 millioner kroner er Kalundborg Kommunes nettoudgift til fornyelserne, for det samlede beløb, der vil være til rådighed, udgør 3,76 millioner kroner. Fra staten vil Kalundborg Kommune imidlertid få refunderet 2,228 millioner kroner i 2022 og 2023 til landsbyfornyelse, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) efter, at udvalget nu anbefaler, at pengene frigives.

Det betyder, at det statslige tilskudsbeløb/refusion udgør 60 procent af de af kommunen afholdte udgifter. Kommunen skal selv finansiere de resterende 40 procent.

Puljen til Landsbyfornyelse har siden 30. april 2014 indeholdt følgende prioriteter: * Støtte til at nedrive boliger.

* Støtte til at istandsætte boliger.

* I begrænset omfang støtte til at nedrive erhverv. Støtte hertil forudsætter, at erhvervsaktiviteten er ophørt og lokalerne er i en bygning med boliger, der istandsættes.

Støttemulighederne er blevet ændret siden 2014. Det betyder for eksempel, at der nu kan ydes støtte til nedrivning (men ikke renovering) af udtjente erhvervsbygninger og driftsanlæg i det åbne land.

Teknik- og Miljøudvalget er, som det fremgår af sagsbehandlingen, af Kommunalbestyrelsen tildelt kompetencen til at træffe beslutning efter byfornyelsesloven til at meddele støttetilsagn.