Er udvalgsformanden uvidende eller?

Debat

I torsdagens udgave af Nordvestnyt truede udvalgsformand venstremanden Jacob Beck Jensen, teknik og miljøudvalget, med, at en eventuel klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening over en kommende kommunal vandindvindingsafgørelse i Tissø vil medføre, at alle andre planlagte vandløbs- og sø restaureringsprojekter i kommunen sættes i bero og dermed ikke bliver gennemført som planlagt.

Nu ligger sagen således, at Kalundborg kommune har modtaget midler fra staten, DUT-midler til gennemførelse af disse projekter. Projekter eller indsatser udarbejdet af mange frivillige igennem de sidste 10-12 år i Vandrådene i planperiode 1, 2 og 3 – indsatser, der skal medvirke til, at Danmarks vandmiljø opnår god økologisk status.

Indsatserne er fundamentet for vandplanerne og en bunden opgave for kommunen at udføre!

Hvordan vil udvalgsformanden mon forklare overfor miljøministeren og EU, at han sætter planlagte vandløbs- og sø restaureringsprojekter i bero?

Udvalgsformanden opfører sig som et fornærmet barn og ikke en ansvarlig politiker.

Susanne Ladefoged DN Kalundborg