Skolelærere får lønstigning i 2023

Forlig: Samtlige partier er med i budgetforlig for 2023, der blandt andet giver en lønforhøjelse til skolelærerne, der alle rykker et løntrin op næste skoleår. Desuden er der sat penge af til flere institutionspladser i Benløse, Vigersted, Kværkeby og Jystrup.

Her ses repræsentanter fra byrådets partier. Det er fra venstre Andreas Karlsen (K), Lotte Birkestrøm (DF), Claus Bedemann (NB), Britta Nielsen (SF), Mona Musse (EL), Mette Ahm-Petersen (S) og Henrik Hvidesten (V). Foto: Ringsted Kommune

Ringsted: Alle byrådets partier har søndag indgået budgetaftale for 2023 i Ringsted Kommune.

– Et samlet byråd har udvist ansvarlighed, og taget ansvar for de skyer, der lurer i horisonten. Det specialiserede socialområde vil udfordre os de kommende år, og derfor skal vi foretage de nødvendige justeringer nu, så vi kan fastholde alt det gode i vores kommune, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Det siger gruppeformændene om budgetforliget

Mette Ahm-Petersen, Socialdemokratiet:

”Efter svære forhandlinger har vi formået at lande et budget, hvor der ikke sker besparelser for samfundets svageste. Vi har gennem forhandlingerne haft fokus på at kernevelfærden ikke blev forringet. Vi har bevidst ikke fremsendt forslag til forhandlingerne, fordi vi fra starten kunne se, at det vil blive et stramt budget.

For Socialdemokratiet har det været vigtigt at fastholde serviceniveauet for vores børn, unge og ældre, så der fortsat sker en positiv udvikling i kommunen. Vi mener, at vi har landet et budget, som tilgodeser de socialdemokratiske værdier”.

Andreas Karlsen, Det Konservative Folkeparti:

”Det Konservative Folkeparti er tilfredse med budgetaftalen. For os har det været vigtigt at tage politisk ansvar for kommunens økonomi, også når det strammer til og bliver svært. Det har været helt centralt for os, at vi har landet et budget i balance, hvor vi finder de nødvendige midler, og fastholder en sund og robust økonomistyring i kommunen.

Det har også været et krav for os at holde skatter og afgifter i ro for både Ringsteds familier og virksomheder. Ligesom det har været et mål for os i videst muligt omfang at undgå besparelser på vores kernevelfærd, da vi mener, at vi kan gøre tingene smartere i kommunen, uden det går ud over kernevelfærden.

Havde budgettet set anderledes ud, hvis vi havde haft borgmesterposten? Ja, det havde det. Men er vi tilfredse med aftalen? Ja, det er vi”.

Claus Bedemann, Nye Borgerlige:

”Nye Borgerlige ville ikke være med til besparelser på trafiksikkerheden, og derfor er jeg tilfreds med, at der ikke kommer besparelser på området. Det er vores børn, som bliver udsat i trafikken, og derfor skal vi afsætte tilstrækkelige midler til det.

Vi har kæmpet for, at der kommer færrest mulige besparelser på ældreområdet, og vi er tilfredse med resultatet”.

Britta Nielsen, Socialistisk Folkeparti:

”SF er glade for at vi har lavet en bred budgetaftale, hvor vi trods den svære opgave har nået et godt resultat, som ikke kommer til at påvirke serviceniveauet i kommunen væsentligt. Vi er tilfredse med aftalen på lærerområdet, hvor vi løfter lærernes løn med et løntrin, som vi håber kan være med til at fastholde lærerne på vores skoler, selv om de skal undervise en lektion mere om ugen. Vi er også glade for, at der er fundet penge til en social vicevært, som vi forventer kan være med til at gøre de skæve boliger til endnu bedre boliger for de borgere som bor der.

SF er også glade for, at vi har håndteret kapacitetsproblemerne på dagtilbudsområdet på en måde, så borgerne også fremover kan få passet deres børn lokalt”.

Lotte Birkestrøm, Dansk Folkeparti:

”Fra Dansk Folkeparti har vi den holdning, at det har været nogle rigtig gode forhandlinger. Dansk Folkeparti er utrolig glad for, at rengøring for vores ældre fortsætter på samme niveau. Vi er også glade for, at indeklimaet på Fredensvej bliver forbedret for dem, der går på STU uddannelsen der.

Ønsket om varme i gulvene i vuggestuer var også en del af vores ønsker, og det er kommet ind i aftalen. Det økonomiske råderum som er afsat til dagtilbudsområdet, både i byen og på landet, bliver fastholdt det kommende år. Så alt i alt er vi godt tilfreds med forløbet, og vi har landet et ansvarligt budget”.

Klaus Hansen, Venstre (V):

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en udfordring at opnå balance i det kommende års budget. Derfor havde Venstre ligesom de fleste øvrige partier på forhånd valgt at undlade at fremkomme med nye udgiftskrævende budgetforslag.

