En nabo har klaget over betonfabrik: Nu har nævn afgjort sagen

Svinninge Industri Beton
Svinninge Industri Beton Mie Neel

I lidt over to år har der været gang i produktionen hos Svininge Beton Industri A/S på Nordgårde 1 i Svinninge.

Og der kommer heller ikke til at ske ændringer som følge af naboernes klager over, at Holbæk Kommune i februar 2018 vedtog en ny lokalplan, som giver mulighed for produktionen.

Planklagenævnet, der da også beklager den lange sagsbehandlingstid, har omsider truffet afgørelse i den klage, som en nabo til fabrikken indgav i marts 2018. Klagenævnet kan ikke give medhold i nogen af punkterne i klagen, og derfor gælder lokalplanen fortsat.

Svinninge Beton Industri A/S er et datterselskab i Industri Beton Holding, der har fabrikker i Jylland. Pr. 1. oktober 2017 blev ejendommen på Nordgårde 1 i Svinninge overtaget.

Afstandskrav er kun anbefalinger

Samtidig arbejdede Holbæk Kommune med en ny lokalplan, der skulle gøre det muligt at producere beton­elementerne på stedet. Lokalplanen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018.

Med lokalplanen blev det eksisterende erhvervsområde udvidet ved at inddrage naboarealer, som tidligere var anvendt til landbrugsformål. Lokalplanområdet græner op til et område med blandet bolig og erhverv.

Naboen har i sin klage anført, at de vejledende afstandskrav i Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning alene vil kunne overholdes for en lille del af lokalplanens område.

Holbæk Kommune har i bemærkningerne til den del af klagen anført, at de vejledende afstandskrav er fastsat i forhold til rene boligområde, mens tålegrænserne er højere end i dette tilfælde, hvor der er tale om et blandet bolig- og erhvevsområde.

Desuden mener klageren, at det må anses som en væsentlig sundhedsrisiko for beboerne i de omkringliggende boliger, at der er givet tilladelse til erhverv i miljø­klasse 6, kun 40 meter fra skellet til området med blandet bolig og erhverv.

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet blandt andet, at afstandskravene i Miljøministeriets Håndbog alene er anbefalinger, som ikke i sig selv er retligt bindende for kommunen. Vedrørende sundhedsrisikoen ved bygninger 40 meter fra skel anfører nævnet, at der fortsat kræves en miljøgodkendelse, hvor der fastsættes vilkår for eksempelvis støj og luftforurening.

I klagen er det desuden nævnt, at der er givet tilladelse til at opføre tung industri iden for skovbyggelinjen. Det spørgsmål har Planklagenævnet ikke kompetence til at behandle, da naturbeskyttelseslovens regler om skovbyggelinjen ikke vedrører retlige spørgsmål efter planloven. Og der er ikke noget til hinder for at vedtage en lokalplan, selv om realiseringen af den kræver tilladelse eller dispensation fra en anden lovgivning.