Forsinkelse truer: Dispensation til at grave i Fæstningskanalen er en ommer

Naturfredningsforeningen frygter, at en manglende tilladelse kan forsinke hele sagsgangen omkring projektet

Foto: Frank S. Pedersen

Det er en større mundfuld forsyningen gaber over, når det kommer til planlægningen af den gamle fæstningskanal som nyt regnvandsbassin.

Måske er det derfor ikke så mærkeligt, at en dråbe kan ramme ved siden af, som det skete tidligere på måneden.

Her måtte Lyngby-Taarbæk Forsyning bede Kulturstyrelsen om at trække en dispensation tilbage, som styrelsen netop havde givet forsyningen.

I ansøgningen til 'Dispensation til projekt for genåbning af det fredede fortidsminde Fæstningskanalen' havde man fra forsyningens side glemt at dokumentere en fuldmagt fra lodsejerne, altså kommunen.

"Men vi har søgt i så god tid, at det ikke får betydning for fremdriften i projektet," svarer Flemming Horn Nielsen på spørgsmålet, om forglemmelsen vil medføre forsinkelser i planerne. Han er direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Vil klage, ikke forsinke

I forbindelse med tilbagetrækningen af dispensationen har Slots- og Kulturstyrelsen også orienteret de høringsberettigede parter som for eksempel Hans Nielsen, der både er formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og Fæstningskanalens Venner.

"Jeg vil da håbe han har ret", siger Hans Nielsen, "for som projektet ser ud nu, så har vi tænkt os at påklage det. Vi har egentlig ikke et ønske om at forsinke noget, men kan frygte, at man ved at søge så sent får problemer med tiden, når vores klage skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Så vil det fremstå som, at det er os, der har forsinket projektet, men de kunne jo bare have søgt for lang tid siden," mener han.

Klagen går på utilfredshed med forløbet af den åbne fæstningskanal, der ifølge de nuværende planer kun vil være halvt så bred forbi storcenteret som resten af vejen.

FAKTA

Fæstningskanalen Fæstningskanalen blev gravet i 1887-88 og var frem til 1920 et militært forsvarsværk. Hvis der kom krig, kunne man lede vand fra Furesøen gennem Lyngby til Ermelunden og herfra oversvømme et område ud til Øresund og til Utterslev Mose. Fæstningskanalen er en del af det, der hedder Københavns Befæstning, der skulle beskytte hele hovedstaden. Fredningen af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø har sikret og har til formål at muligheden for at genåbne Fæstningskanalen en dag kan realiseres. At det gamle trace er fredet betyder, at man ikke kommer til at ændre på traceet, ligesom man heller ikke kommer til at grave ned i det gamle trace.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Damp fra ingeniørerne

Imens er forsyningen i færd med at ansøge om den samme dispensation igen, denne gang med alle formalia i orden, forsikrer Flemming Horn Nielsen.

Direktøren kan i øvrigt fortælle, at der i øjeblikket bliver regnet og tegnet flittigt på det kommende klimatilpasningsprojekt. Fæstningskanalen står alene for cirka halvdelen af forsyningens investering på omkring to millarder kroner over de næste ti år.

"Vi præsenterer et projektforslag for Teknik- og Miljudvalget senere på året. I øjeblikket står der damp ud af det rum som ingeniørerne sidder og beregner de forskellige elementer i," beskriver han arbejdsindsatsen, der både går ud på at optimere i forhold til prisen og i forhold til ny teknologi.