FAKTA: Her er paragraffen Dan-Bunkering er tiltalt for

Bagmandspolitiet har tiltalt Dan-Bunkering for at sælge jetbrændstof til Syrien trods EU-sanktioner.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har tiltalt Dan-Bunkering, Bunker Holding og en direktør for at sælge jetbrændstof til Syrien via russiske mellemmænd.

Det skete trods EU-sanktioner over for det borgerkrigshærgede land.

SØIK har rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens paragraf 110 c. Den lyder:

Den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år straffes den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til gennemførelse af statens forpligtelser som medlem af Forenede Nationer.

Stk. 3. Med samme straf som i stk. 2 straffes den, der overtræder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60, 301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller artikel 215 eller 352 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske personer.

Stk. 4. Begås en forbrydelse som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.

Kilde: Straffeloven.