Politisk flertal godkendte kritisk høringssvar om Aflandshage

Politisk flertal godkendte kritisk høringssvar om Aflandshage

KlausS

 

Det røde felt, betegnet ’Aflandshage’ viser, hvor havvindmøllerne planlægges opsat. Også Kriegers Flak, der ligger væsentligt længere væk fra kysten, er indtegnet på kortet.

(Kort: Stevns Kommune)

Af Rikke Michael Hansen

Stevns: Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede torsdag aften i sidste uge at godkende et af forvaltningen udarbejdet høringssvar, som stiller sig kritisk over for havvindmølleprojektet Aflandshage. Det er Københavns energiselskab HOFOR, som står bag projektet med havvindmøller i Køge Bugt placeret 8 kilometer fra Stevns Klint

Borgmester Henning Urban Dam (S) havde meldt afbud til aftenens møde, da han er testet positiv med corona. Istedet var Helen Sørensen indkaldt som hans stedfortræder.

Det betød endvidere, at Anette Mortensen (V), der er viceborgmester, for en stund var tilbage som mødestyrer. Hun lagde ud med en opfordring til, at debatten ikke skulle handle om vindmøller generelt, men specifikt om placeringen af den konkrete vindmøllepark Aflandshage.

Der var 13 stemmer for at godkende høringssvaret fra Stevns Kommunes forvaltning fordelt på følgende: S – 5, V – 4 (der var afbud fra Bjarne Nielsen, derfor kun 4 stemmer), K – 3 og løsgænger Martin Henriksen. Imod stemte EL – 1, Nyt Stevns – 2, R – 1 og SF – 1.

Alle, der i løbet af debatten bad om ordet, erklærede sig for den grønne omstilling. Uenigheden lå i selve placeringen af havvindmøllerne, som vil blive opsat i Køge Bugt med en afstand på ned til 8 kilometer fra strandkanten.

Et flertal i Folketinget har i juni 2021 justeret ordningen for vedvarende energianlæg på havet til at ligge 15 kilometer fra kysten, og har givet berørte kommuner vetoret, hvis afstanden er nærmere. Aftalen gælder dog ikke for allerede igangsatte projekter, herunder altså Aflandshage.

Københavnerprojekt, der spolerer udsigten

Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for Plan, Teknik og Miljø (PMT) kaldte det for en forældet tankegang med gammel teknologi at sætte havvindmøller op kun 8 kilometer fra kysten. Han argumenterede bl.a. for, at 220 meter høje vindmøller ville ’se voldsomt ud’, et argument som også partifællen Rasmus Englund senere fremhævede.

– Forestil dig, hvis projektet var kommet i dag med den nye lovgivning, ville vi så sige nej?, spurgte Flemming Petersen.

Mikkel Lundemann (K) mente ikke, at projektet tager godt nok hensyn til miljøet, og han var generelt af den holdning, at havvindmøller skal være større og skal placeres på dybere vand.

Flere var også imod at bidrage med grøn energi til København uden selv at få gavn af det.

– Aflandshage er et københavnerprojekt, der ikke kommer Stevns til gode. Vi siger ja til grøn omstilling, men vi ønsker samme ret ift. afstand som kommende projekter, sagde Steen S. Hansen (S).

Også Martin Henriksen støttede høringssvaret, og han så gerne, at møllerne bliver placeret længere væk fra kysten.

Handling i stedet for snak

Sejer Folke mente til gengæld, at der er brug for handling her og nu, også selvom det er ’i egen baghave’, og at det ikke går an med den såkaldte ’hockeystav-model’ (regeringen præsenterede i efteråret 2020 ’hockeystaven’ som et billede på deres plan for nedbringelse af CO2-udslip, hvor størstedelen af besparelserne skal findes ved at investere i nye teknologier, som først i de Mogens Haugaard (Nyt Stevns) mente, at det var ’helt ude af proportioner’, at udsigt skal vægte højere end grøn omstilling.

– Vi skubber vindmøllerne, som er et afgørende element i den grønne omstilling, rundt imellem os og forhaler dermed processen. Der er allerede sket stor uoprettelig skade på vores miljø, og vi kan ikke spilde et sekund mere men bør sige ja til vindmøller på Aflandshage, sagde han.

SF’s Julie Hoff Sørensen var enig med både Sejer og Mogens, og sagde bl.a., at det er ’uansvarligt at fravælge vindmøller pga. udsigten’

Line Krogh Lay (R) kaldte diskussioner om placering for ’en syltekrukke’:

– Vi siger, at vi gerne vil den grønne omstilling, men det kræver, at vi gør noget. Vi snakker og snakker og snakker, her, i Danmark, i Verden, alt i mens temperaturen stiger og havene stiger. Grøn omstilling har en pris, vores pris er udsigten, men prisen ved at fortsætte med at snakke er langt højere, sagde Line Krogh Lay.

Hovedpointer i høringssvaret

Stevns Kommune fremhæver fem grundlæggende problemstillinger i høringssvaret:

• Kumulative virkninger: Det er ikke tilstrækkeligt belyst i miljøkonsekvensvurderingen, hvad konsekvenserne af havvindmølleparken er på lang sigt i samspil med de mange øvrige igangværende og planlagte projekter i Køge Bugt.

• Biodiversitet – flora og fauna: Havvindmølleparken er placeret midt i en af Nordeuropas vigtigste træk-fugleruter (ikke mindst for rovfugle). Mange fugle og flagermus vil med meget stor sandsynlighed miste livet i kollision med møllevingerne. Samtidig er møllernes påvirkning på havbunden ikke tilstrækkeligt belyst.

• Landskab og visuelle forhold: Kystlandskabet ved Stevns Klint er UNESCO Verdensarv og dermed af universel betydning for hele menneskeheden. Alligevel er der ikke taget hensyn til den væsentlige visuelle påvirkning. Vindmøllernes blinkende lys vil kunne ses både dag og nat.

• Kulturarv: Miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i en aflyst kommuneplan, og tager derfor ikke højde for de nye kulturmiljøudpegninger i Kommuneplan 2021 – herunder Bøgeskov Havn. Denne del af rapporten er derfor mangelfuld og belyst på et ukorrekt grundlag.

• Befolkning og menneskers sundhed: Rapporten konkluderer, at placeringen af Aflandshage ikke påvirker menneskers sundhed, da der kun er en visuel påvirkning. Stevns Kommune er uenige i, at visuel påvirkning ikke har en negativ indvirkning på menneskers sundhed og er bekymrede for, at den visuelle påvirkning devaluerer herlighedsværdien i naturoplevelsen i

verdensarvsområdet.

Kilde: Stevns Kommune