Kultur på Odinsvej

Foto: THOMAS OLSEN, Dan Qvitzau

Plan- og Boligudvalget lægger op til en endelig vedtagelse af en ny lokalplan for erhverv og kultur ved Odinsvej.

Lokalplanen er udarbejdet for at give permanent mulighed for kulturelle aktiviteter (spillested og arrangementer) i den berørte matrikels nordlige ende.

Indtil nu har Ringsted Festival A/S haft en forsøgsordning med kulturelle aktiviteter på matriklen.

Evalueringen af forsøget med kulturelle aktiviteter på matriklen viste, at ingen naboer i området har oplevet gener i forbindelse med aktiviteterne, hvorfor udarbejdelsen af lokalplanen blev igangsat med henblik på en permanent planløsning for aktiviteterne i området.

Resten af lokalplanområdet fastholdes som i dag til erhverv. Der gives dog også mulighed for etablering af administration i området.

Den nordlige del af matriklen kan også fortsat benyttes til erhverv, hvis det ønskes at tilbageføre området til erhvervsformål.

De nye formål er i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplanen, hvor ønsket er, at området over en årrække skal udvikle sig til en attraktiv, tæt bydel med kontorer, kulturinstitutioner og serviceerhverv.

Lokalplanen indeholder hovedsageligt bestemmelser rettet mod de kulturelle aktiviteter herunder eksempelvis udseende, parkering og skiltning.

Disse bestemmelser skal sikre, at aktiviteterne kan indgå som en naturlig del af et område, som på sigt kan udvikles med boliger og kontorer.

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med Ringsted Festival A/S og dennes konsulent samt med tilladelse fra ejendommens ejer. Planforslaget har været udsendt i offentlig høring i otte uger.

I høringsperioden har Saint-Gobain Distribution Denmark (Brødrene Dahl, Optimera) fremsendt en indsigelse. De ønsker en tilføjelse i forhold til parkering, som skal sikre, at de kulturelle aktiviteter ikke må optage parkeringspladser, der benyttes af erhvervsvirksomheder indenfor normal arbejdstid og butikkers åbningstid.

Det er kommunens administrations vurdering, at vedtagelse af lokalplanen vil være med til at underbygge de intentioner, der er i både kommuneplanen og kvalitetsprogrammet for området.

På den måde kan lokalplanen og de kulturelle aktiviteter være med til at igangsætte den ønskede omdannelse af området.

I henhold til Planloven kan en lokalplan ikke stille krav til bestemte personers benyttelse af eksempelvis parkeringspladser.

Det er således administrationens vurdering, at kommunen ikke har hjemmel til at opsætte en bestemmelse herom og ej heller mulighed for at håndhæve en sådan.

I redegørelsen for planen kan en beskrivelse af parkeringspladser forbeholdt bestemte personer fortælle om ejernes egne muligheder for at håndhæve sådanne retningslinjer.

Ejerne har således mulighed for selv at opsætte skilte, der reserverer parkeringspladser til virksomhedens ansatte og besøgende indenfor et bestemt tidsrum.

Det vil i sådanne tilfælde også være ejerne selv, der skal håndhæve reglen.

Administrationen vurderer, at kommentaren fra Saint-Gobain Distribution Denmark bør indarbejdes i lokalplanens redegørelse og dermed være med at beskrive ejernes muligheder i relation til benyttelse af parkeringspladser.

Byrådet skal endeligt godkende lokalplanen.