Flertal udskyder fremtidig brug af Charlotteskolen med et år

Flertallet i Høje-Taastrups byråd udskød ibrugtagningen af Charlotteskolen som midlertidig kapacitet i Hedehusene med foreløbigt et år. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Efter en lang og ihærdig debat i byrådssalen endte det onsdag aften som forventet med, at det borgerlige flertal i byrådet bestående af K, DF og R stemte for at udskyde potentielt at kunne bruge Charlotteskolen til dele af indskolingen i Hedehusene med foreløbigt et år.

På baggrund af det forventede antal af kommende skolebørn i den vestlige del af Høje-Taastrup er den ellers nedlagte Charlotteskolen i Hedehusene i kikkerten som midlertidig ekstra kapacitet for indskolingen på det få år gamle Læringshuset.

Byrådets borgerlige flertal ønskede at følge administrationens anbefaling i sagen, men det gjorde de tre røde partier EL, S og SF absolut ikke. Herved opstod debatten.

Ønsker ikke at spille hasard

Det var Kurt Scheelsbeck (K), der på vegne af Konservative begrundede hvorfor man er for administrationens indstilling. Han skitserede de meget forskellige prognoser - at der ved den fra sidste år så ud til at blive 26-28 klasser allerede i 2025/26, men at forventningen for det skoleår nu ligger på præcis kapaciteten i Læringshuset. Med i hans ligning hører også, at byggerierne i Nærheden er bremset op, men nu ser ud til at komme i gang igen.

- Vi vil ikke på den her baggrund spille hasard i forhold til Læringshuset. For det er at spille hasard at sige: Nu fraskriver vi os muligheden for at bruge Charlotteskolen. Skulle der så komme 2, 3, 4 eller 5 ekstra klasser ind som 0. klasser, fordi der skulle flytte flere til området, så har vi ikke muligheden, lød det fra Kurt Scheelsbeck.

Trivsel og udviklingsplaner var argumenterne

Forinden kridtede Emil Viskum (EL) banen op med argumenter for, at andre midlertidige løsninger end Charlotteskolen i hans optik er at foretrække både økonomisk og pædagogisk set - eksempelvis brugen af pavilloner.

Hvad angår det økonomiske, pointerede han, at det ikke kunne betale sig at renovere en mindre del af Charlotteskolen for flere millioner kroner, alene for at en håndfuld klasser kan benytte skolen i en periode, der sandsynligvis bliver mindre end et år, før den permanente udvidelsesløsning på Hedehusene Skole står klar.

- Pædagogisk giver det ikke mening, fordi man vil skille eleverne ad, da det vil være en utrolig lille enhed, der skulle være der på Charlotteskolen. Man vil placere dem i et hjørne på en stor tom skole, hvor resten ikke bliver renoveret, sagde Emil Viskum blandt andet.

Både han og Peter Faarbæk (S) henviste til, at når flertallet i byrådet gerne vil have Charlotteskolen i baghånden som skole, så udsætter det automatisk de vedtagne udviklingsplaner, der er for hele Charlottekvarteret.

Som det fremgår af et spørgsmål-svar fra administrationen, som Socialdemokratiet havde stillet inden byrådsmødet, er udviklingen af Charlottekvarteret nemlig sat på pause frem til “forventeligt 2028”, netop fordi Charlotteskolen er udset som midlertidig løsning på børneområdet. Skolens matrikel er et af hovedområderne for privatboligudviklingen i kvarteret.

Vil tage presset efter dårlig trivsel på skole

Men her gav Kurt Scheelsbeck igen. I hans optik er beslutningen ikke lig med, at man udsætter alle planer for Charlottekvarteret. Blandt andet da man har finansieringen af det kommende Sundheds- og Bevægelseshus i kvarteret med i budgetforhandlingerne til efteråret.

- Man kan have forskellige tilgange til det her. Vi ønsker ikke på nogen måde at stoppe udviklingen i Charlottekvarteret. Men vi ønsker at være sikre på ikke at presse Læringshuset set i lyset af den historik, vi netop har med med trivslen og andre udfordringer - blandt andet i indskolingen, lød det fra den fungerende borgmester.

