Naturforening får medhold for fjerde gang: – Det er ret groft

HØJBJERG: Fire afgjorte klager, fire medhold. Det er indtil videre resultatet af den kamp, som de lokale borgere i foreningen Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg i mange måneder har engageret sig i.

Naturforening får medhold for fjerde gang

En lokal naturforening har nu fået medhold i fire af deres klager mod Halsnæs Kommune i sagen om byggeriet på Konvalvej. Foreningens jurist mener, at kommunen har en meget stor fejlrate i sagen. Foto: Presse-fotos.dk

I det bakkede Højbjerg-område har store maskiner i månedsvis arbejdet på at opføre 51 rækkehuse, men den lokale forening “Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg har i mellemtiden kæmpet med næb og kløer for at bevare så meget af naturen som muligt og stå vagt om, at reglerne på området bliver overholdt. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Resultatet af kampen er indtil videre, at foreningen har fået medhold i alle de klager, som er behandlet af ankenævnene. Fire ud af fire.

– Jeg synes, at det er ret groft, hvad der er foregået. Projektet står nu næsten færdigbygget uden, at man har foretaget en miljøvurdering, og du kan se konsekvenserne af det. Området som biotop er måske ødelagt, siger advokat Louise Faber, som er engageret af Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg i sagen.

– Kommunen gør jo i princippet det bedste, de kan, men der er en meget stor fejlrate i den her sag. Jeg synes, at kommunen burde have reageret tidligere på henvendelser fra borgerne og forholdt sig tydeligere til, om det, der foregår, er lovligt.

Selvom foreningen vinder sagerne på skrivebordet, så føles det ikke sådan, når de kigger ud af vinduet. Afgørelserne har ingen betydning haft for projektet, og naturområdet er ifølge foreningen ødelagt. Foto:Presse-fotos.dk

Skrækeksempel

Den seneste afgørelse kommer fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og landede 10. maj. Louise Faber bliver nødt til at slå den op, for som specialiseret på området, har hun rigtig mange sager i gang.

– Det er et generelt problem, at kommunerne ikke er dygtige nok til at håndhæve reglerne, og det er et generelt problem, at klagenævnene har for få ressourcer og lang sagsbehandling. Sagen på Konvalvej er et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå, siger Louise Faber.

Når klagenævnene har behandlet sagerne, ér skaden nemlig sket. Naturen er tromlet, nedskåret og opgravet til et punkt, hvor den ikke bare rejser sig igen.

Selvom foreningen nu for fjerde gang har fået medhold i samme sag, og har udstillet, at kommunen ikke overholder reglerne på området, så ser det ikke ud til at få betydning for byggeriet. Der er ingen planer om at indstille projektet eller genoprette naturen.

– Det er fantastisk, at vi endnu en gang vinder en klagesag, men samtidig dybt trist, at Halsnæs Kommune ikke gør det bedre. Området er smadret, og naturen er ødelagt, så i virkeligheden vinder vi uden at vinde

Katja Cliff, foreningen Bevar naturen på Konvalvej/Højbjerg

– Der er ikke rigtig præcedens på området for den slags. Det er kommunen, der skal lovliggøre de mangler, som er blevet påvist. Det kan kommunen gøre ved at stille krav om en fysisk eller retlig lovliggørelse, men det er kommunens valg, hvordan det gøres. Det har vi ikke indflydelse på, siger Louise Faber.

Hun gør det klart, at den normale sagsbehandlingstid i klagenævnene er mellem et halv og et helt år, men klagen her er behandlet langt hurtigere.

– Vi har fået lynbehandling. Vi bad om opsættende virkning på klagen, så projektet blev stoppet i behandlingstiden. Det bliver vi normalt nødt til, når der er så lang sagsbehandlingstid, men i det her tilfælde har Miljø- og Fødevareklagenævnet realitetsbehandlet klagen, så vi fik afgørelsen på tre måneder. Det er det hurtigste jeg har prøvet og fortæller også meget tydeligt, hvor klar afgørelsen er.

10.maj. 2023: Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver og hjemviser en sag om, at omlægning af regn- og spildevandsledninger i Halsnæs Kommune ikke er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven. Nævnet gør det klart, at der burde være foretaget en miljøvurdering.

12. januar 2023: I en klagesag om Halsnæs Kommunes dispensation fra lokalplan til placering af fælleshus på Højbjerggårdsvej, Hundested, ophæver Planklagenævnet kommunens dispensation, da den er i strid med planhabitatbekendtgørelsens regler om bilag IV-arter. Nævnet vurderer, at kommunen ikke har foretaget den fornødne vurdering af, om den ændrede placering af fælleshuset kan medføre en påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben samt flagermus.

