Her er der PFAS i Roskilde

Borgmester og udvalgsformand vil have forbudt PFAS, som også er fundet adskillige steder i Roskilde.

Her er der PFAS i Roskilde

Ramsødalen er et af de steder, der er forurenet med PFAS. Forureningen stammer fra tidligere tiders brandøvelser på Roskilde Lufthavns område og er formentlig bragt til Ramsømagle Sø via Skelbækken.

Foto: Steen Østbjerg

Når man leder efter PFAS, så finder man PFAS. Roskilde er ikke er hårdt ramt af PFAS-forurening, men en kortlægning viser, at der flere steder i kommunen er forurening med de skadelige PFAS-stoffer, som er kommet i fokus de seneste år.

Forureningen findes i vandløb, badevand og nogle steder i grundvand. De fleste steder er der kun påvist små mængder, men enkelte steder har fundene ført til anbefalinger om at undgå at spise fisk fra et vandløb eller om ikke at have dyrehold på et område.

PFAS-fund i Roskilde

 • Jyllinge Brandstation: PFAS ved tidligere øvelsesplads og brønd i værksted. Påbud om flere undersøgelser kan være på vej.
 • Flyvestation Skalstrup: PFAS i spildevandet. Kommunen har varslet påbud om kildeopsporing i kloak, men det mener Forsvaret ikke, at der er lovhjemmel til.
 • Risø: Risiko for PFAS fra tre brandøvelsespladser, men der er ikke udført undersøgelser.
 • Sct. Hans Hospital: PFAS i overfladevand og grundvand, men det menes ikke at stamme fra en tidligere brandøvelsesplads.
 • Roskilde Lufthavn: PFAS-forurening i jorden ved to øvelsespladser og i udløbsvand til Skelbækken. Københavns Lufthavn har klaget over påbud om at undersøge en ny øvelsesplads, men har bestilt renseanlæg, som skal fjerne PFAS, inden vandet ryger i Skelbækken.
 • Roskilde Brandstation: PFAS på den nordlige del, men ikke undersøgt ved øvelsesplads på den sydlige del. Påbud om flere undersøgelser kan være på vej.
 • Slamdepot på Parcelgårdsvej: PFAS i jord og terrænnært grundvand samt på forstranden. Dele af strandengen er indhegnet, så dyr ikke kan græsse. Fødevarestyrelsen har ikke fundet risiko ved at spise fra kød af dyr, der har græsset på strandengen.
 • Ramsødalen: PFAS i søer, Skelbækken, sediment og jord, men ikke i græs. Fødevarestyrelsen anbefaler, at dyr ikke drikker fra søerne i området.
 • Hedeland: PFAS i primært grundvand. Miljøstyrelsen skal vurdere, om der kan stilles krav til undersøgelser og oprensning. Vandværker i området er blevet anbefalet at tage prøver for PFAS.
 • Renseanlæg: Generelt problematisk indhold i udløbsvandet. Ved Gadstrup renseanlæg er lufthavnen og flyvestationen udpeget som kilder, og der er gjort tiltag for at stoppe udledningen.
 • Himmelsøen og Darupvej Sø: PFAS er påvist, men ligger under den anbefalede grænseværdi for badevand.
 • Hove Å: PFOS i vandløb kommer delvis fra Overdrevvejens Losseplads via grundvandet.
 • Gedebæksrenden: PFAS-forbindelse fra ukendte opstrøms kilder.
 • Viby Å: PFOS svarende til en faktor 7 over kriteriet for overfladevand. Det stammer muligvis fra en forurenet ejendom på Vestergade.
 • Skelbækken: PFOS i vandløb svarende til en faktor 17 over kriteriet. Menes ikke at stamme fra en forurenet ejendom på Finervej, men fra ukendt opstrøms kilde.
 • Badevand i Roskilde Fjord: PFAS fundet, men under den anbefalede grænseværdi.

Borgmester Tomas Breddam (S) mener, at PFAS helt skal forbydes.

»Selvom kortlægninger indtil nu tyder på, at vi ikke er hårdt ramt i Roskilde, så er det meget tydeligt, at stofferne før eller siden finder vej til vores hverdag. Det skal vi ikke acceptere«, siger borgmesteren i en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

Sidste år førte PFAS-fund i Ramsødalen til en anbefaling om, at kreaturer ikke får adgang til at drikke vandet fra vandløb og søer, og der er holdt informationsmøde for grundejere og vandindvindere i området.

Roskilde Kommune anbefaler, at man lader være med at spise fisk fra Ramsømagle Sø. Samtidig anbefales det, at kreaturer ikke får adgang til at drikke vandet fra vandløb og søer i området. Foto: Steen Østbjerg

Skal begrænse skaden

Derudover er der foretaget mange andre undersøgelser, men opsporingen er langt fra slut endnu.

Roskilde Lufthavn har fx fået påbud om at undersøge forurening, og kommunen er sammen med henholdsvis Fors og Miljøstyrelsen ved at se nærmere på PFAS-forekomster i spildevand og deponier.

Når der bliver fundet PFAS, skal Roskilde Kommune vurdere, om der er en kilde til forureningen, om forureneren skal have påbud om undersøgelse og oprensning, og om der er risiko for forurening af drikkevand eller ved græsning, fiskeri og badning.

Formand for klima- og miljøudvalget Jonas Paludan (EL) er enig i, at det er på tide at forbyde PFAS, men at det også er vigtigt at begrænse skaden.

»Derfor er jeg rigtig glad for at vi har sat ekstra penge af til at styrke indsatsen til opsporing af forureningskilder,« siger han.