Meget peger på støjskærme omkring kunstgræsbaner

Kommunen har antageligt taget udgangspunkt i for høje støjgrænseværdier. I stedet for at skulle under 55 db, ser det ud til, at støjen fra kunstgræsbanerne i Lundtofte skal ned under 40 db.

Afgørelse fra Herlev kan påvirke baner i Lundtofte
I nabolaget er der målt støj helt op til 59 db, som er over den grænseværdi på 55 db, som kommunen er gået efter. Meget tyder dog på, at kommunen skulle være gået efter en grænse på 40 db.

Konservative måtte på mødet i sidste uge bruge sit flertal i Kultur- og Fritidsudvalget for at få udsat sagen om at afkorte åbningstiderne på de to kunstgræsbaner ved Lundtofte Stadion.

S, R og SF – mindretallet – ønskede nemlig sagen behandlet. Og de ønskede, at åbningstiderne ikke skulle begrænses.

Ingen af de ønsker blev opfyldt, fordi det konservative flertal trumfede en udsættelse af sagen igennem. Flertallet mente ikke, at sagen godt nok oplyst.

Sagen er kommet op på baggrund af klager fra Lundtofte Borgerforening og beboere i 43 boliger i og omkring Lundtofte Landsby.

Klagerne fik forvaltningen til at foreslå, at åbningstiden for boldbanerne skulle begrænses, hvilket fik Lundtofte Boldklub – med næstformand og byplanudvalgsformand for Konservative, John Tefke, i spidsen – så højt op i det røde felt, at sagen således er blevet udsat.

I et læserbrev i Det Grønne Område og på sn.dk slår Lundtofte Borgerforening på, at en begrænsning af åbningstiden ikke vil have ”synderlig” effekt på de gener, naboerne oplever.

Derimod gentager man ønsket om et støjhegn rundt om banerne, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

For det gør de nemlig ikke.

Sag fra Herlev

Kommunen har henholdt sig til, at man skulle tage udgangspunkt i den såkaldte Kløvermarksrapport, som arbejder med grænseværdier på op til 55 decibel.

I nabolaget er der målt støj højere end disse grænseværdier. På Ravnholmvej er der målt helt op til 59 db – og det af kommunen selv.

Og nu sås der tvivl om grænseværdierne. I Herlev har der nemlig været en lignende sag, hvor kommunen tilbage i 2016 har taget udgangspunkt i grænseværdierne i Kløvermarksrapporten.

Det skulle Herlev Kommune dog ikke have gjort, fastslog Miljø- og Fødevareklagenævnet i slutningen af 2022.

I sagen fra Herlev, som nærmest er identisk med sagen fra Lundtofte, skulle man ifølge nævnet snarere have taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra 1984 for boligområder med åben og lav boligbebyggelse.

Og her er støjgrænsen 40 db. Hele 15 db lavere end i Kløvermarksrapporten.

”Den af kommunen foreslåede reducering i spilletid på hverdagene i sommerhalvåret, vil ikke hjælpe synderligt på naboernes gener, og vil ikke bevirke overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier. Opsættelse af støjhegn vil derimod kunne reducere støjniveauet væsentligt, og betyde at spillerne kan bruge anlægget som nu,” skriver formand Svava Ósk Jónsdóttir og Vibeke Møller, henholdsvis formand og næstformand i Lundtofte Borgerforening i læserbrevet på sn.dk.

Borgerforeningen forventer, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra Herlev vil få indflydelse på sagen i Lyngby også.

I Herlev er kommunen ifølge Herlev Bladet blevet pålagt at undersøge muligheden for at sætte støjskærme op udenfor de haver, som grænser op til kunstgræsbanerne.

Støjskærme

”Hvad angår støjgener har både naboerne og Lundtofte Borgerforening fremsat et ønske om, at der opsættes støjhegn ved boligerne øst og syd for banerne, sådan at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Der er netop faldet en afgørelse i en tilsvarende sag i Herlev, hvor Herlev Kommune er blevet pålagt at overholde disse støjgrænser,” skriver formand og næstformand i Lundtofte Borgerforening i læserbrevet.

I et notat, som kommunen fik i 2019 inden anlæggelsen af kunstgræsbanerne i Lundtofte, fastslog firmaet Miljøakustik, at støjskærme vil kunne sænke støjen mærkbart.

På Ravnholmvej vil en skærm på to meters højde kunne få støjen ned fra 59 db til 51 db. En støjskærm på fire meter vil få støjen ned på 44 db.

På S. Willumsvej vil samme slags skærme flytte støjen nedad fra 55 db til henholdsvis 45 db og 38 db, fastslår Miljøakustik tilbage i 2019.

Håber på andre løsninger

I Kultur- og Fritidsudvalget håber man i mindretallet på, at der kommer andre løsninger end begrænsning af åbningstiden for dagens lys.

Det siger næstformand Bodil Kornbek (S) til Det Grønne Område:

”At reducere i åbningstiden er ikke den rette løsning. En del af den støj, der er ved kunstgræsbanerne, er fra den uorganiserede brug af banerne – blandt andet unge, der spiller og hygger sig. Den støj forsvinder ikke uagtet, at boldklubbens muligheder for at tilbyde aktiviteter, der efterspørges, reduceres,” siger hun og efterspørger en ny, opdateret støjmåling.

Hvornår sagen behandles igen, vides endnu ikke. Den er ikke på dagsordenen til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 18. januar.