Arbejdstilsynet udsteder påbud til Hotherhavens Plejecenter

Stevns Kommune skal inden 1. juni dokumentere, at flere kritisable forhold er bragt i orden. Nogle af de ansatte har i efteråret klaget over stress og krænkende oplevelser, men i dag er udviklingen atter på rette spor, påpeger både medarbejdere og kommunen.

Plejecenter har fået et påbud fra Arbejdstilsynet

Kritikken fra Arbejdstilsynet går på de ansattes arbejdsvilkår på Hotherhavens somatiske afdelinger. Billedet her viser demensafsnittet i Præstemarken. Foto: Erik Nielsen

Arbejdsforholdene på to afdelinger på Hotherhavens Plejecenter er genstand for så hård kritik, at Arbejdstilsynet efter et tilsynsbesøg har udstedt et påbud til Stevns Kommune om at rette op på forholdene.

Påbuddet er ikke af ny dato, men udstedt 1. december sidste år, og kommunen er nu i fuld gang med en række ændringer, der skal opfylde kravene i Arbejdstilsynets rapport. Kommunen har fået frist til 1. juni til at dokumentere, at arbejdsforholdene på Hotherhaven er bragt i orden.

Dårlig kultur

Kritikken af arbejdsforholdene på Hotherhavens somatiske afdelinger – kaldet H4 og H5 – er formuleret i to selvstændige rapporter. I den ene beskrives det psykiske arbejdsmiljø, hvor der er konkrete eksempler på en “dårlig kultur” mellem medarbejderne. Her kritiseres ledelsen for ikke at have grebet ind og stoppet den krænkende adfærd, og Arbejdstilsynet har på den baggrund tilbudt kommunen et forløb, hvor der arbejdes med at forbedre arbejdsmiljøet.

I Arbejdstilsynets rapport beskrives, hvordan der i fire-fem år har været en “dårlig kultur”, der har stået på i fire-fem år, og at der dagligt er konflikter mellem dagvagterne. Der hersker “et giftigt miljø”, der opleves som bagtalelse af kolleger, der ikke er til stede. Kolleger, der arbejder med at dokumentere, er blevet beskyldt for ikke at lave noget, og hvis man går til ledelsen og beder om hjælp, kan man blive beskyldt for at være “en sladrehank”. I et andet tilfælde skal en tillidsrepræsentant være blevet truet på sms af kollegaer, hvis de ansatte en bestemt kandidat som teamleder.

– Vi har accepteret aftalen med Arbejdstilsynet. Aftalen sætter en ramme om den måde, som vi arbejder med at løse problemet på. F.eks. at man kan få vejledning fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kommer så igen til juni og vurderer, om arbejdsmiljøet er blevet tilstrækkeligt forbedret. Så vi har igangsat en proces, som jeg mener, er i rigtig godt gænge, men som vi ikke er noget til vejs ende med endnu, siger Ralf Klitgaard Jensen, der er direktør i Stevns Kommune.

I 2020 under coronakrisen fik de ansatte på Hotherhaven en lagkage fra en pårørende til en beboer for deres indsats. Foto: Klaus Slavensky

Løber for stærkt

I den anden og fyldigere rapport er udstedt et decideret påbud til kommunen om at forbedre forholdene på de somatiske afdelinger på Hotherhaven. Her handler kritikken især om dårlige normeringer og store arbejdsmængder. Det beskrives i rapporten som en “ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet”.

Rapporten dokumenterer på baggrund af møder med såvel medarbejdere som personale, at “de ansatte har gennem det seneste år været, og er fortsat, underlagt en stor arbejdsmængde og et stort tidspres.” På grund af sygdom og andet fravær arbejder de faste medarbejdere ofte sammen med timelønnede afløsere, der ikke har samme overblik og erfaring som de fastansatte. Resultatet bliver, at arbejdet ofte må afbrydes, og at mulighederne for at holde de aftalte pauser ikke kan overholdes.

Arbejdspresset har medført en øget risiko for, at der sker ulykker, fordi de ansatte flere om ugen tager flytninger af beboere alene, selv om der skal være to medarbejdere om opgaven. Det omtales i Arbejdstilsynets rapport som “en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko” for de ansatte.

Går ud over beboerne

Men det er ikke kun medarbejderne, der mærker konsekvenserne af det høje arbejdstempo og dårlige bemanding på Hotherhavens somatiske afsnit. I nogle tilfælde går det også ud over beboerne. Det beskrives således, hvordan beboernes bad bliver udskudt, og der er eksempler på, at de ansatte én til to gange om ugen ikke har nået at dokumentere i Cura, som er et system til sundhedsfaglig dokumentation af beboernes tilstand. Endvidere er der registreret eksempler på, at der sker fejl i forhold til beboernes medicinering – enten i form af fejldosering, eller at en beboer i tre tilfælde slet ikke havde fået sin medicin.

Sammenfattende hedder det i Arbejdstilsynets rapport:

“Vi vurderer derfor samlet, at arbejdet med beboere på Somatisk Afdeling i Plejecenter Hotherhaven udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af problemer med stor arbejdsmængde og tidspres forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som f.eks. angst, depression og hjertekarsygdomme. Ansatte risikerer desuden at blive udsat for arbejdsulykker som følge af stor arbejdsmængde og tidspres. De ansatte risikerer dermed at få fysiske helbredsskader og komme alvorligt til skade”.

Som det fremgår, er beboernes ve og vel ikke omtalt i ovennævnte sammenfatning, hvilket formentlig må tilskrives, at Arbejdstilsynet pr. definition er sat i verden for at varetage de ansattes forhold på arbejdspladsen.