Ordstyrertaler ved budgetforhandlinger 2020

Ordstyrertaler ved budgetforhandlinger 2020

KlausS

Torsdag den 10. oktober indledte Stevns' kommunalbestyrelse forhandlingerne om kommunens budget 2022.

Hvert parti holdt en ordstyrertale, som bringes her til orientering, i denne rækkefølge:

Borgmester Anette Mortensen (V)

Steen S. Hansen (S)

Jan Jespersen (Ø)

Line Krogh Lay (R)

Bjarne Nielsen (V)

Mogens Haugaard (N)

Mikkel Lundemann Rasmussen (K)

Ordførernes taler ved 1. behandling af budget 2020

i Stevns Kommune

Borgmester Anette Mortensen (V)

Da vi indgik sidste års budget lovede vi hinanden at starte budgetprocessen for 2020 op meget tidligt, da vi forudså en svær økonomisk situation. Det betød at vi allerede i februar måned havde vores første drøftelser i fagudvalgene og vores første budgettemamøde for kommunalbestyrelsen. På temamødet dykkede vi blandt andet ned i tallene bag de store velfærdsområder, manglende udligning og mulige indtægtskilder.

Henover foråret blev der efter ønske fra Økonomiudvalget udarbejdet balanceforslag for 35 mio. kr., da vi på det tidspunkt forudså at det var det beløb der kunne blive nødvendig i modgående foranstaltninger. Henover foråret blev det også klart, at det kommende folketingsvalg trak ud og at det kunne blive svært at nå at lande en aftale mellem en ny regering og KL i tide. En aftale som er altafgørende for det kommunale budgetarbejde.

Det viste sig at holde stik. Den nye regering blev først dannet den 27. juni og derfor blev økonomiforhandlingerne udskudt til efter sommerferien. Først den 6. september blev økonomiaftalen indgået og efter et stort og flot arbejde fra forvaltningen var Stevns Kommunes tal klar til hele kommunalbestyrelsen den 27. september. Tak til forvaltningen for et flot arbejde.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har generelt givet et højere løft end tidligere forventet og det gør alt andet lige arbejdet med budgetlægningen lidt lettere. Men det rykker ikke ved, at Stevns fortsat ligger meget lavt på samtlige serviceudgifter og at der fortsat mangler en fair udligningsreform.

Derfor har Stevns kommune ad flere omgange skrevet til Social- og Indenrigsministeren for at bede om et møde med Ministeren, men desværre har Ministeren ikke imødekommet vores ønske endnu.

Det budget der skal behandles i dag, er det der kaldes et administrativt budgetforslag – altså et budget som for driften kun viser et basisbudget, uden anbefalingerne fra de politiske udvalg.

Der pågår i disse dage en masse forhandlinger i flertalsgruppen og det er forventningen at vi på mandag kan fremlægge et forslag for oppositionen.

Flertallet har et ønske om at sikre den nuværende service uden gigantiske sparerunder samt ikke mindst penge til de mange anlægsopgaver, som er med til at udvikle og sikre Stevns Kommune fremover.

Det er min forhåbning at oppositionen ønsker at være med i budget 2020 og vi derved kan lave et bredt budgetforlig for 2020.

Jeg giver hermed ordet videre til de respektive partier efter den aftalte rækkefølge.

 

Steen S. Hansen (S)

Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det forelagte budget i sagen er et administrativt budget, som er resultatet af de prioriteter, der har været i fagudvalgene.

Vi er i nu i gang med de politiske forhandlinger om budgettet.

Det er en usædvanlig situation vi står i, da vi normalt vedtager det næste års budget i oktober måned.

Det blev skubbet da vi har haft et folketingsvalg – en senere aftale mellem kommunerne og Regeringen og at vi først fik de endelige tal for Stevns kommune i slutningen af september 2019.

Frygtede, at vi skulle finde 30-35 millioner i budgettet for at få det i balance – Det blev bedre med aftalen og vi fik 34 millioner på denne.

Vi er i fuld gang i flertalsgruppen med budgetforhandlingerne – Det går rigtigt godt partierne imellem – Der er respekt for hinanden og en rigtig god stemning og et oprigtigt ønske om et fælles budget og gerne med hele KB som deltagere.

