DEBAT: I bunden med beløb pr. skoleelev

DEBAT Åbent brev til børne- og ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. økonomien på kommunens skoler:

I vores arbejde som forældrerepræsentanter på vores børns skole (Kongevejens Skole) er det blevet meget tydeligt for os, hvor stram skolernes økonomi er og hvor vanskeligt det er at opretholde et dannende læringsmiljø for vores børn, qua lønningsbudgettet kun rækker til en standard lærernormering, uden hensyntagen til eksempelvis sygdom, barselsorlov der ikke løber fra skoleårets start til slut samt behov for ekstraordinære ressourcer til børn med akutte og/eller særlige behov.

Konsekvenserne af den stramme økonomi er ikke bare synlig i den daglige undervisning, men også i det fysiske miljø børnene oplever i deres hverdag, og den almene undervisning kan kun fungere ved træk på ressourcer fra specialområdet. Det økonomiske råderum giver således ikke den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne understøtte vores børn.

Derfor fremsætter skolebestyrelsens forældrerepræsentanter hermed en opfordring til BUU og kommunalbestyrelsen om, at øge budgettet til kommunens folkeskoler, både til undervisning og til opgradering af de fysiske omgivelser.

Vi er i en situation, hvor der i de sidste mange år ikke er kommet flere midler til den enkelte elev, og det på trods af øgede krav om undervisning, trivselsindsatser, evalueringer mm.

Senest i forbindelse med klassedannelsen til skoleåret 2019/2020, fremsendte vi et høringssvar, hvor vi påpegede at vi så et niveau på 23 elever som en øverste grænse, og anmodede om flere midler til fx flere 2-lærer timer. Efter klassedannelsen og altså før skolestart 1. maj, er de nye 0. klasser på 25, 25 hhv. 26 elever. Det kommer til at presse skolen yderligere på undervisning, pædagogtimer og fysiske forhold, da der trods opfordring, ikke samtidig er tilført ekstra midler til skolen med de flere børn.

Herudover udtrykker den samlede skolebestyrelses forældrerepræsentanter stærk bekymring over det pres, der herved lægges på personalegruppen på skolen. Hele fundamentet for en velfungerende skole med høj trivsel og et sundt læringsmiljø for eleverne er en stabil personalegruppe, der kan udøve deres høje faglighed uden unødvendige bindinger og øget pres. Et pres som vil mindske stabiliteten på Kongevejens Skole på længere sigt.

Hertil kommer, at arbejdet med de pejlemærker for LTK's skolevæsen som kommunalbestyrelsen har besluttet for perioden 2018-2022, gerne skal kunne integreres i den videre udvikling af Kongevejens Skole

Afsluttende er det vigtigt at understrege, at er skolerne i kommunen er slidte og de investeringsprojekter som skolerne er blevet lovet til udbedring af dette, af uklare årsager ikke bliver gennemført.

Det fremgår af referatet fra BUU udvalgsmøde primo marts, at budgetprocessen nu sættes i gang i LTK, og at der i den videre proces skal udarbejdes Udkast til konkrete forslag til effektiviseringer, budgetreduktioner og omprioriteringer. Det betyder at der potentielt skal spares yderligere på bl.a. kommunens folkeskoler, og det er vi som forældre repræsentanter, forældre og skatteborgere i kommunen nødt til at reagere på.

Der er ikke plads til flere nedskæringer i kommunens folkeskoler. Der er brug for flere penge.