I Venstre er vi derfor rigtig glade for, at vi nu er lykkedes med at sikre et fortsat højt serviceniveau over for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig har vi kunnet fastholde den sænkning af borgernes personskat og afskaffelsen af virksomhedernes dækningsafgift, som har været så vigtig for Venstre at gennemføre henover de seneste år.

Med det kommende års ansvarlige budget kan vi fortsætte den sikre, daglige drift, der har kendetegnet Ringsted Kommune i en årrække. Samtidig holder vi snuden i sporet, når det drejer sig om at imødekomme de nye behov, der helt naturligt følger med en kommune i rivende udvikling – ikke mindst på dagtilbudsområdet”.

Mona Musse, Enhedslisten:

”Det var et hårdt budgetforløb, for der har været mange ting, der skal tages stilling til. Regeringen har lagt os i lænker, så vi har kæmpet for at undgå forringelser i velfærden. Så vi har været med til at forhindre besparelser på rengøring for ældre, og især i lyset af corona mener vi, at det vil være en dårlig besparelse. Vi har også sikret uændrede kvalitetsstandarder i budgetperioden på ældre, handicap og socialområdet.

Det er et stramt budget, og vi skal få enderne til at mødes. Natpasning på Tinsoldaten om fredagen er desværre blevet fjernet, og vi har stor sympati for de forældre, der bliver ramt af reduktionen i åbningstid.

Enhedslisten har foreslået øget finansiering ved genindførsel af dækningsafgiften som er den eneste afgift, der vender den sociale side opad. Det var der desværre ikke flertal for”.

Som følge af de stramme økonomiske rammer og det øgede pres på det specialiserede socialområde er der en større besparelse i budgettet, end Ringsted Kommune er vant til.

Ambitionen er, at besparelserne findes, så de påvirker borgernes hverdag mindst muligt. Derfor findes en del af besparelsen på administration og ledelse.

Nye daginstitutionspladser

Der kommer nye borgere til kommunen. Flere familier vælger at bosætte sig i Ringsted Kommune, og kommunen vil fortsat prioritere, at familierne kan få en plads til de mindste børn tæt på, hvor man bor, så familierne føler sig velkomne i lokalområdet.

Derfor har byrådet afsat 32,5 mio. kr. til en ny børnehave i Benløse. Byrådet afsætter også penge til at imødegå den positive udvikling i tilflytning af børnefamilier i Vigersted/ Kværkeby, så der kan oprettes flere institutionspladser til børn, hvis behovet opstår.

Tilsvarende afsættes en pulje til Børnenes Hus i Jystrup, hvor der er opsat pavilloner, så de på sigt kan udvide for at imødekomme efterspørgslen.

Endeligt prioriterer byrådet også midler til ”Kumult!”, et projekt der sørger for, at alle børn og unge får samme mulighed for at møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skoler.

Lærere får lønstigning

For at sikre rekruttering og fastholdelse af lærere på kommunens skoler i de kommende år, vil alle lærere blive løftet et løntrin.

Finansieringen findes ved genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale som medfører, at lærerne skal undervise en ekstra lektion om ugen.

Moderne faciliteter

Vi har gode kulturinstitutioner i Ringsted Kommune. Ringsted Kongrescenter afholder over 200 arrangementer om året, og kommunens sportscenter og svømmeland trækker kunder fra et stort opland. Byrådet har afsat 20 mio. kr. til at renovere disse kultur- og fritidsinstitutioner, så kommunens borgere og besøgende fortsat oplever moderne og tidssvarende faciliteter. Der er også blevet plads i budgetaftalen til udskiftning af taget på Hal A, som er opvisningshallen i sportscentret.

Byrådet har lyttet til foreningernes ønsker om fortsat at bruge Knud Lavard Centrets træningsfaciliteter.

Udfordret af de statslige rammer

Baggrunden for Ringsted Kommunes budget for 2023 er Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2023.

Aftalen bestemmer, hvor mange penge kommunen må bruge til både velfærd og til nyt byggeri. Og økonomiaftalen mellem kommunerne og staten er stram.

De stramme rammer betyder, at selv om Ringsted Kommune har en fornuftig drift, så har der været behov for at lave besparelser på budgettet for 2023 og årene fremover.

Et andet område, der udfordrer både Ringsted Kommunes budget og mange andre kommuners, er det specialiserede socialområde.

Allerede i budgettet for 2022 kiggede byrådet ind i øgede udgifter for det specialiserede socialområde. Den udvikling ser byrådet desværre fortsætter og accelererer de kommende år.

Allerede i 2023 kommer der ekstra udgifter i omegnen af 30 millioner kroner til blandt andet specialundervisning og botilbud.

Det specialiserede område udfordrer mange kommuner i disse år, og det går Ringsted ikke ram forbi.

I økonomiaftalen med regeringen er der ikke fulgt penge med til disse borgergrupper, men med Ringsted Kommunes budgetaftale er der nu finansiering til at fastholde det serviceniveau, der er i dag.

Byrådet har 2. behandling og vedtagelse af budgettet til byrådsmødet i oktober.