Apoteker var sekunder om at anke rettighedsfrakendelse

Domapoteker, der er dømt for drug rape, har afsonet sin fængselsstraf, men er nu kun én instans fra også at miste retten til at drive apotek.

Voldtægtsdom koster apoteker retten til at drive apotek

Siden domapotekeren blev dømt for drug rape, har Roskilde Dom Apotek i Algade været drevet af en bestyrer, men bevillingen og ejerskabet har fortsat ligget hos den 45-årige voldtægtsmand. Nu er han ved dom frakendt retten til at have med apotek at gøre. Han har anket dommen.

Foto: Steen Østbjerg

Det eneste, de tre dommere ikke var enige om, var, hvor længe indehaveren af Roskilde Dom Apotek skal være afskåret fra at drive apotek, men at det skal ske, var de helt enige om, da der torsdag i retten i Roskilde faldt dom over domapotekeren.

Dommen lød på, at han frakendes retten til at at udøve virksomhed som apoteker, både ved selvstændig drift af apotek eller ved at virke som medhjælper på et apotek. Rettighedsfrakendelsen gælder »indtil videre« og er dermed tidsubestemt, hvilket to af de tre dommere fandt rigtigt. Den tredje fandt, at en frakendelse skulle gælde i tre år, set i lyset af, at sagen imod domapotekeren beror på et forhold, der ligger næsten fire år tilbage i tiden.

Baggrunden for dommen er, at domapotekeren i 2019 udsatte en 21-årig kvinde for drug rape.

Næppe havde retsformand John Larsen læst dommen om rettighedsfrakendelse op, før domapotekerens forsvarer, Claus Hastrup Knudsen, meddelte, at dommen blev anket til Østre Landsret.

Straf på efterkrav

Når sagen mod den 46-årige domapoteker har været så længe undervejs, skyldes det blandt andet, at spørgsmålet om rettighedsfrakendelse ikke blev taget med, da straffesagen imod ham kørte. Det skyldtes en forglemmelse fra anklagemyndighedens side, sagde specialanklager John Catre Nielsen i retten.

Hvorfor skal min klient straffes dobbelt?

Claus Hastrup Knudsen, forsvarer for den voldtægtsdømte domapoteker

Forglemmelse betød, at det blev et særskilt spørgsmål, om en sag om rettighedsfrakendelse kunne føres på bagkant, eller om »toget var kørt.« Hvis der kan ske rettighedsfrakendelse, kan det nemlig indgå som en formildende faktor, når en frihedsstraf skal udmåles, og da domapotekeren blev idømt ubetinget fængsel i et år og ni måneder, lå en rettighedsfrakendelse ikke på vægtskålen.

– Så hvorfor skal min klient straffes dobbelt? spurgte Claus Hastrup Knudsen i sin procedure.

Pletfri inspektion, men…

Han fremhævede blandt andet, at Lægemiddelstyrelsen ved en inspektion, der fandt sted, efter at domapotekeren i byretten blev dømt for voldtægt, ikke blev fundet nævneværdige uregelmæssigheder vedrørende medicinhåndteringen. Men blandt vidnerne i sagen var også Irene Holm, der er chefkonsulent fra Lægemiddelstyrelsen, og hun havde gjort det klart, at en tilfredsstillende inspektion ikke er ensbetydende med, at der ikke kunne være sket svind af medicin.

– Der kan findes måder at omgå reglerne. En inspektion ser på fx registrering af medicin og lageroptælling, men det er ingen garanti for, at der ikke er sket svind af medicin. Vi har set sindrige eksempler på returekspeditioner eller returmedicin, hvor reglerne ikke er helt så strikse, så det er ikke umuligt at få medicin til at forsvinde. Det er dog ikke noget, vi har konstateret på Roskilde Dom Apotek, sagde Irene Holm.

Chefkonsulenten fra Lægemiddelstyrelsen fortalte også, at apotekerloven kun åbner mulighed for, at styrelsen kunne tage apotekerbevillingen fra domapotekeren i tilfælde af forsømmelse eller fravær i mere end et år. Forsømmelse var der ikke tale om, men fraværet kom ind i billedet og kunne føre til bortfald af bevillingen, da domapotekeren skulle afsone fængselsdommen, der som nævnt lød på et år og ni måneder.

– Han nåede lige præcis at komme ud fra fængslet, inden der var gået et år, men dén fulgte vi tæt, sagde Irene Holm.

Styrelse står klar

Allerede dagen efter sin løsladelse i oktober sidste år var domapotekeren tilbage på arbejde i Roskilde Dom Apotek – ikke som ansvarlig for driften, for Lægemiddelstyrelsen har indsat en bestyrer, der driver apoteket, indtil ankesagen er afgjort, men han varetager andre funktioner og sparrer også med bestyreren.

Det arrangement har mulighed for at fortsætte, men kun torsdagens dom i Retten i Roskilde er anket. Får ankesagen samme udfald i Østre Landsret, står Lægemiddelstyrelsen klar til straks at overtage driften med en bestyrer, som styrelsen selv har valgt, og derefter er den nuværende domapoteker nødt til at sælge forretningen.