Ungeklimaråd står til at blive nedlagt: Er der nogen interesserede?

Ungeklimaråd: Trods flere forsøg på at finde frivillige unge, er det ikke lykkedes at oprette et ungeklimaråd i Høje-Taastrup.

Ungeklimaråd står til at blive nedlagt: Er der nogen interesserede?

De unges stemme i forhold til Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2030 er vigtig for politikerne. Der var planer om at udmønte den via et Ungeklimaråd, men der er ikke nok unge, der har meldt sig som det ser ud lige nu. Foto: Peter Andersen

Foto: Peter Andersen

Et ungeklimaråd, som aldrig nåede at blive etableret og komme i gang med arbejdet, står nu til at blive nedlagt i Høje-Taastrup.

– Vi er ret så ærgerlige over, at vi ikke kan få aktiveret flere lokale unge til at være en del af et ungeklimaråd, siger Turan Akbulut (K), der er formand for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Sådan er rammerne for Ungeklimarådet tænkt

– Deltagerne er unge mellem 15 og 25 år med bred geografisk og uddannelsesmæssig forankring i kommunen.

– Ungeklimarådet består af mellem 10 og 14 personer.

Deltagerne vælges for en periode på 2 år med udskiftning af halvdelen en gang årligt.

– Der skal afholdes 4 møder årligt. Hertil ad hoc-aktiviteter

– Høje-Taastrup Kommunes klimasekretariat under Teknik- og Miljø Centret er ansvarlig for den administrative afvikling af rådets møder.

– Der afsættes 50.000 kroner til ungeklimarådet for at støtte og gennemføre forskellige klima-aktiviteter i Høje-Taastrup fortrinsvis for unge.

Kilde: Dokumentet “Forslag til overordnede rammer for et ungeklimaråd”, der er bilag til sagen ved byrådsmøde den 28. januar 2020

Idéen med ungeklimarådet er, at rådet gennem sit arbejde skal fremme interessen for klimaudfordringer hos andre unge i kommunen og at give et signal. En af rådets opgaver er at indsamle og formidle de unges ønsker og konkrete forslag i forhold til udførelsen af kommunens Klimaplan 2030.

Klima berører især unge

Tilbage i januar 2020 besluttede byrådet at nedsætte et ungeklimaråd med bred geografisk og uddannelsesmæssig baggrund. Dengang lød oplægget, at:

“Klima står højt på de unges agenda, og det er ungdommen, der først og fremmest bliver berørt af de beslutninger, der træffes i dag på klimaområdet. For at tage de unges bekymring seriøst lokalt i Høje-Taastrup Kommune foreslås, at der etableres et Ungeklimaråd inden for aldersgruppen 15-25 år med bred geografisk og uddannelsesmæssig forankring. I flere andre kommuner er et Ungeklimaråd blevet nedsat, og det været til stor gavn for kommunens planlægning og implementering af den grønne omstilling.”

Klima og miljø står højt i mange unges bevidsthed, men i Høje-Taastrup har det ikke været muligt at samle nok unge til at indgå i et ungeklimaråd, selvom der er et politisk ønske om et sådant råd. Foto: Peter Andersen

Siden beslutningen har kommunen gennemført forskellige aktiviteter for at finde interesserede unge og at oprette ungeklimarådet i praksis.

Sådan har kommunen forsøgt at få kontakt til de unge klimainteresserede

Henover sensommeren 2021 blev følgende aktiviteter gennemført:

Kontakt til det nationale ungeråd

Kontakt til nøglepersoner i kommunen

One-pager invitation blev sendt ud til unge/skoler og væresteder.

Besøg på Høje-Taastrup Gymnasium til morgensamling.

Indsamling og notering af interesserede unge.

På grund af manglende opbakning og interesse blev arbejdet fulgt op i 2022 med følgende aktiviteter:

Kontakt til de interesserede unge.

Opfølgningsbesøg på Høje-Taastrup Gymnasium med Miljø- og EnergiCentret.

Opsætning af plakater på biblioteker og skoler i hele Høje-Taastrup Kommune.

’Sms indboks’ mellem de unge og repræsentanter for kommunens klimaarbejde.

Opslag på www.htk.dk og borgerservice

Invitation udsendt til alle ansatte under 25 år bosat i kommunen.

Som opfølgning på ovenstående aktiviteter er der blevet afholdt 2 møder på rådhuset med 3-4 interesserede unge, som sammen med administrationen yderligere igangsatte rekrutteringsindsats:

Udvikling af Instagram-konto

Udvikling og opsætning af ny plakat v.2 på skoler, gymnasiet og ungdomsskolen, samt Røde Kors og andre genbrugsbutikker i kommunen.

Invitation af unge interesserede til klimafolkemødet i Middelfart (ingen tilmeldinger).

Udvikling af reklame til Facebook osv. med kommunikation.

Side på www.htk.dk om Ungeklimarådet.

Målrettet brev til alle unge ansatte i kommunen for derigennem at se om der kunne findes interesserede for unge med kendskab til, men som ikke har bopæl i kommunen.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune

Kort efter byrådets beslutning om et Ungeklimaråd i 2020 blev administrationen dog lukket ned og hjemsendt grundet Corona. Så den egentlige opstart med at etablere rådet startede således først i juni 2021.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Men da det ikke er lykkedes at finde nok interesserede unge og afholde egentlige aktiviteter, har kommunens administration foreslået, at idéen om et ungeklimaråd i Høje-Taastrup midlertidigt eller varigt parkeres.

Giv det et skud mere

Selvom det ikke er med politikernes gode vilje, har plan- og miljøudvalget i første omgang godkendt anbefalingen med den bemærkning, at kommunen bør give oprettelsen af et ungeklimaråd endnu et forsøg i 2023.

– Vi opfordrer derfor de unge klimainteresserede borgere i Høje-Taastrup til at melde sig til at være en del af et ungeklimaråd, for det vedrører deres fremtid, siger Turan Akbulut.

Sagen skal også forbi byrådet den 14. december, før Ungeklimarådets videre skæbne er beseglet.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.