Kommentar omkring overordnet økonomi

Ole Find JensenFormand for                          SammenlægningsudvalgetFlere borgere har i en opfølgning på debatten omkring budgettet i Frederikssund spurgt, om Sammenlægningsudvalget inden budgetvedtagelsen har udtømt alle muligheder for at udvide kommunens økonomiske ramme.Spørgsmålet er forståeligt –  på baggrund af de meget forskelligartede udmeldinger, som er kommet fra Christiansborg, og de forskellige reaktioner, der har været i landets kommuner.Når udlægning af samme sag kan blive nærmest modsatrettet, når der diskuteres i Folketinget, skyldes det blandt andet, at bloktilskudstildeling og udligningsreform indvirker meget forskelligt på kommunerne.Sammenlægningsudvalget har brugt alle muligheder på at reagere på udligningsreformen. Udvalget har i enighed allerede i februar klaget over reformen i et brev til Indenrigsministeren og har ved møde med ministeren også haft mulighed for direkte orientere om, hvordan kommunen er ramt.Herudover har udvalget naturligvis brugt de muligheder, vi har for påvirkning gennem KL og vil fortsat gøre det . Det kan bestemt diskuteres, om KL har opnået tilstrækkeligt i forhold til budget 2007, men det er min opfattelse, at kommunerne fortsat har bedst mulighed for at opnå resultater ved, at et fælles KL presser regeringen ved de kommende års forhandlinger.Der har i overgangsåret været tilskuds- og lånepuljer til rådighed.Vi har søgt dem alle og opnået tilskud fra puljen til økonomisk vanskeligt stillede kommuner samt fået lånemulighed til sammenlægningsudgifter og ekstraudgifter i forbindelse med at kommunerne overtager en række social opgaver fra amterne.Det hjælper naturligvis, men rækker ikke til at kompensere for tabene. Udligningsreformen rammer meget forskelligt i landets kommuner, og det ligger fast, at Frederikssund er blandt reformens store tabere . 71,6 millioner, svarende til 1,19 skatteprocent er et markant tab, som der ingen overordnet rimelighed er i.Lovgivningen giver en delvis kompensationsmulighed ved en skatteforhøjelse, hvor pengene  imidlertid kun kan bruges til at sende ud af kommunen –  kommunens egne borgerne får ingen gavn af dem !Loven indeholder desuden overgangstilskud, men den negative effekt af udligningsreformen er permanent , idet kommunen også ved forøget indkomstgrundlag fremover, kun får lov at beholde en lille del.Fordelingsmodellerne for bloktilskud betyder, at vækstkommuner og kommuner med stort demografisk pres taber penge, hvilket er særlig mærkbart, når den vækstramme ,der er aftalt mellem KL og regeringen, er meget stram.Debatten omkring kommunernes råderum bliver derfor afgørende i de kommende år og en forbedring af rammen skal være kommunernes hovedambition, når der næste gang skal forhandles kommuneaftale.Vi vil fra Frederikssund og igennem KL gøre vores til, at disse forhandlinger skaber mulighed for at forbedre den overordnede kommunale økonomi.