Novavi er Danmarks største sted for alkoholbehandling – skaber positive forandringer i borgerens liv

Mindfulness træner evnen til at være til stede i nuet og kan reducere trangen til alkohol. Novavi anvender flere metoder i anonym behandling af alkoholafhængighed.

Novavi er Danmarks største sted for alkoholbehandling – skaber positive forandringer i borgerens liv
Foto: Yaroslav Astakhov

Novavi er en not for profit-fond, der er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling. Med mere end 60 års erfaring er fondens vision at hjælpe mennesker til et liv uden rusmidler. Behandlingen er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring misbrugsbehandling, og den tilbydes på hele Sjælland ved fysisk fremmøde på et af Novavis otte ambulatorier med omkring 180 ansatte. I tillæg findes der også en onlinebehandling, som tilbydes i hele Danmark.

Alkoholbehandlingen er anonym, så det er ikke et krav, at borgeren oplyser navn, adresse eller cpr-nummer. Alle oplysninger behandles fortroligt og udleveres ikke til myndigheder eller andre uden samtykke. Det er social- og sundhedsfaglige behandlere såsom læger, psykologer, socialrådgivere, psykiatere og sygeplejersker, der varetager Novavis alkoholbehandling, hvilket sikrer den faglige kvalitet af behandlingen.

Motivation er nøglen til behandling af alkoholmisbrug

Motivation for og engagement i behandlingen er afgørende for behandlingens resultat og bruges som drivkraft til at skabe positive forandringer i borgerens liv.

Det handler ofte om at komme psykiske og mentale problemer og udfordringer til livs og forbedre relationen til den tætteste familie og andre pårørende, eller om at de alkoholrelaterede fysiske udfordringer er blevet for store.

Derfor er det vigtigt også at have fokus på de langsigtede mål og på de positive resultater, som ændringerne bringer.

Ophør eller reduktion af alkoholforbrug

Novavi arbejder altid med de ønsker og mål, borgeren har til behandlingen, som kan være afholdenhed i forhold til alkohol eller reduktion af alkoholindtaget. Metoderne i alkoholbehandlingen og de faglige tilgange medvirker til effekt af behandlingen og til at sikre borgerens trivsel undervejs i behandlingsforløbet.

Novavi anvender altid faglige metoder og tilgange, der er evidensbaserede, og som er tilpasset den enkelte borgers ønsker og mål med behandlingen, og som desuden indtænker alder, udfordringer og funktionsniveau samt motivation for behandlingen. Dette gøres med henblik på at skabe en behandling, der er skræddersyet til den enkelte borger og derved imødekommer borgerens eventuelle behov undervejs i behandlingen.

For at sikre udvikling og trivsel under hele behandlingsforløbet har Novavi altid fokus på, at metoder og faglige tilgange bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som borgeren og den professionelle behandler i samarbejde sætter.

Det er vigtigt for Novavi, at borgeren føler sig set, hørt og forstået, da det medvirker til, at den enkelte borger når i mål, gennemfører behandlingen succesfuldt og fortsætter sin ædruelighed efter endt behandling i Novavi.

Behandlingen er evidensbaseret og baserer sig på kognitiv samtaleterapi/adfærdsterapi, Motiverende Samtale (MI), mindfulness og Feedback Informed Treatment.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) ændrer mindset

Kognitiv adfærdsterapi er den terapiform, Novavi primært anvender. Kort fortalt er målet med KAT at finde alternativer til uhensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre og øge borgerens selvindsigt og bearbejdningsevne. Behandlingen retter sig mod formulerede udfordringer i borgerens liv og fokuserer på metoder til problemløsning og lindring af symptomer, og den bygger på et samarbejde mellem behandler og borger for at få en fælles forståelse af, hvad borgeren oplever at have brug for. I terapien vil der være fokus på at se sammenhængen mellem tanker, adfærd, følelser og kropslige fornemmelser. Med ændrede tankemønstre ændres handlemuligheder, og situationer kan placeres i en ny sammenhæng eller i en ny forståelsesramme.