Vi kan opnå forbedringer på både driften og anlæg til glæde for borgerne på Stevns.

Vi håber på, at selv om vi er klemt på tiden, da budgettet skal være færdigt den 22. oktober kl. 1200, at vi får alle partier med omkring en fælles budgetaftale.

Vi bør alle strække os og jeg glæder mit til at mødes med de øvrige partier på mandag den 12. oktober 2019.

Hvor der er vilje er der en vej – også til at indgå budgetforlig.

Med disse ord vil jeg sende budgettet videre til 2. behandlingen.

Jan Jespersen (Ø)

– Det at lave et kommunalt budget er den vigtigste opgave for os kommunalpolitikere, det kræver grundighed. For alle besparelser og ideer har konsekvenser, der nøje skal overvejes. Budgetlægning kræver tid, og kan ikke gøres med venstre hånd.

– I Enhedslisten glæder vi os over de økonomiske forudsætninger vi har i år, hvor vi er blevet beriget med yderligere 34 millioner kr. Det vil alt andet lige gøre det lettere at få enderne til at nå sammen. Der ud over kan vi glæde os over, at vi uden sanktioner kan hæve skatten med op til 9.9 millioner kr.

– Det kan vi i Enhedslisten kun bifalde, men vi har endnu ikke hørt, om flertalsgruppen ønsker at benytte sig af den mulighed, og hvad de i så fald ønsker at bruge pengene til. Der ud over vil det være rart at vide, hvorvidt det skal være på personskatten, grundskylden eller dækningsbidraget pengene skal hentes.

– Vi skriver nu 10. november og efter flere budgetseminarer og et enkelt møde med flertalsgruppen, er det eneste reelle vi har hørt at flertalsgruppen ”vist nok” er villig til igen at udfordre servicerammen og hente penge op af kassen.

– Med andre ord, der er mange spørgsmål vi endnu ikke har fået besvaret i og med, flertalsgruppen endnu ikke har fremvist er budgetforslag, der kan fortælle, hvilken retning de ønsker for Stevns kommune.

– Sidste år blev vi ellers fortalt, at flertalsgruppen ville tage fat på budget 2020 allerede i januar i år. Men uden viden om, hvad flertalsgruppen tænker, sider vi ligesom sidste år i en meget presset situation.

– Så meget for de gode intentioner, men det er altså uacceptable arbejdsforhold man byder os, når vi med kun halvanden uge til fremsendelse af ændringsforslag, stadig står på bar bund.

– Når det er sagt, skal der jo laves et budget. Så selv om arbejdsforholdene er kritisable, er der ikke andet for, end at sende forvaltningens budgetforslag videre ti 2. behandling, hvilket hermed er gjort.

Line Krogh Lay (R)

Vi har været udfordret i forhold til dette års budgetproces pga. det sene folketingsvalg og den deraf forsinkede økonomiaftale med kommunerne. Vi har forhandlet med bind for det ene øje indtil for ca. halvanden uge siden, da vi ikke har kendt vore indtægter.

Sidste år blev vi præsenteret for et voldsomt skred i udgifterne samtidig med et fald i indtægterne, som gjorde, at det blev nødvendigt at gå i tænkeboks. Heldigvis besluttede i flertalsgruppen, at slå koldt vand i blodet og undersøge vores økonomi og muligheder frem for at lave en hård opbremsning, som efterlod kommunen og dens borgere mast i forruden. Et malende billede, som Flemming Petersen brugte sidste år.

Vores økonomi er stadig udfordret, men det ser væsentligt bedre ud end frygtet. Så man kan sige, at det var rettidigt omhu fra flertalsgruppens side, at vi ikke rundbarberede kommunens service med det samme.

Fra Radikales side, ønsker vi, at økonomien skal hænge sammen, men vi ønsker også, at bevare et rimeligt serviceniveau, her mener vi efterhånden, der er meget få knapper at skrue på.

Vi er nødt til at arbejde mere målrettet på bosætning og jobskabelse, hvis vi skal have kommunen fremad. Det kræver investeringer. Her er det fortsatte arbejde med verdensmålene vigtigt, og jeg læser mig til i Faxe Kommunes budgetforlig, at de har ladet sig inspirere af Stevns.

