Snobrød i solskinvejr

Foto: Kenn Thomsen, Eva Lyng