Det forkerte sted at spare

Debat: Der mangler en plan for området

I BUPL Midtsjælland har vi løbende fulgt med i den økonomiske udvikling i Sorø Kommune, og det er derfor med den dybeste bekymring, vi nu ser på nye planlagte million-besparelser på børne- og ungeområdet.

I en artikel i avisen torsdag d. 2. februar er formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Jakob Spliid, citeret for at sige, at kommunen så vidt muligt går efter tiltag, der rammer børnene mindst muligt, og han eksemplificerer ved spareforslaget omkring reduktion i dagtilbuddenes åbningstid, som ifølge ham ikke skulle ramme børnene.

Det stiller BUPL Midtsjælland sig undrende og uforstående overfor. Forslaget betyder afskedigelser af op mod 15 pædagogiske årsværk. Der bliver ikke færre børn i Sorø i de kommende år – tværtimod – så færre personaler skal fremover varetage den pædagogiske indsats for stadigt flere børn.

Det VIL ramme børnene direkte i form af mindre tid til det enkelte barn, færre muligheder for at spotte og støtte op om børn i udsatte positioner og færre muligheder for gode pædagogiske indsatser.

En lukning af Supercenter Sandlyng betyder yderligere afskedigelser af personaler, og sårbare børn, der førhen var visiteret til et specialtilbud, skal nu forsøge at klare sig i et almentilbud med dårligere normering og lavere pædagogandel. Det kan ikke undgå at betyde, at flere børn vil få en dårligere start på livet og ikke være godt nok rustet til deres videre færd.

Skolerne i Sorø Kommune vil derfor komme til at stå overfor en endnu større udfordring med børn, der har behov for ekstra pædagogiske og didaktiske tiltag for at kunne trives og lykkes. Men også her vil Sorø spare – bl.a. på specialundervisning og aktivitetspuljer. Vi frygter, at disse tiltag med al sandsynlighed vil betyde yderligere udgiftsstigninger i fremtiden.

Vi håber, at vi har en fælles dagsorden med kommunen om at løse den trivselskrise børn og unge befinder sig i i dag. Vi mener, at den bedst løses via flere pædagoger og flere (og mere målrettede) pædagogiske indsatser – ikke færre.

Sorø Kommune bør derfor arbejde på at fastholde deres mange dygtige pædagoger. Det er pædagoger, I har brug for lige nu, men så sandelig også på sigt, for at løfte kvaliteten og sikre minimumsnormeringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Samtidig skal I også sikre rammer, der gør jer attraktive nok til at kunne rekruttere i fremtiden.

Vi står altid til rådighed via dialog og konstruktive forslag til, hvordan kommunen kan forsøge at løfte denne svære opgave – både på kort og lang sigt.

Pia Ungstrup Petersen

Formand

BUPL Midtsjælland