Haldor Topsøe rykker dige tættere på fabrik

Haldor Topsøe A/S vil bygge et nyt dige 15-20 meter tættere på fabrikken, efter den første plan blev annuleret.

Foto: Anne Lønstrup

Frederikssund Flere gange har Haldor Topsøe A/S været truet af oversvømmelse. I 2014 og 2016 blev truslen så stor, at medarbejderne måtte bygge et midlertidigt dige af big-bags fulde af sand, samtidig med at den nordlige del af produktionen blev lukket ned.

"Det var et lykketræf, at vi fik holdt vandet ude, og vi er helt klart af den overbevisning, at det er ikke et spørgsmål, om det sker igen, men hvornår det sker igen," siger teknisk chef på Haldor Topsøe A/S, Kenn Kaas Nielsen.

Derfor har fabrikken allerede for flere år siden ansøgt Frederikssund Kommune om tilladelse til at etablere et stormflodsdige.

Den første tilladelse blev givet, men siden annulleret på grund af mangler ved partshøringen og en miljøkonsekvensrapport. Men nu har Haldor Topsøe A/S ansøgt om at opføre et dige 15-20 meter tættere på fabrikken. Denne løsning har været i høring, og har – i modsætning til den første – ikke udløst protester fra naboerne.

I den fire uger lange høringsperiode er der kun blevet rejst et par spørgsmål fra Kystdirektoratets side, som ifølge Frederikssund Kommunes bemærkninger allerede er indarbejdet i det reviderede ansøgningsmateriale.

Ifølge Kenn Kaas Nielsen er det nye dige magen til det, som fabrikken tidligere har søgt om tilladelse til at opføre. Forskellen er beliggenheden.

"Da to fredede popler på fabrikkens grund i 2018 bukkede under for en vinterstorm og yderligere 15-20 popler blev vurderet i fare for at vælte, blev poplerne af-fredet. Dermed blev det muligt at flytte diget 15-20 meter tættere på fabrikken," siger Kenn Kaas Nielsen.

Det nye diges nordøstlige hjørne flytter indad, hvilket ifølge Kenn Kaas Nielsen imødekommer naboernes ønsker.

"Vi lægger vægt på det gode naboskab, og med det nye dige får naboerne en bedre udsigt, selv om der måske også er nogen, der havde foretrukket, at poplerne kunne blive stående," siger han.

Det nye dige vil gøre det mere besværligt, når fabrikken får behov for at komme ned til installationer i jorden. Nu bliver der mere jord at flytte, før det kan lade sig gøre.

"Det bliver lidt mere komplekst," konstaterer den tekniske chef.

Stormflodssikringen er et ler-dige med en kerne af sand. Oven på lerlaget anlægges et ti cm tykt lag muld, som plantes til med græs. Anlægget kommer ifølge Kenn Kaas Nielsen til at løbe op i 4-4,5 millioner kroner. Det forventes, at anlægsarbejdet begynder i juni 2020, for diget skal etableres i sommerperioden, så græsset kan få fat.

"Græsset vil gøre, at diget kan tåle vandets bevægelser under en stormflod. Græsset skal klippes jævnligt, hvis diget skal være funktionsdygtigt, så der bliver ikke tale om meterhøjt græs, som nogen havde frygtet," siger Kenn Kaas Nielsen.

Det etableres en højvandsport, som til daglig er åben, men som lukkes ved risiko for højvande.

I kommunens afgørelse står der bl.a., at dige-projektet kun vil påvirke kystlandskabet, biologi og rekreative forhold i ubetydelig grad, fordi kystbeskyttelsen etableres tilbagetrukket tæt på virksomhedens bygninger og op ad eksisterende hegn i området.

"Selve stranden og rekreative stier berøres ikke af diget. Kystbeskyttelsen hindrer ikke adgangen til eller langs stranden," skriver kommunen.

Som formand for Plan- og Miljøudvalget glæder Jørgen Bech (V) sig over, at der er fundet en løsning, som både Haldor Topsøe A/S og de nærmest boende naboer er tilfredse med.

Han fortæller, at den første tilladelse blev annulleret, fordi Haldor Topsøe A/S ønskede en anden placering af diget bl.a. for at imødekomme en række naboindsigelser.

"Begge placeringer var politisk acceptable, men da så virksomheden kommer tilbage og beder om en ændret placering af diget, så godkender vi det som en endnu bedre løsning," siger Jørgen Bech.

"Det er ikke nemt både at lave kystsikring og samtidig sørge for at landskabelige og miljømæssige forhold er i orden. Derfor er jeg rigtig glad for, at i hvert fald et af kystsikringsprojekterne lykkes," siger han.