Samtidig er det en radikal mærkesag at skabe mere sammenhængende natur og øge biodiversiteten. Det kræver også investeringer på et højere niveau end de midler, der fx ligger i den grønne naturpulje i øjeblikket.

At investere i fremtiden ligger godt i tråd med, at vi er nødt til at have bragt kassebeholdningen ned, hvis vi ikke skal risikere at blive stillet dårligere i forhold til bloktilskud og en kommende udligningsreform. Noget af vores kassebeholdning kan bruges til en nødvendig udvidelse af servicerammen, mens noget kan bruges til investeringer i fremtiden. Det er muligt at gøre uden at slå bunden ud af kassen.

Vi har stadig udfordringer i forhold til indtægtssiden og på udgiftssiden på social og sundhedsområdet,, så dette skal vi arbejde videre med i de kommende år, men jeg er fortrøstningsfuld.

Vi skal have et budget, som tilbyder borgerne stabilt service. Samtidig skal vi pege fremad.

Vi bør arbejde alle partier for en fair udligningsreform, og jeg har inviteret Radikales kommunalordfører Kathrine Olldag til Stevns den 24. oktober for at interesserede netop at drøfte og debattere det emne med hende.

Tak fordi I finder jer i os i forvaltningen med det komprimerede budgetforløb og til de ansatte for at holde ud i den økonomiske uklarhed der har været, og som forhåbentlig lander et blødere sted end frygtet.

Jer ser frem til de fortsatte forhandlinger og sender budgettet videre til 2. behandling i håb om, at alle går til forhandlingerne med intentionen om at byde konstruktivt ind.

Bjarne Nielsen (V)

At lave kommunale budgetter kan være en kompliceret opgave. Der er mange faktorer som skal gå op i en højere enhed og der er mange instanser, som har en mening om penge. I sidste ende er det dog få ting, som har størst betydning:

– Hvor mange indtægter har vi.

– Hvor mange penge må vi bruge og hvor mange har vi råd til at bruge.

– Hvilke aftaler har den siddende regering indgået med KL (Kommunernes Landsforening) om.

I år har Folketingsvalget bestemt ikke gjort opgaven nemmere – Mette Frederiksen skulle bruge lidt tid på at danne en mindretalsregering og før det var faldet på plads, kunne der ikke forhandles med KL om en aftale.

Det har derfor givet samtlige 98 kommuner særdeles vanskelige vilkår, selv om nogle kommuner har ”satset hele butikken” og indgået budgetforlig uden at kende til næste års budgetter.

I Stevns Kommune har vi valgt at være noget mere forsigtige – vi ville gerne vide, hvad vi havde at gøre godt med – skal vi være helt ærlige, så kunne verden ha set værre ud, men før vi render ud at døren med armene højt hævet, så lad os komme ned på jorden igen. Situationen er gået fra frygteligt til slemt og vi må sande, at et budget for 2020 vil kræve, at der skal tages alvorlige beslutninger for at skabe balance .

Der er skrevet og talt meget, specielt i dagspressen, at det er besluttet at hæve skatten i Stevns Kommune – Det er ikke tilfældet. Det er administrativt besluttet at søge om mulighed for at hæve skatten med op til 0,9%, hvis der er politisk flertal herfor. få man ikke søger om denne mulighed på forhånd, så vil den mulighed være udelukket på forhånd, selv hvis det i værste fald var eneste tilbageværende mulighed for at balance i budgettet. Det er fortsat Venstres forhåbning, at vi løser det kommende års budget, uden at skulle hæve skatten – om det lykkes, vil tiden vise.

Nogen vil måske tænke – med den politiske sammensætning i Flertalsgruppen vil det aldrig lykkes at lave et budgetforlig, men her vil jeg nu godt gøre al skepsis til skamme – fra første møde i Flertalsgruppen har der hersket en vilje til at levere resultater, at anerkende de respektive partiers ønsker og forventninger, men ikke mindst en utrolig vilje til at lytte og finde kompromiser. Vi er ikke nået i mål, men vi er nået langt i bestræbelserne på at finde fælles fodslaw.

