Det er ikke bæredygtigt

Debat

Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg har vedtaget, at Kalundborg Forsyning fremover må indvinde 6,7 mio. m3 overfladevand fra Tissø. Den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin har vedrørende indvinding af vand fra Tissø svaret på spørgsmål fra Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen. Bl.a., at medianminimumsvandføringen, som er beregnet til 616 liter i sekundet højst må reduceres med 50 % og der skal altid løbe mindst 50 % af medianminimumsvandføringen i vandløbet. Det betyder, at der altid skal løbe mindst 308 l/s i Nedre Halleby å, hvilket ikke er muligt med de mængder vand kommunen vil give Forsyningen tilladelse til at indvinde. Kalundborg kommune har betegnet den økologiske tilstand af vandet i Tissø som ringe og den økologiske tilstand af vandet i Nedre Halleby Å som dårlig. I 2027 skal Danmark ifølge EU's vandrammedirektiv sørge for god økologisk kvalitet i alle vandløb. En EU-dom fra 2015 om Vandrammedirektivet slog fast: er der er risiko for at et projekt vil forringe vandmiljøet, eller forhindre målopfyldelse i åer, søer eller kystvande, skal tilladelse nægtes. Sportsfiskerne, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har mulighed for at anke vandindvindingstilladelsen. Hvis de gør det og vinder sagen, så stiller Kalundborg kommune, Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes og andre virksomheder i en meget dårlig situation. Selvom Forsyningen skulle få lov til at udvinde de 6,7 mio. m3 vand, så kan klimaændringerne gøre at forsyningssikkerheden er truet. Jeg vil derfor anbefale, at Kalundborg kommune udarbejder en plan B med alternativer (af saltning af havvand, opsamling af vand i bassiner, genbrug af vand o.a.) til indvinding af overfladevand fra Tissø.

Umiddelbart er det min vurdering at der skal udarbejdes en VVM redegørelse i forbindelse med etablering af et nyt stemmeværk. Men jeg er i tvivl om det vil ændre noget i forhold til overholdelse af reglerne om Medianminimumsvandføring fra Miljøstyrelsens vejledning til indsatsprogrammer.

Jeg stemte imod med følgende begrundelse:

Vandindvindingstilladelsen overholder ikke medianminimumsvandføring og er dermed i strid med Miljøstyrelsens vejledning til indsatsprogrammer, hvilket indebærer, at der i perioder med vandføringer under Qmm må fjernes mindre end 50 % af vandet fra vandløbet. Beskrivelserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til indsatsprogrammer. Det er kommunerne, der i forbindelse med sin behandling af ansøgninger om fx vandindvindingstilladelser skal iagttage disse retningslinjer.

Disse retningslinjer har ikke fremgået ved Tissøforum.

Reglerne angående Medianminimumsvandføring har ikke fremgået ved Tissøforum og fremgår heller af udkast til vandindvindingstilladelse.

Megen information fra DTU Aqua har ikke fremgået ved Tissøforum. På kommunens hjemmeside vedr. Tissøforum er der ikke informationer fra DTU Aqua.

Jeg har bedt om aktindsigt i de akter, som kommunen har fået fra DTU Aqua, og fra møder med DTU Aqua, hvilket jeg ikke har fået. Jeg er i den sammenhæng i tvivl om administrationen har styr på journaliseringen af akter i denne sag.

Kernen i Tissøforum har handlet om at skaffe vand til industrien. DHI forholder sig til vand, ikke om der er en god økologisk kvalitet i Tissø og Nedre Halleby Å.

Niels Erik Danielsen (EL)

kommunalbestyrelsesmedlem

Odinsvej 8

Høng