- Jeg ved godt, at der er partier her i byrådet, som sidder til venstre for mig, der tidligere har foreslået, at så kan man da bare tage indskolingen og fordele på mellemtrin og udskoling. Det siger vi nej til. Vi står fast på, at vi skal have den her sikkerhed. Næste år kan vi så se på definitivt at fraskrive os muligheden, sagde Kurt Scheelsbeck.

Det var bestemt ikke det sidste ord i sagen. Byrådet nåede endda at skulle tage stilling til et ændringsforslag fra de røde partier, inden udfaldet blev, at det borgerlige flertal stemte indstillingen igennem.

Se hele debatten på www. htk.dk.

Ved du mere om sagen, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Behovet for ekstra kapacitet vil opstå, hvis det viser sig, at der i skoleåret 2025/26 og/eller 2026/27 vil blive brug for at oprette flere end de 20 klasser, der er kapacitet til i Læringshusets egne rammer - fordi man på det tidspunkt endnu ikke vil være klar med den permanente ekstra plads på Hedehusene Skole.

En helt ny prognose viser nemlig, at stigningen i antallet af skolebørn til 0. klasse i distriktet vil ske langsommere og først potentielt give pladsudfordringer senere end forventet i en prognose fra 2022.

Foto: Thomas Olsen
Foto: Thomas Olsen

“Udviklingsplanen for Charlotteager blev godkendt af boligorganisationerne DFB og Vibo og af Høje-Taastrup Kommune i 2020 (BY 21-04-2020). Udviklingsplanen er et bud på, hvordan Charlotteager kan bindes bedre sammen med resten af byen gennem en rekreativ grøn forbindelse og ved at etablere et Sundheds- og bevægelseshus, som fælles mødested. Planen peger også på, hvordan der kan skabes en mere blandet bydel gennem salg af almene boliger og privat boligudbygning.

I 2021 blev der indgået en tryghedsaftale mellem DFB, Vibo og Høje-Taastrup Kommune.

Tryghedsaftalen nedjusterer udviklingsplanens omfang af privat boligudbygning. Tryghedsaftalen understreger endvidere, at det er grundejerne (DFB, Vibo og Høje-Taastrup Kommune) og dermed henholdsvis afdelingsmødet og Byrådet, der skal tage stilling til om og hvornår de vil tage udviklingsplanens idéer og udviklingspotentialer videre på deres egne arealer (BY 18-05-2021).

Sundheds- og bevægelseshuset skal rumme foreningerne fra Hedehusene skole, Charlotteskolen og Hedehushallen og imødekomme foreningslivets behov for tidssvarende faciliteter i kombination med sundheds- og fællesskabsorienterede aktiviteter. Byrådet har igangsat en modningsproces, hvor huset vision og indhold skulle konkretiseres sammen med brugerne. På baggrund af visionen er der udarbejdet forskellige modeller for huset størrelse samt økonomi for realisering (BY 21-06-2021).

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet, at der skal arbejdes med finansieringsmodeller for Sundheds- og bevægelseshuset.

Charlotteskolens matriklen indgår i udviklingsplanen som et af hovedområderne for privatboligudvikling, som skal bidrage til en mere blandet beboersammensætning i kvarteret. Udviklingen af matriklen er dog blevet sat på pause indtil forventeligt 2028, fordi Charlotteskolen skal bruges til at løse midlertidige kapacitetsudfordringer på børneområdet. Boligorganisationerne har også udsat boligudvikling på deres matrikler, således at de kan indgå i et fælles udbud med udvikling af Charlottegrundens matrikel.

Udviklingsplanen danner også rammen om boligafdelingernes arbejde med fremtidssikring af de eksisterende almene boliger, herunder etablering af tilgængelighedsboliger i stueetagen. Byrådet har godkendt skema A fra Vibo, der omhandler en facadereparation, etablering af 16 tilgængelighedsboliger i stueboliger og opsætning af solcelleanlæg inkl. batteri og bi-målere (BY 14-12-2022). Vibo’s beslutning om at undersøge muligheder for salg af almene boliger er stadig gældende, men de har fokuseret på renoveringsprojektet og er derfor ikke kommet videre med afklaring af salg.“

Klik dig ind her på og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.