Byrådet inviterer Folketingets Transportudvalg på besigtigelsestur

Foto: Mikkel Kjølby
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard Copyright AN

Jungletrommerne fra Christiansborg fortæller, at Transportminister Benny Engelbrecht (S) snart skal i gang med forhandlingerne om et nyt trafikforlig.En forlængelse af Hillerød-motorvejen forventes at være blandt de centrale punkter.

Men allerede inden forlængelsen af Hillerød-motorvejen oplever borgerne i Furesø stigende støjgener. Ikke mindst fra Fiskebækbroen. Furesø Byråd har derfor sendt et brev til Folketingets Transportudvalg med en åben invitation til at komme på besigtigelsestur i Furesø.

– Fiskebækbroen mellem Furesø og Farum Sø udgør et særligt problem. Broens konstruktion består både af stål og beton, og der er i støj-beregningsmodellen ikke taget højde for dette, hvilket medfører flere støjgener, end der lægges til grund i de officielle beregninger fra Vejdirektoratet. Furesø Kommune har derfor fået Cowi til at udarbejde et notat omkring Fiskebækbroen, som er afleveret til Vejdirektoratet med forventning om, at støjafskærmningen langs Hillerødmotorvejen fremrykkes, står der i brevet, som rundes af med en invitation.

– Vi inviterer jer gerne på besøg i Furesø Kommune, hvor I kan stifte bekendtskab både med den støjbelastning, mange af vore borgere oplever, og en dialog omkring, hvordan vi i fælleskab kan få løst opgaven med at bekæmpe trafikstøj sammen.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er klar i spyttet.

– Støjen fra Fiskebækbroen skal ned, siger Ole Bondo Christensen.

– Vi er i løbende dialog med Vejdirektoratet, der anerkender at støjgenerne fra Fiskebæk broen er alvorlige. Nu mangler vi blot, at Folketinget bevilger de fornødne midler til støjskærme og anden støjdæmning, siger borgmesteren, der understreger, at kommunen står klar til at styrke samarbejdet med de statslige myndigheder om en samlet plan for at bekæmpe støjen langs Hillerødmotorvejen.

– Motorvejen er jo en statsvej, og derfor må staten også prioritere midler til støjbekæmpelse. Det skal ske via de puljer, der afsættes på de årlige finanslove. Og endnu vigtigere: Folketinget skal i gang med at forhandle en samlet plan for udvikling af veje og trafik i Danmark. Her er det helt afgørende, at der prioriteres de fornødne midler til støjbekæmpelse og en udbygning af den kollektive trafik, så vi kan begrænse trængsel, trafikstøj og CO2-udledning, forklarer Ole Bondo Christensen.

Massive støjgener

I brevet opridses generne.

– Vores seneste støjberegning for 2019 viser, at der nu er ca. 3700 støjbelastede boliger i kommunen. Det svarer til, at knap 10.000 mennesker eller 25 % af alle borgere i Furesø Kommune er belastet med støj over den vejledende grænse for trafikstøj på 58 dB. Tallet er støt stigende år for år og skyldes i alt væsentligt trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen. Trafikstøjen udgør et stort og mangesidigt samfundsproblem: Den begrænser mulighederne for byudvikling, forringer borgernes livskvalitet, udgør en sundhedsrisiko, forringer rekreative naturoplevelser og reducerer ejendomsværdierne. Det er derfor helt afgørende, at der laves en samlet plan og afsættes de fornødne midler til en effektiv reduktion af støjen fra Hillerødmotorvejen, står der i brevet.

– Et samlet byråd i Furesø Kommune vil derfor på det kraftigste opfordre til, at reduktion af støj fra Hillerødmotorvejen prioriteres både i finanslovsforhandlinger ved tildeling af midler til Vejdirektoratets pulje til støjreduktion og som led i de kommende politiske forhandlinger om en samlet infrastrukturplan.

Arbejdet fortsætter

Manden bag facebookgruppen om bekæmpelse af støj fra Fiskebækbroen, Anders Medum Groth (RV) glæder sig over, at borgmesteren og byrådet har grebet bolden. Brevet var en af de muligheder, der blev nævnt på et møde om støj, som Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet holdt i sidste uge.

– Jeg er rigtigt glad for, at borgmesteren har samlet handsken op, og har sat sig for bordenden ift. at råbe Christiansborg op med vores støjgener. Vi har behov for at kommunikere klart og tydeligt, at støjen fra motorvejen er et problem i Furesø. Jeg er også rigtigt glad for, at samtlige partier nu står bag en samlet skrivelse til Transportudvalget, siger Anders Medum Groth, som også har holdt møde med sit partis transportordfører Rasmus Helveg Petersen om emnet.

Hos Socialdemokratiet arbejdes der også hårdt.

– Brevet understreger behovet for, at man prioriterer støjende fra motorvejen via de statslige støjpuljer. Der skal simpelthen flere midler området i det kommende trafikforlig og så skal Vejdirektoratet anerkende at støjen fra Fiskebækbroen er al for høj og at der skal findes en løsning nu, lyder det fra Lene Bang (S).