For Venstre er det vigtigt at være visionære og satse på udvikling, men dette skal ske samtidig med at vi sikrer en god service på vores velfærdsområder. Det er afgørende vigtigt at vi sætter tidligt ind med hjælp til de allermindste og at vi sikrer en god og tryg skolegang for vores børn, både i folkeskoler og i friskoler. Det er også afgørende at vi kan tage vare på de ældre medborgere i kommunen. Vi ved at vi bliver væsentlig flere ældre de kommende år og derfor skal vi afsætte midler til at sikre en værdig alderdom Stevns er et godt sted at bo og leve og det skal det fortsætte med at være.

Det er dejligt at konstatere, at Stevns Kommune har modtaget 30 mio. kr. i tilskud og udligningskroner, men også bemærkelsesværdigt, at vores ansøgninger til puljerne for særligt vanskeligt stillede kommuner ikke resulterede i yderligere penge – specielt når man kan konstatere, at kommuner som Rødovre og Brøndby modtager 20 og 12 mio. kr. – et hurtigt kig på deres nøgletal viser, at de bruger væsentlig flere penge på borgerne end Stevns.

Venstre er indstillet på at investere en del af kassebeholdningen på at bevare et rimeligt serviceniveau på vores kerneområder – det er der plads til, og det er jo i sidste ende borgernes penge, vi har liggende. Skulle der så sidde nogen og forvente skattelettelser, så må vi nok skuffe dem – det er ganske enkelt ikke en mulighed.

Det er vigtigt at holde for øje, at det budget der er fremlagt i dag til politisk drøftelse, er et såkaldt administrativt budgetoplæg, med et Balancekatalog , som fagudvalgene har fået fremlagt til politisk behandling – i morgen fortsætter det politiske arbejde og det er mit ønske, at alle partier vil indgå i en konstruktiv dialog om at skabe det bedste resultat for borgerne i Stevns.

Personligt vil jeg godt rette en tak Flertalsgruppens medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde de sidste godt 2 år – vi har nået meget i denne periode, men vi har stadig en del opgaver tilbage som skal løses – lad os derfor fortsætte i samme ånd og i fællesskab gøre Stevns til et endnu bedre sted at leve.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Direktionen og vores fantastiske medarbejdere – uden jeres utrættelige indsats kan vi ikke løse fremtidens opgaver på betryggende vis.

Med disse ord anbefaler Venstre naturligvis at stemme for at oversende budgettet til 2. behandlingen.

Mogens Haugaard (N)

Budgetprocessen har igen i år lidt af demokratisk underskud i alvorlig grad. Selvom processen startede tilbage i januar, står oppositionen her 12 dage før deadline for budgettet og ved intet om, hvad flertallet vil. Alt kører under radaren og oppositionen bliver ikke involveret. Det er kritisabelt. Kommunalbestyrelsen består af 19 folkevalgte medlemmer – ikke kun 13.

Vi kan se, der bliver skrevet om skatteforhøjelser. Vi kan se, at likviditeten fra udgangen af 2017 til udgangen af 2019 er faldet med 70 mio. Det er mange penge på to år. Det fremgår, at det er administrationen, der søger om forhøjelse af skatten. Så jeg vil gerne spørge borgmesteren, om politikerne slet ikke er involveret i, at der søges om skatteforhøjelser?

Så bliver der talt om, at vi har fået 34 mio. nye penge. Der blev lavet et balancekatalog på 35 mio. – altså vi manglede 35 mio. Så den logiske forklaring vil være, at så mangler vi kun 1 mio. Men sådan er det ikke. De 34 mio. er ikke nye penge, men er på baggrund af et skøn, der lå for lavt i forhold til, hvad vi plejer at få i tilskud og udligning. Så vi mangler stadigvæk omkring 30 mio. for at få budgettet til at gå i nul. I hvert fald, hvis der er de ambitioner, som der ligger for anlægsinvesteringer. Så søgte flertallet midler fra fattigdomspuljen og lagde 10 mio. derfra ud i overslagsårerne ved sidste års budget. Det var fugle på taget. Fiktive midler, som vi da også nu har fået svar på, at Stevns ikke kommer i betragtning til. Nøjagtigt som vi sagde i Nyt Stevns.

