Læs ø-repræsentanternes åbne brev til byrådet

Foto: Anne Vegeberg Hansen

Omø og Agersøs repræsentanter i Ø-udvalget er frustreret over den politiske proces omkring den fremtidige færgedrift efter et nyligt notat udarbejdet af kommunen. Det har fået dem til at udsende et åbent brev til byrådet:

Åbent brev til Slagelse Byråd Agersø den 7. august 2015

Vedr: LTE udvalgtes behandling af Agersø/Omø færgerne den 10. august 2015

Slagelse byråd besluttede efter alle de problemer, der havde været med besejlingen til Agersø og Omø i 2014 at undersøge muligheden for at investere i en passagerbåd, der skulle fungere som afløserfærge når Agersø eller Omøfærgen er i dok eller har havari. En arbejdsgruppe blev nedsat, og denne gruppe kom modstræbende og efter lange diskussioner med et forslag om at investere i en mindre færge indenfor de rammer som byrådet havde angivet. Det var samtidig vigtigt at de driftsbesparelser der var ved at en stor færge lå i dok (intet mandskab og ingen diesel) i sig selv kunne dække de yderligere udgifter til en afløserbåd, således at budgettet ikke blev yderligere belastet.

Forud for LTE udvalgets møde d 10/8 er der nu fremkommet et oplæg fra Færgeselskabet, der fuldstændig river tæppet væk under alle de forudsætninger arbejdsgruppen arbejdede under, og som blander nødsejlads, reduceret sejlplan samt øgede investeringer og driftsudgifter godt og grundigt sammen.

Reduceret sejlplan vil føre til affolkning af Agersø og Omø.

Nu er der ikke længere tale om en passagerbåd der skal fungere som afløserfærge i forbindelse med havari. Nu er der pludselig tale om at færgedriften skal indskrænkes i hele vinterperioden således at der kun sejles med en færge og en kraftig reduceret sejlplan. Hvorledes har man forestillet sig at de pendlere der bor på Agersø og Omø hele året, og som møder på arbejde på Sjælland hele året skal komme frem og tilbage om vinteren ?

Hvor mange af de medarbejdere der idag er på færgerne og som Slagelse Kommune har betalt for at blive uddannede som Kystskippere forventer Færgeselskabet skal afskediges om vinteren når en af bilfærgerne skal lægges op ?

Udlejning af Agersø III eller Omøfærgen på bekostning af ø-boerne

I notatet fremgår det tydeligt, at der kalkuleres med indtægter fra »udlejning af bilfærge«. Allerede da man i foråret 2015 besluttede at udleje Agersø III til Fåborg Midtfyn Kommune og på denne måde lade beboerne og skatteyderne i Slagelse Kommune i stikken, tog vi kraftigt afstand fra dette og byrådet lovede at det ikke ville ske igen.

Ydermere blev vi i arbejdsgruppen præsenteret for en beregning der viste at det i perioden 4/5-9/5 havde kostet 163.540 kr (33.000 kr om dagen) at leje en passagerfærge i den periode man havde lejet Agersø III til Fåborg Midtfyn Kommune for 42.000 kr om dagen.

Så fortjenesten ved at ødelægge hverdagen for øboerne og turisterne på Agersø og Omø var meget begrænset.

Valg af Targa 44 som afløserbåd vil være en fejlinvestering

Lige fra starten har vi udtrykt stor skepsis overfor valget af en båd af typen Targa 44, og har betegnet denne type som en »sæbeskål«. Baseret på konkret erfaring er vi meget bekymrede for at en båd af denne type vil kunne klare en efterårs- eller vinterstorm i Omøsund. På trods af dette anbefaler Færgeselskabet i oplægget for at man skal vælge en båd af mærket Targa 44.

Vi vil gerne understrege at vi baseret på den ekspertise, vi har indhentet på ingen måde har tillid til at en båd af denne type vil kunne klare en efterårs- eller vinterstorm i Omøsund og vi vil derfor gerne endnu engang advare og tage afstand fra denne løsning.