I samtalerne er der fokus på de udfordringer, borgeren oplever. Her vil borgeren få viden, konkrete redskaber og brugbare/nyttige strategier i forhold til at opnå de mål, vedkommende har sat sig.

Den Motiverende Samtale (MI) skaber grobund for forandringer

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret og samarbejdsbaseret samtaleteknik, der kan hjælpe borgeren til at blive mere afklaret omkring sine værdier og ønsker samt ambivalens i forhold til at ændre alkoholvaner. Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med at styrke borgerens motivation for forandring og har fokus på borgerens forestillinger og forslag til løsninger. Samtalen orienteres omkring borgerens ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad borgeren tidligere er lykkedes med. I samtalerne vil der endvidere være fokus på borgerens styrker og kompetencer, så borgeren styrkes i troen på egne evner og på forandringer.

Grundelementet i Den Motiverende Samtale er den ligeværdige og samarbejdende relation, hvor borgeren har forstand på sig selv og sit eget liv, og behandleren har faglig viden og metodeforstand. Den motiverende samtaleform hjælper med at afdække og øge motivationen for de ønskede forandringer, hvor ansvaret for at skabe og udvikle disse forandringer ligger hos borgeren selv.

Mindfulness og tilbagefald

Mindfulnessbaseret tilbagefaldsforebyggelse er et struktureret, evidensbaseret program, der forener mindfulnessmeditation med kognitiv tilbagefaldsforebyggelse. Programmet består af otte sessioner a 2½ time og er udformet til ambulant efterbehandling.

Programmets formål er blandt andet at understøtte og vedligeholde de resultater, borgeren har opnået i første del af sit behandlingsforløb. Derudover hjælper programmet borgeren til at opbygge en mere holdbar livsstil på sin vej ud af afhængighed.

Med mindfulness trænes en måde til at være mere nærværende til stede i nuet. Det kan i sig selv øge borgerens robusthed overfor de udfordringer, borgeren møder i sin dagligdag. Desuden trænes opmærksomhed i dagligdagen, som kan hjælpe borgeren til at få øje på automatiske tanke- og handlemønstre.

At håndtere situationer, hvor en borger reducerer sit alkoholforbrug, hvor en borger er i risiko for tilbagefald, eller hvor tilbagefald forhindres, er alle vigtige delmål i alkoholbehandlingen og kan opnås med håndteringsteknikker og håndteringsstrategier, som borgeren udvikler.

Personlige strategier forebygger tilbagefald

Forebyggelse af tilbagefald er et vigtigt aspekt i alkoholbehandlingen, og det anbefales, at borgerne deltager i efterbehandling, netværksgrupper og selvhjælpsgrupper for at hjælpe dem med at håndtere eventuel trang til alkohol i hverdagen. Borgerne opøver og udvikler strategier til bedre at kunne håndtere specifikke situationer og følelser, hvor de i særlig grad oplever at have svært ved at afholde sig fra alkohol. Novavi anbefaler, at den drikkende identificerer potentielle risikosituationer og øver håndteringsteknikker, som gør det lettere at modstå fristelsen til at drikke. Alkoholbehandlingen kan også omfatte udvikling af sociale netværk, hvor der laves aftaler med venner og familie for at fastholde en tilværelse uden alkohol.

Feedback Informed Treatment (FIT)

Det er vigtigt for Novavi, at samarbejdet med borgeren fungerer, og at behandlingen har den ønskede effekt og er til hjælp for borgeren. Med udgangspunkt i borgerens feedback evalueres og tilpasses indsatsen og behandlingen løbende i dialog med borgeren. Når borgeren er en aktiv del af behandlingen, øges motivationen for at deltage og skabe forandring, samtidig med at behandleren får direkte feedback på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Formålet med FIT er at styrke relationen mellem borger og behandler og herigennem øge borgerens engagement i behandlingen og sandsynligheden for en positiv effekt af behandlingen.