Feriecenter vil forringe nattemørke og biodiversitet

Debat

Snart holder gravemaskinerne deres indtog på Mullerup Havn for at opføre 62 ferieboliger. I forhold til lokalplanen fra 2006, der foreskriver ca. 48 ferielejligheder mod nedrivning af de eksisterende 10 ferieboliger på kajen, er dette en forøgelse på 24 enheder eller 50 procent.

Den 12. oktober gav Kalundborg Kommune bygherren grønt lys for at starte byggeriet op, da kommunen vurderer, at der ikke er behov for en VVM-undersøgelse før start. Byggeriet vurderes ingen negativ indflydelse at have på f.eks. beskyttet natur eller arter, da disse befinder sig uden for projektområdet. Projektet vurderes heller ikke at medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lugt – eller lys…

Intet kunne være mere forkert! I alt 72 ferielejligheder med lys ved indgange, på fælles gangarealer samt fra stuerne vil (uanset afskærmning) forøge lysforureningen på et 50 procent større areal end de oprindeligt planlagte 48 boliger.

Og da lys ikke stopper ved ejendomsskel, vil det uagtet påvirke insektlivet og dermed resten af faunaen og floraen i de beskyttede naturområder omkring havnen. Lyskilder virker som en støvsuger på insekter i natten, der indfanges af lyset og her sværmer sig i døden. Det vil over tid decimere bestanden, hvilket igen vil gøre området uinteressant for dyr højere oppe i fødekæden. Hertil kommer også påvirkningen af plantelivet, der dels vil mangle bestøvere, og dels får forstyrret deres vækstcyklus af den øgede lysmængde. Nattemørket er det største, men også mest oversete og misforståede biotop i Danmark. En rigtig stor andel af livet på landjorden – og i havet – er afhængig af nattemørket for jagt, fouragering, kamuflage og forplantning.

Kyststrækningerne er de sidste steder på Sjælland, hvor nattemørket ikke er fuldstændig ødelagt af lysforurening, og Mullerup Havn ligger midt i det sidste mørke område mellem Kalundborg og Korsør.

I sin udviklingsstrategi 2030 fremhæver Kalundborg Kommune ønsket om en bæredygtig udvikling i tråd med FN's 17 Verdensmål, bl.a. ved at tage vare på naturen og øge mangfoldigheden. Beskyttelsen af nattemørket er et meget vigtigt, men desværre også meget overset aktiv i arbejdet med FN's Verdensmål.

Så hvis Kalundborg Kommune tager sine egne ord – og den globale biodiversitetskrise – alvorligt, bør de revurdere deres screeningsafgørelse og som minimum lade undersøge påvirkningen af lysforureningen fra det »forvoksede« feriecenter på de tilstødende beskyttede naturområder.

Tom Axelsen

Mågestien 32

Mullerup Havn