Overnatning i Stigsnæs i vinterhalvåret er ulogisk og vil kræve ekstra investeringer

Samtidig skal færgerne om vinteren ligge på Stigsnæs om natten. Om morgenen skal færgen starte kl 4:30 fra Stigsnæs for at sejle til Omø/Agersø for at hente passagerer og tilsvarende skal de returnere tomme om aftenen for at kunne overnatte på Stigsnæs. Spild af penge. Samtidig skal der investeres i at bygge mandskabs faciliteter på Stigsnæs hvor mandskabet kan overnatte, og færgelejerne på Stigsnæs skal ombygges således at fortøjnings forholdene forbedres, spildevand kan afleveres og ferskvand bliver fremført.

Altså: penge ud af vinduet for at forringe servicen.

Nødsejlplan der ikke tager arbejdsgruppens anbefalinger seriøst

Arbejdsgruppen havde foreslået en reduceret sejlplan som skulle træde i kraft ved havari. Denne bliver fuldstændig viftet af bordet fordi den ifølge færgeselskabet vil være dyrere på trods af, at der sejles mindre og med en billigere båd.

Dette skyldes, at man i henhold til notatet fra Færgeselskabet budgetterer med havarier, idet disse bruges til at afspadsere overarbejde. Sat på spidsen betyder det, at jo flere havarier jo bedre for afspadseringen og dermed også bedre for Færgeselskabets økonomi. Vi troede at man tjente penge på at sejle med passagerer og ikke ved at ligge i dok og afspadsere.

Samtidig viser det sig at hvis man sejler efter arbejdsgruppens nødsejlplan kræver det en dags oplæring pr medarbejder, mens det ikke kræver nogen oplæring at sejle efter færgeselskabets nødplan. Det virker noget underligt, at een sejlplan kræver oplæring mens en anden ikke gør det.

Økonomisk vurdering baseret på Færgeselskabets tal

Sluttelig henvises der i notatet til at divergerende opfattelser af den økonomiske udvikling bunder i brugen af forskellige regnskabsmetoder. Det skal understreges at man i arbejdsgruppen udelukkende har baseret sig på regnskabsmateriale fra Færgeselskabet, så der er ikke tale om forskellige metoder. Alle analyser er baseret på Færgeselskabets tal.

Tid til politisk handling

Nu har vi siden Slagelse Kommune fik en – i al væsentlighed – statsfinansieret Agersø III, ikke bestilt andet end at diskutere reducerede færgeplaner, problemer med sejladsen samt besparelser. Tallene er blevet masseret, ændret og præsenteret alt efter behov, og med undtagelse af nogle få velmenende forsøg på at forbedre servicen ved nødsejlads igennem afsættelse af midler til at købe en nødfærge, har det kun drejet sig om en ting: hvordan kan vi reducere færgedriften mest muligt.

Hvis Slagelse Kommune ønsker at Agersø og Omø fortsat skal være velfungerende øer, hvor folk bor og lever året rundt, så kræver det sikre og udbyggede færgeforbindelser. Hvis ikke, reduceres øerne til »sommer øer«, og så kan man lige så godt sælge dem til nogle rigmænd således som der i disse dage er forslag om.

Dertil kommer at såvel før som efter folketingsvalget blev det af de store partier understreget at man ville støtte de danske småøer, blandt andet gennem lavere billetpriser. Hvad med at sætte handling bag ordene ?

Lad os nu få ro omkring færgerne og de eksisterende sejlplaner. Det er korrekt at det koster omkring 15 mio. kr. om året at drive færgerne, men dette beløb bliver mere end modsvaret af de statstilskud som Slagelse Kommune som ø-kommune modtager fra Indenrigs- og Transportministeriet.

Økonomisk bidrager Agersø og Omø positivt til Slagelse Kommune, ligesom turist- og herlighedsværdien yderligere bidrager til at gøre regnskabet positivt.

Det er vores håb at finde en ansvarsfuld og ærlig politiker der endelig vil gå i dialog med arbejdsgruppen og høre på alle de forslag der er udarbejdet siden 2011. Forslag som hvert eneste år er fejet af bordet af færgeselskabet som selvudnævnte eksperter.

Med venlig hilsen

Ø-repræsentanterne pa Agersø og Omø

Annette Holst og Renny Rosenlund

Jonna Andersen og Carsten Larsen

Læs også »Ø-repræsentanter råber op om færgerne: Vi er frustreret«