Debat: Vi skal forebygge børn og unges mistrivsel

Af Hanne Berg (SF), medlem af Børne- og Skoleudvalget, Bent Fischer-Nielsen (SF), næstformand i Børne- og Skoleudvalget

Heldigvis trives de fleste børn og unge. Men et stort mindretal – 15 % – får mindst én psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år (Kilde: Vidensråd for forebyggelse). SF ser det som bydende nødvendigt at sætte ind, så langt flere børn og unge kan trives. I dette og to kommende læserbreve giver vi vores bud på, hvad Fredensborg Kommune kan gøre mere af, og vi starter med at sætte fokus på 0 – 3-årsområdet.

Data viser, at sundhedsplejersker i slutningen af første leveår med stor sikkerhed kan finde børn i risiko for at få psykiske lidelser senere hen. Derfor foreslår vi, at der fokuseres yderligere på en indsats med sundhedsplejersker, og at der efterfølgende kan sættes ind med målrettede kurser til forældrene, så hverdagen kan tilrettelægges, så den passer til det enkelte barns behov. Desuden kan man øge pædagognormeringen og målrette specialkurser i vuggestuer med børn i risikogrupper.

Med en tidlig indsats, kan man forebygge, at barnets mentale helbred forværres med angst og depression senere i livet. På den måde er der meget at spare i menneskelig lidelse og penge.

Ovenstående forslag er inspireret af to professorer (Anne A. E. Thorup og Bjørn Holstein), der i et interview i bladet ”Danske Kommuner, januar 2023” tilføjer: ”Samfundet har den viden, der skal til, for effektivt at forebygge psykiske problemer hos børn. Så det er bare om at komme i gang.”

SF har som bekendt længe haft børn og unges trivsel allerhøjst på den politiske dagsorden. Dels har vi lokalt foreslået forsøg i Fredensborg Kommunes skoler med at forebygge mistrivsel i udskolingen, der nu er forløbet over 3 år. Dels har vi arbejdet for minimumsnormeringer og en øget pædagogisk kvalitet i dagtilbud, for at sikre alle børn en god start på livet.

Vi vil fortsat presse på, for at kommunen bliver endnu bedre til at forebygge børn og unges mistrivsel.

Hanne Berg, medlem af Børne- og Skoleudvalget

Bent Fischer-Nielsen, næstformand i Børne- og Skoleudvalget