På vej med endnu mere borgerinddragelse

ÅBENHED: På et år har kommunalbestyrelsen gennemført det, man lovede, om borgerinddragelse. Nu er man klar til at gøre det mere vidtrækkende blandt andet med lokaludvalg i de enkelte byer.

Åbenhed 2.0: På vej med lokaludvalg i de enkelte byer

Foto: Lars Schmidt

Foto: Lars Schmidt
Med mere borgerinddragelse dukker flere dilemmaer op. Dem skal kommunalbestyrelsen nu drøfte. Er øget borgerinddragelse blot et påskud for at undtage at tage et nødvendigt politiske ansvar? Foto: Lars Schmidt Foto: Lars Schmidt

RUDERSDAL: Borgerinddragelse er godt. Det skal vi have mere af. Meget mere.

Det er kommunalbestyrelsens partier enige om, og det har de været, lige siden de i valgperiodens start for lidt over et år siden blev enige om et forståelsespapir om det politiske arbejde i de næste fire år.

Og man har fulgt op på de gode hensigter om gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser.

Alt, hvad man indtil videre har besluttet af borgerinddragelses-tiltag er blevet indfriet. Seneste eksempel er den vejledende folkeafstemning om skolestrukturen i Holte.

Nu er man så klar til næste skridt, og man er klar over, at der så også melder sig en syndflod af dilemmaer, man skal forholde sig til, når man vil demokratiet på en anden end den helt gængse måde.

Er borgerinddragelse en reel inddragelse, hvis de, som spørges, ikke får ret?

Er øget borgerinddragelse blot et påskud for at undtage at tage et nødvendigt politiske ansvar?

Hvor lange skal processerne være uden, at det går ud over behovet for at træffe beslutninger?

Hvordan undgår man, at det kommunalpolitiske arbejde går fra fritidsbeskæftigelse til fuldtidsarbejde med den ekstra tid, som mere borgerinddragelse vil betyde?

Alt er gennemført

Regel nummer ét og to i kommunalbestyrelsens ønske om åbenhed og borgerinddragelse er, at de politiske beslutninger skal være til at forstå, og at man som borger er i stand til at gennemskue de politiske beslutningsprocesser.

I denne kommunalbestyrelses først år har man gennemført streaming af møderne i kommunalbestyrelsen, behandlet forslag fra de enkelte medlemmer i kommunalbestyrelsen som de første punkter på møderne, indført politikerspørgsmål med skriftlige spørgsmål til administrationen med offentliggørelse af både spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside. Desuden har man arbejdet med deltagelsesplatformen Sammen om Rudersdal og gennemført den vejledende folkeafstemning med en forudgående borgerinddragende workshop.

Men det er slet ikke nok.

Derfor er kommunalbestyrelsen nu klar til at tage de næste skridt frem mod mere åbenhed og gennemsigtighed.

Forslag behandles

Onsdag i denne uge skal kommunalbestyrelsen på sit første møde i år tage stilling til et forslag, som vil bringe borgerne endnu dybere ind i det politiske maskinrum på rådhuset.

Forslaget, som oprindeligt stammer fra Enhedslisten og Venstre, er blevet justeret og tiltrædes på forhånd af alle politikere og partier i kommunalbestyrelsen.

Onsdag vil alle således nikke ja til, at de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen og de stående udvalg får mulighed for at få tilført bemærkninger til mødereferaterne. Borgere og grupper vil få mulighed for foretræde for de enkelte udvalg.

Der bliver også mulighed for, at man lokalt i udvalgte byområder kan nedsætte lokaludvalg.

I forbindelse med høringer skal der være endnu mere gennemsigtighed end i dag. Kommunen vil løbende i en høringsproces gøre høringssvar tilgængelige.

Samtidig går man fra forvaltningens side i gang med at indsamle erfaringer fra andre kommuner og regioner i landet.

Mener det alvorligt

Det er vigtigt for borgmester Ann Sofie Orth (K), at kommunalbestyrelsen viser, at man mener borgerinddragelse og åbenhed alvorligt, siger hun:

– Jeg er meget glad for, at den samlede kommunalbestyrelse bekræfter det, vi har lovet hinanden og borgerne, nemlig at vi mener der alvorligt med borgerinddragelse og åbenhed. Jeg er sikker på, at vi vil få nye gode konkrete ideer, og jeg er lige så sikker på, at vi får enormt vigtige diskussioner om principperne og det, der er på spil, i det repræsentative demokrati.

