Ja til at flytte Rødvig Station

Vedtaget: Med 12 stemmer mod 7 vedtog Kommunalbestyrelsen endegyldigt at afkorte Østbanens strækning i Rødvig og flytte stationen fra dens nuværende placering til nord for Vemmetoftevej.

Freddies store ønske er opfyldt: Rødvig Station flytter nordpå

Der blev skrevet lokalhistorie i Rødvig, da et flertal i Kommunalbestyrelsen torsdag aften satte endeligt punktum for flere års debat og vedtog at flytte byens 144 år gamle station fra placeringen på Østersøvej nær havnen til en ny placering 500-600 meter længere mod nord ved Vemmetoftevej.

Beslutningen kommer nu, fordi arbejdet med at lægge nye skinner på Østbanen går i gang allerede til sommer og når til Rødvig i løbet af næste forår 2024. Dermed kan der spares penge ved at afkorte strækningen, der skal have nye skinner, og Stevns Kommune skal kunne betale halvdelen af anlægsudgifterne, fordi Region Sjælland betaler den anden halvdel.

I virkeligheden var Kommunalbestyrelsens blå stempel til flytningen blot en bekræftelse af en tidligere beslutning. Men i aftalen med regionen står, at hvis prisen efter det vedtagne udbud stiger i forhold til budgettet, skal sagen godkendes påny.

Det er netop, hvad der er sket. Stevns Kommunes andel af nettoudgiften til en ny station bliver nu 12,7 millioner kroner – eller 1,2 million kroner mere end oprindeligt budgetteret. Og så skal sagen genoptages, understregede borgmester Henning Urban Dam (S), selv om han selv gjorde gældende, at stigningen ikke er meget større end pristalsreguleringen i en tid med inflation.

Den 144 år gamle Rødvig Station bliver fortid næste år, når Østbanens tog vender på den nye station nord for Vemmetoftevej. Foto: Henrik Fisker

Fra ja til nej

I den 40 minutter lange debat i salen blev en række af argumenterne for og imod fra beslutningen i sidste valgperiode repeteret. Tilhængerne af en flytning slog fast, at det er “nu eller aldrig”, for hvis først skinnerne er lagt hele vejen til den nuværende station, vil der gå adskillige år, før en flytning igen kan komme på tale. Modstanderne af en flytning slog især på kommunens dårlige økonomi og fandt, at pengene kunne bruges bedre på andre formål end at flytte en station nogle få hundrede meter.

Opmærksomheden rettede sig dermed mod de politikere, der havde skiftet standpunkt siden sidste valgperiode. Det gjaldt bl.a. Sejer Folke (EL), der kunne oplyse, at hans parti efter lange diskussioner var nået frem til, at 12,7 millioner kroner er for mange penge at bruge på projektet i en økonomisk trængt tid.

Samme synspunkt havde Mikkel Lundemann Rasmussen (K), som før valget var en del af flertalsgruppen og stod bag flytningen af stationen.

– Der er helt sikkert et potentiale for pendlerne ved at flytte stationen. Men vi deler simpelthen økonomisk politik med Enhedslisten. Vi har af økonomiske grunde besluttet at lave pavilloner til daginstitutionerne, fordi der ikke er råd til at bygge nyt. Og så er det korrekt, at jeg tidligere har stemt for en flytning, men lykkeligvis gik vi frem ved valget og fik friske kræfter ind i gruppen. Og nu er jeg blevet klogere, sagde han.

12-7 til tilhængerne

På bundlinjen stod, at flertalsgruppens medlemmer fastholdt flytningen og fik tilslutning af den nyvalgte Julie Hoff Sørensen (SF), mens Konservative, Nyt Stevns, Enhedslisten og løsgængeren Martin Henriksen stemte imod. Dermed stod det 12-7 i tilhængernes favør, og Stevns Kommune kan nu meddele Region Sjælland og Movia, at aftalen om at opføre en ny station i Rødvig står ved magt.

I spørgetiden fortsatte debatten med flere indlæg fra borgerne. Gerhard Nagott – formand for Grundejerforeningen Lejdebæk – roste samarbejdet med kommunen og spurgte, hvor mange af p-pladserne ved den nye station der får el-ladestandere, samt om hvem der får vedligeholdelsespligten til Lejdebækken, når den efter planen flytter ind på grundejerforeningens areal. Borgmesteren lovede at undersøge sagen og svare skriftligt.

Formand for Rødvig Borgerforening Freddie Larsen tog ordet og rettede en varm tak til flertallet af politikere for at have lyttet til Rødvig-borgernes ønske.

Kommunen sparer intet

Samme veneration for projektet havde Poul Erik Brixtofte – formand for Nyt Stevns og offentligt kendt som modstander af flytningen – ikke. Han spurgte, hvor mange penge kommunen nu sparer ved ikke at skulle vedligeholde de to jernbaneoverkørsler på Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade.

Svaret er nul kroner, for det er ikke en udgift, der i dag sorterer under Stevns Kommune, svarede borgmesteren.

– Det vil jeg bede den tilstedeværende presse præcisere. For folk skal ikke gå rundt og sige, at det koster kommunen penge at vedligeholde overkørslerne, når det ikke passer, sagde Poul Erik Brixtofte, der åbenbart mente, at det er et almindeligt brugt argument for at flytte stationen. Han citerede en skrivelse fra Lokaltog, der bekræfter netop dette.

Line Krogh Lay (R) kunne bekræfte, at det ikke er kommunen, der nu slipper for vedligeholdelsesudgiften, men mente, at det var lidt lige meget, da det under alle omstændigheder er skatteborgernes penge, der er i spil.