Sigridsvej 25 udløser endnu en lokalplan

På et byplanudvalgsmøde i august 2017 blev det besluttet at begrænse hævede opholdsarealer og fritliggende kældre. Det skete i lyset af, at Sigridsvej 25 fik godkendt en 212 m2 ophævet kælder. Et nyt lokalplanforslag er nu i høring. Hvis den går igennem, er det nummer to lokalplan, som Sigridsvej 25 udløser

Foto: Kathrine Albrechtsen

LOKALPLAN Byggeriet på Sigridsvej 25, som er ejet af Jan Leth Christensen, har indtil nu affødt to nye lokalplaner.

Inden byggetilladelsen blev givet, skyndte Byplanudvalget at vedtage en lokalplan, der forhindrede større udestuer end 55 kvm. Og som direkte forlængelse af byggeriet er et nyt lokalplanforslag sendt i høring fra den 13. juni til 20. august, der vil begrænse hævede opholdsarealer og fritliggende kældre.

Forslaget betyder, at fritliggende kældre og hævede opholdsarealer ikke må være over 1,80 m og højest må udgøre 25 procent af det eksisterende etageareal, dog højest 150 kvm.

Ifølge leder af Plan og Byg, Michael Holst, vil lokalplanens regulering omfatte alle villa-ejendomme fremadrettet.

"Rækkehuse, etageboliger og erhvervsejendomme skal ansøge kommunen om tilladelse til høje kældre og hævede, visuelt lukkede opholdsarealer, hvorefter der vil blive taget konkret stilling, da forholdene på disse ejendomme er anderledes end ved villaer," siger han.

Det var på et møde i Byplanudvalget den 10. august 2017, at man besluttede i slipstrømmen af byggesagen på Sigridsvej 25, som indeholdt en 414 m2 kælder, der var hævet 1,22 meter over terræn med en volume på 212 m2, at undersøge, hvordan man fremover kunne begrænse omfang og højde af hævede opholdsarealer og fritliggende kældre med en temalokalplan.

Reglerne i dag er, at de to former for bebyggelse ikke indgår i beregningen af ejendommens bebyggelsesprocent, og højde og omfang er heller ikke reguleret. Men ifølge Byplanudvalget kan de opleves som massive og give en utilsigtet udvidelse af bebyggelsen på grunden samt uønsket fortætning, og det kræver derfor en regulering på området, hvilket de fremlagde ved kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj. Her blev det vedtaget at udsende forslaget i høring samt at afholde borgermøder i høringsperioden.

Næsten halvanden måned inde i høringsperioden bliver der på www.Gentofte.dk udtrykt flere frustrationer mod endnu en lokalplan fra flere Gentofte-borgere.

"Nu må det være slut med indsnævringer af vores byggeret!!! Det her går stik imod tiden og borgernes ønsker. Skærpelsen er kun med til at sikre, at alle huse fremover er helt identiske, så vi får et område af typehuse. Charmen af forskelligheden formindskes, og området gøres mindre attraktivt," skriver Jørgen Flemming Ladefoged.

At lokalplanen indsnævrer byggeretten bliver delt af flere. Som Rina Neye skriver:

"Jeg er IMOD dette overformynderiske forslag. Jeg er uforstående overfor, hvorfor Gentofte Kommune, som den eneste i landet, skal have SÅ mange særregler i lokalplanerne."

Flere undrer sig over, hvordan et ophævet areal kan fortætte kommunen.

"Baggrunden for lokalplansforslaget er at undgå bebyggelsesmæssig fortætning med visuelt lukkede konstruktioner. Men hvis man bevæger sig ud i villakvartererne, så vil man slet ikke kunne se de omtalte konstruktioner fra gaden af, da langt de fleste haver er omkranset af hegn eller hæk på minimum 180 cm i højden. Dermed falder præmissen om at undgå visuelt lukkede konstruktioner og dermed bebyggelsesmæssig fortætning til jorden. Samtidig mener jeg, at det bør til enhver tid være boligejerens ret selv at beslutte, hvordan deres opholdsarealer skal se ud, uanset om de er hævet op til stueniveau, samt om arealet herunder udnyttes eller ej," skriver Troels Ovdal Salmony.

Hvor formynderisk kommunen er blevet, er der flere, som slår sig på. En af dem er Gentofte-borger Frederik Dahl-Hansen, som skriver:

"Der må da være en grænse for, hvor detailreguleret det skal være at bo i Gentofte Kommune. Med dette forslag er vi nu gået i gang med at regulere, hvordan en borgers terrasse skal se ud. Hvad bliver dog det næste – regulering af havefliser? Jeg synes ikke, at det kan være rimeligt, at de ejendomsejere, som betaler dyre domme for at bo i et hus, skal begrænses igen og igen. Jeg håber, at de nye vurderingsmeddelelser tager højde for, at det er borgerne, der betaler ejendomsskat, men Gentofte Kommune, der bestemmer, hvordan ejendomme skal indrettes og benytttes."

I Villabyernes printversion skrev vi, at på grund af nye regler for persondata er navn og adresse i kommunens offentlige høringer nu blevet anonymiseret. Villabyerne søgte aktindsigt og fik først navnene efter avisens deadline.