Venstres Malene Barkhus er enig:

– Demokrati er mere end blot at lade et flertal bestemme. Det er også at inddrage og engagere for derigennem at kvalificere, ligesom det er at lade argumenter råde. De fleste af os kan bedre acceptere, at en beslutning går os imod, hvis vi er blevet hørt og blevet fair behandlet undervejs. Derfor er reel inddragelse vigtig, og derfor er begrundelser for, hvorfor en beslutning blev som den blev, utrolig vigtig.

Men borgerinddragelse er ikke helt nem, erkender Kristine Thrane (S):

– Hvordan opnår man den bedste borgerinddragelse, og samtidig sørger for at alle bliver hørt? Det er ikke så nemt, som det lyder. Derfor ser vi i Socialdemokratiet frem til at få det til debat, og vi glæder os til at prøve nye ting af, for dermed at få erfaring og lære, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden.

Ser frem til mere viden

Radikale Court Møller kigger tilbage på det første år og de erfaringer, man har draget:

– Radikale Venstre vil være nysgerrige på, hvordan vi øger åbenheden og gennemsigtigheden i og omkring kommunalbestyrelsens arbejde. Vi har allerede i denne valgperiode opnået gode erfaringer med blandt andet borgerspørgsmål i rådssalen og livetransmission fra møderne i kommunalbestyrelsen. Vi skal inspireres af andre ideer og muligheder, og måske skal vi prøve ideer af i en periode for at få erfaringer.

Anne Christiansen, Lokallisten, ser frem til at debattere de muligheder, der er for mere borgerinddragelse:

– Der er ikke én, men rigtig mange forskellige måder til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne. Vi ser frem til at få mere viden og gode diskussioner om, hvilke metoder der er bedst i de forskellige sammenhænge. Er eksempelvis lokalråd det bedste middel til at fremme og styrke lokale fællesskaber, eller er der andre erfaringer i andre kommuner?

Christoffer Emil Jexen, Enhedslisten, ser den grønne omstilling som et oplagt område at involvere borgerne endnu mere på:

– Det her er vigtigt for Enhedslisten. Med nye input og inspiration fra andre kommuner, så tror jeg på, at vi sammen kan udvikle vores fællesskab i en bedre retning, så flere får indflydelse på lokalsamfundet og udformningen af deres hverdag. Borgerne bør i højere grad involveres i den grønne omstilling og så må vi blive bedre til både at lytte og inddrage de unge mennesker i Rudersdal.

Ny politisk kultur

Dorte Nørbo, SF, glæder sig over, at der er kommet mere borgerinddragelse. For det gik SF til valg på, fortæller hun:

– Men vi kan og skal gøre mere. Borgerne skal vide, at de bliver taget alvorligt, at vi lytter til dem, at de har en stemme. Det er en spændende forandringsproces mod større åbenhed, vi er i gang med. SF hilser det meget velkomment, at kommunalbestyrelsen er enige om at fortsætte arbejdet mod mere transparens, dialog og inddragelse og udforskningen af forskellige metoder.

Christoffer Buster Reinhardt, Det Konservative Folkeparti, er tilfreds med, at man er i gang med at skabe en ny, politisk kultur i kommunen:

– Vi har siden kommunalvalget haft fokus på at skabe en ny, politisk kultur i kommunen, hvor åbenhed og borgerdialog har fået en højere prioritet. Det er et arbejde, man aldrig må sige til sig selv, at man er færdig med. Hvis vi kan åbne det politiske rum og beslutningsgange mere op og engagere flere, er det kun positivt. For eksempel ved at give borgere foretræde for udvalgene, lave borgermøder på andre måder.

Løsgænger Julie Quass, fastholder dog, at politikerne ikke skal borgerinddrage så meget, at man ikke kan træffe de nødvendige beslutninger.

– Borgerinddragelse er et vigtigt element i et demokrati. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bruge deres stemme og blive hørt. Men borgerinddragelse må ikke blive en undskyldning for, at vi som politikere ikke tør tage de nødvendige beslutninger og påtage os det politiske ansvar. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi går i gang med en struktureret proces, så vi kan sikre bedst mulig og reel borgerinddragelse, siger hun.