Det rummer budgetaftalen i Rudersdal…

Foto: John Kristensen, Lars Sandager Ramlow
Vandmiljø, sygefravær, separat-kloakering og plejehjemspladser... 22 ud af 23 af Rudersdal Kommunalbestyrelses medlemmer er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles i budgettet for de kommende år. Foto: Colourbox.
Vandmiljø, sygefravær, separat-kloakering og plejehjemspladser… 22 ud af 23 af Rudersdal Kommunalbestyrelses medlemmer er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles i budgettet for de kommende år. Foto: Colourbox. John Kristensen

Partierne V, K, S, L og R har nu indgået budgetaftale for Rudersdal for årene 2021-24. Aftaleparterne er – ud over de 350 millioner kroner til børn, unge og idræt – blandt andet blevet enige om følgende i budgetaftalen:

 • Der skal undersøges muligheder for at etablere sundhedscentre i Birkerød, Holte og Nærum i forbindelse med de igangværende byudviklingsprocesser. Herudover skal mulighederne for at styrke den specialiserede genoptræningsindsats undersøges.

 • Der afsættes fire millioner kroner ekstra til at styrke fagligheden i forhold til sårbare børn og unge for at give dem de bedst mulige læringsbetingelser og styrke deres muligheder for at være en del af fællesskabet i skole og dagtilbud.

 • Budgetpartierne er enige om, at den gældende skolestruktur er det bærende grundlag for udvikling af Rudersdals skoler. På den baggrund er parterne også enige om at samarbejde konstruktivt for at realisere det fulde potentiale i den nye skolestruktur og den dertil hørende masterplan.

 • Mulighederne for at etablere flere seniorboligfællesskaber skal afdækkes. Budgetpartierne ser gerne, at det sker i forbindelse med byudviklingsprojekter, ligesom det skal vurderes, om kommunale arealer kan bruges til formålet.

 • Budgetpartierne er enige om, at ældreplejen skal løse hverdagens plejebehov i et tæt samspil med borgeren, samtidig med at der gennem stærk faglig ledelse bliver sikret en høj og konsistent kvalitet i plejen.

 • Der forventes allerede fra 2025/-26 at være yderligere behov for plejehjemskapacitet, hvorfor der skal afsættes midler til omkring 100 nye plejehjemspladser i de efterfølgende år. Emnet vil indgå i budgetforhandlingerne næste år.

 • Budgetpartierne ønsker at få nedbragt kommunens samlede sygefravær, som fortsat er for højt. Partierne ønsker at bringe erfaringerne fra coronanedlukningen i spil for at fremme en mere fleksibel arbejdsdag og for at undersøge nye arbejdsformer.

 • Som led i kommunens indsats for at fremme den mentale sundhed er budgetpartierne enige om at etablere tilbuddet »Åben og Rolig«. Målet er, at tilbuddet kan bidrage til at forebygge stress, fremme den mentale sundhed og dermed nedbringe forbruget af sygedagpenge. Der afsættes fire millioner kroner i budgetperioden.

 • Budgetpartierne ønsker en aktiv og ansvarlig klima- og miljøpolitik. Derfor afsættes der ni millioner kroner til første fase af projektet med områdeplaner, hvor spildevand og regnvand separeres, i Holte-området. Den største del af denne helt nødvendige investering afholdes via Rudersdals forsyningsselskab Novafos.

 • Budgetpartierne støtter arbejdet med at være klimaneutral senest i 2050. Derfor deltager Rudersdal Kommune i DK2020, som er et klimaviden- og udviklingssamarbejde med blandt andre RealDania og Concito. Der afsættes to millioner kroner til at understøtte det indledende arbejde.

 • Klimaudviklingen bliver mere og mere markant, og behovet for at sikre kysterne bliver stadigt tydeligere. Derfor fremrykkes to millioner kroner til kystsikringsindsatsen til 2022, så arbejdet kan igangsættes tidligere.

 • Indsatsens for Rudersdals vandmiljø skal styrkes yderligere gennem indsatsplaner og konkrete indsatser. Budgetpartierne afsætter yderligere to millioner kroner til formålet.

 • Budgetpartierne ønsker, at den manglende cykelforbindelse på tværs af kommunen mellem Holte og Høsterkøb/Ubberød/Brådebæk prioriteres, med statslig medfinansiering. Hvis muligheden for medfinansiering viser sig, bakker partierne derfor fuldt og helt op om etablering af cykelstier gennem Rude Skov og afsætter yderligere tre millioner kroner til den kommunale medfinansiering.

 • Budgetpartierne ønsker at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager og afsætter derfor en millioner kroner.

 • Budgetpartierne fastholder den tidligere beslutning om, at kirkegårde skal være brugerfinansierede. Partierne afsætter dog en millioner kroner til at vedligeholde bevaringsværdige gravsteder.