Langt mere grus end tidligere kendt

Ejeren af Mogenstrup Grusgrav vil imødekomme naboerne ved at flytte et støjende knuseanlæg til beton. Der er brug for grus til fremtidens byggerier.

Foto: Peter Andersen

Der har vist sig at være langt mere grus i Mogenstrup Grusgrav, end det tidligere har været anslået, og derfor bør der gives en ny gravetilladelse til at fortsætte arbejdet i grusgraven i yderligere ti år, mener indehaveren. Samtidig søges der for samme årrække om en forlængelse af miljøgodkendelsen til et knuseanlæg, der knuser beton og lignende, og ejeren er parat til at flytte knuseværket længere væk fra beboelserne, så generne mindskes.

Det er hovedtrækkene i de synspunkter, som ejeren af Mogenstrup Grusgrav giver udtryk for i forbindelse med sit ønske om at få forlænget tilladelserne i grusgraven på Galøvej. Indehaveren af grusgraven er John Ravn Christensen, som i februar ansatte John Ørsdahl, Hagested, til at tage sig af arbejdet. Han har også bistået advokat Preben Kønig, København, med ansøgningen til Holbæk Kommune.

Der mangler råstoffer til fremtidens byggeprojekter

– Vi beder bare om, at de kendte ressourcer kan udgraves og nyttiggøres, for eksempel til de store vejprojekter, der skal gennemføres i lokalområdet. Samtidig beder vi om, at vi bliver behandlet efter samme præmisser som Igelsø Grusgrav, der i 2007 fik tilladelsen forlænget med ti år – og her ligger sommerhusene tættere på end i Mogenstrup, siger John Ørsdahl.

Han understreger, at det nuværende graveområde ikke ønskes udvidet, sådan som det ellers godt kunne tolkes af teksten i dagsordenen til mødet torsdag i teknik- og miljøudvalget i Holbæk Kommune.

John Ørsdahl har lagt vægt på, at det blev dokumenteret, hvor meget grus der er tilbage og af hvilken kvalitet.

– Grus er der brug for, og hvis der ikke skal graves dér, så skal det være et andet sted. Og Holbæk Kommune ytrede i 2008 i forbindelse med Region Sjællands råstofplan ønske om kortlægning af nye graveområder, godt nok uden at pege lige på Mogenstrup, siger John Ørsdahl.

For at få kortlagt mængder og kvalitet af den tilbageværende grus er der tidligere i år foretaget omfattende og kostbare geotekniske undersøgelser.

– De viser, at der er cirka 1,3 millioner kubikmeter fint grus tilbage, heraf er 648.000 kubikmeter særlig fint, forklarer John Ørsdahl.

Han tilføjer, at rapporten »Råstofforsyning i Danmark«, udarbejdet af Vejdirektoratet og By- og Landskabsstyrelsen, viser, at der mangler råstoffer til fremtidens veje, broer, baner og huse.

Med 1,3 millioner kubikmeter er der mere grus tilbage, end den mængde der tidligere blev skønnet, og dermed er forudsætningerne for kun at forlænge med to år – fra 2009 til 2011 – som Holbæk Kommune gjorde i 2007, ikke længere til stede, mener John Ørsdahl.

Knuseanlæg kan flyttes længere væk fra huse

Det er ikke mindst nedknusningsanlægget til beton, der giver anledning til klager fra naboerne, fordi det larmer og støver og medfører en del trafik.

– For at imødekomme naboerne vil Mogenstrup Grusgrav flytte knuseanlægget fra den nuværende placering på Galøvej 8 til ejendommen ved Galøvej 2, som grusgraven overtog i maj. Desuden bliver grusgraven lukket om lørdagen, forklarer John Ørsdahl.

Flytningen af knuseanlægget vil øge afstanden til husene i sommerhusområdet til det dobbelte eller tredobbelte. Og trafikken på den længste del af Galøvej vil blive lidt mere end halveret.

John Ørsdahl påpeger desuden, at råstofloven netop lægger op til, at der sker genbrug ved at bruge affaldsprodukter som den beton, der knuses. Når området til sin tid skal reetableres, er Mogenstrup Grusgrav desuden parat til at opgrave og behandle et affaldsdepot, som blev anvendt i perioden 1970-83, altså længe før den nuværende ejers tid.

koj nordvest.dk