Så slap katten af sækken

K.Stallknecht, Tunet 31, 3450 Allerød, skriver:

Det bliver den svageste tredjedel af AOC Engholms beboere, der først betaler prisen for kommunaliseringen og omorganiseringen af genoptræningsindsatsen i Allerød Kommune.

I september 2006 fastlagde kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarden for genoptræningen i kommunen.

Konsekvensen af dette er, at en tredjedel af AOC Engholms beboere ikke længere kan få vedvarende træning og dermed bevare et så godt som muligt funktionsniveau.

Kommunens standard betyder i praksis, at de svageste beboere skal gå fra træning 5 gange om ugen ved en kvalificeret fysioterapeut, til 2 gange om ugen og kun i en afgrænset periode på 3 måneder. Efter ca. et halvt år kan de så eventuelt igen visiteres til træning for en ny periode.

Forvaltningen fastslår allerede i maj måned i et notat, at AOC Engholms træningsniveau til de fysisk dårligste borgere er godt, men at den vedvarende træning kun tilgodeser en del af plejehjemsbeboerne, og at forvaltningen mener, at ressourcerne med fordel kunne anvendes til at træne flere borgere, altså med andre ord en besparelse blandt de svageste til fordel for de stærkere. Forvaltningen peger på en fremtidig løsningsmodel for træningen bestående af en tidsbegrænset træning kombineret med et system kaldet FIM, hvor opgaverne med den vedligeholdende træning udføres af plejepersonalet.

I et høringssvar i juni måned gør AOC Engholm opmærksom på netop disse konsekvenser og påpeger, at det ud over at belaste de svageste gamle også vil belaste plejepersonalet, som ikke er uddannet til disse opgaver. Engholm peger også på den belastning, det vil være for beboerne på Engholm, at de ved en fremtidig centralisering af hele genoptræningsindsatsen skal transporteres til og fra centret.

Kommunalbestyrelsen er således før beslutningen fuldt ud klar over de alvorlige konsekvenser på dette første kommunaliserings område. Man vedtager endvidere, at træningsopgaverne skal løses ved, at man pr. 1.1.2007 virksomhedsoverfører de ved AOC Engholm ansatte fysioterapeuter til kommunen, uagtet der ikke er lovhjemmel til dette. Dog beslutter man, at Lyngehus og AOC Engholm fortsat kan anvendes som træningssteder "indtil der er fundet lokaler, der kan rumme den samlede genoptræning."

AOC Engholm er, som selvejende institution, i sin kontrakt med kommunen forpligtet til at følge kommunens standarder, hvilket på dansk betyder, at virksomheden skal omlægge og forringe sit tilbud til de svageste ældre.

Dette står i skarp kontrast til indholdet i kommunens notat af den 11.10.2006, "Derfor kommunaliserer vi AOC Engholm og Mimosen", hvori det skrives: "Kommunaliseringen indebærer ikke ændringer i AOC Engholms og Mimosens nuværende service niveau". Det kan vist ikke undre nogen, at vi i AOC Engholms bestyrelse bl.a. har udbedt os et notat om konsekvenserne af og en køreplan for arbejdet med at kommunalisere hele AOC Engholms virksomhed, før vi går ind i en egentlig forhandling.

Ovenstående beslutningsforløb tyder på, at AOC Engholms bestyrelse er den sidste bastion for de ældre i sikringen af et anstændigt behandlings og plejeniveau, men det er måske på den baggrund, at man skal se politiske udtalelser som: " Det eneste der sker er, at bestyrelsen forsvinder".