Skal Nyt Stevns indgå i et budgetforlig for 2020 bliver det uden skatteforhøjelser og uden træk på likviditeten. Vi vedtog på sidste ØU møde uændrede skatter og det er vi meget tilfredse med. Til gengæld var der et flertal, der ønskede at fremrykke opkrævningstidspunktet for ejendomsskatter til januar måned. Det kan vi ikke være med til, da vi som bekendt ved, at alle familier har ekstraordinære udgifter i husholdningen i december måned. Fremrykning af ejendomsskatter er ene og alene med det formål at styrke kommunens egen likviditet. Det kan vi ikke være bekendt. Stigende skatter udhuler købekraften og forringer bosætningen.

I 2 år har flertalsgruppen ikke reageret på budgetoverskridelser. Det startede med 13 mio. i SSU og det er eskaleret til mellem 20 og 30 mio. – stadig uden reaktion. Ikke engang fra borgmesteren. Det er den kurs, der bliver kørt og derfor ser kommunens økonomi ud, som den gør. Budgetterne i både 2018 og 2019 er gået helt skævt, fordi flertallet har brugt langt mere, end der var råd til. En ualmindelig dårlig økonomisk styring og opfølgning.

Nyt Stevns lagde et budget i balance sidste år og det gør vi igen. Nu må pengestrømmen til den daglige drift ud af kassebeholdningen stoppes. Skal der trækkes på kassen skal det være til ekstraordinære anlægsinvesteringer eller afbetaling på lån.

Fra Nyt Stevns håber vi, at hele kommunalbestyrelsen kan indgå aftale om et budget 2020 i balance. Vi indgår gerne forhandlinger om et budgetforlig med de partier, der ønsker, at skatten holdes i ro og at overskuddet på driften skal finansiere anlægsudgifterne.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K)

En kommunes budget er noget der kan mærkes.

Hver lille decimal har stor betydning for borgernes hverdag. Det har betydning både for fælleskabet og for den enkelte – på kort og på lang sigt.

Det har været nemmere at gå ind til budgetforhandlingerne i år end sidste år. Udgangspunktet er bedre.

Vi har det seneste år bevist at vi både er i stand til at omprioritere – uden at det går ud over den nære velfærd.

Vi har det seneste år sat skub i salget af jord og ejendomme. En øvelse der på kort sigt giver tilflytning og anlægskroner i kommunekassen. Og på lang sigt et endnu større liv til vores kommune og indtægter i form at skattekroner.

På AETs område er vi også rigtig godt på vej:

– På arbejdsmarkedsområdet har vi fået flere i beskæftigelse – også de som har stået langt fra arbejdsmarkedet

– Virksomhederne giver os den bedste placering på DI’s erhvervsklima vi har haft nogensinde, hvilket medfører flere lokale arbejdspladser

– Og Turismebranchen slår hver dag og hver måned nye rekorder

Det er med til at give os en bedre økonomi – det er med til at gøre at vi er på vej i den rigtige retning.

Det gælder i øvrigt også hvis vi sammenligner med seneste års budget – både i overslagsårene og det budget som administrationen har fremlagt.

Men sandheden er også, at vi er dybt afhængige af en god aftale mellem KL og regeringen. Det er vi hvert år og afhængigheden bliver kun større når vi ser på den demografiske udvikling.

Den aftale kan vi naturligvis ikke bero alene på. Derfor vil det også være Det Konservative Folkepartis forslag at vi i budget 2020 igen laver effektiviseringer og omprioriteringer.

Derudover har vi et ønske om, at vi som det første i det kommende år igangsætter en række budgetanalyser der kan gøre os klogere på om vi får mest muligt for pengene og/eller om det kan gøres på en anden både bedre og billigere måde. Hvilke områder vi skal starte på, vil vi ikke komme med et forslag til nu, men lade være op til politisk drøftelse.

I konservative vil vi arbejde for at fastholde vores serviceniveau – måske også forbedre det på enkelte områder, hvor der er allermest brug for det.

Det bliver med det udgangspunkt; at vores ældre skal føle sig trygge, at hverdagen bliver bedre for børnefamilier og at vi skaber flere nye lokale arbejdspladser.