Vestegnens cyklistforbund vil styrke cyklismen

Foto: Lene Ploug Frederiksen