Dårlig akustik giver akademiet rød smiley

Foto: THOMAS OLSEN