26. oktober 2022: Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver ophæver Halsnæs Kommunes indirekte afgørelse om, at en rækkehusbebyggelse i Halsnæs Kommune ikke er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven

30. juni 2022 Foreningen klager til over, at Halsnæs Kommunes afgørelse om at give dispensation fra lokalplanen i forbindelse med byggeriet nær Konvalvej har retlige mangler. Dispensationen gælder blandt andet at flytte et fælleshus og ændre materiale på husenes facader og tage.

Efter klagen bliver indgivet, finder kommunen ud af, at kommunens egen afgørelse i sagen ikke indeholder en vurdering af projektets påvirkning på bilag IV-arter i området. Planklagenævnet ophæver derfor kommunens afgørelse, og kommune træffer efterfølgende en ny afgørelse, hvor den manglende vurdering er med.

Ingen miljøvurdering

Boligbyggeriet hedder Lynæs Søpark og bliver opført rundt om en beskyttet sø i et område, der også rummer såkaldte bilag IV-arter – stor vandsalamander, flagermus, markfirben og spidssnudet frø – hvis yngle- og rasteområder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse.

Halsnæs Kommune har i forbindelse med byggeriet givet tilladelse til at nedgrave en spildevandsledning og foretage en grundvandssænkning, uden at der blev foretaget en såkaldt VVM-undersøgelse – Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Det klagede foreningen over til Miljø- og Fødevareklagenævnet og den 10. maj tikkede endnu et medhold ind. Nævnet har ophævet kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen.

– Vi har nu nævnets ord for, at der burde være foretaget en miljøvurdering, inden man gik i gang med nedgravning af spildevandsledningen og den medfølgende grundvandssænkning, siger Louise Faber.

– Det er et generelt problem, at kommunerne ikke er dygtige nok til at håndhæve reglerne, og det er et generelt problem, at klagenævnene har for få ressourcer og lang sagsbehandling. Sagen på Konvalvej er et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå

Louise Faber, advokat

– Og når en del af det samlede projekt kræver miljøvurdering, så burde hele projektet også være miljøvurderet. Det mener jeg, at man er lovmæssigt forpligtet til, da området bevisligt både rummer flere bilag IV-arter og en beskyttet sø.

Episoden endte med, at områdets sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, ved en fejl blev drænet. Fejlen blev opdaget af borgere, der gav kommunen besked.

– I dag er søen er pakket ind i et interimistisk paddehegn, men de padder, som forcerer byggepladsen, dør i forsøget. Søen har været drænet og er blevet fyldt op igen med postevand, men det bliver den jo ikke den samme sø af igen. Vi mener desuden stadig, at der er igangværende tilstandsændringer i den beskyttede sø, siger Louise Faber.

Foreningen har politianmeldt sagen. Den blev i første omgang droppet, men siden taget op igen, efter en henvendelse til statsadvokaten.

– Det er svært at få politiet til at håndtere de her sager. De har samme udfordringer og står lige så magtesløst som klagerne, fordi de må afvente de kompetente nævns afgørelser i forhold til, hvad der er lovligt eller ulovligt. Når sagsbehandlingen er langsom risikere man derfor, at det hele falder til jorden.

Grøn demonstration på Konvalvej i Hundested. Omkring 60 borgere mødte midt i maj op for at vise deres utilfredshed med og bekymring over Halsnæs Kommunes tilgang til naturen. Foto: Presse-fotos.dk

Halsnæs snyder naturen

“Natur frem for profit”. “Halsnæs – knaldsort kommune“. “Halsnæs snyder naturen”. Sådan lød nogle af de medbragte skilte med budskaber, da der i lørdags var indkaldt til grøn demonstration på Konvalvej i Hundested. Har var omkring 60 borgere mødt op for at vise deres utilfredshed med og bekymring over Halsnæs Kommunes tilgang til naturen.

– Vores helt lokale budskab var, at det går simpelthen ikke, at man bygger naturen væk og ikke overholder miljølovene, siger Katja Cliff fra foreningen Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg.

På Facebook jubler foreningen over at have fået medhold i endnu en klage, men selvom de vinder sagerne på skrivebordet, så vinder de ikke, når de kigger ud af vinduet.

– Det er fantastisk, at vi endnu en gang vinder en klagesag, men samtidig dybt trist, at Halsnæs Kommune ikke gør det bedre. Området er smadret, og naturen er ødelagt, så i virkeligheden vinder vi uden at vinde, siger Katja Cliff.

Hun undrer sig over, at Halsnæs Kommune som tilsynsførende myndighed, ikke har sikret, at der rettidigt blev lavet en miljøvurdering, som foreningen adskillige gange har anmodet om. Kommunen har nu fået hjemsendt deres afgørelse og skal lave en miljøvurdering i sagen, men at de umuligt kan løst den opgave.

– Hvordan skal de lave en miljøvurdering i et område, hvor miljøet og naturen er væk, fordi de gav tilladelse til noget uden at vente på de relevante svar, inden de gik i gang? Kommunen kan ikke lave en ordentlig miljøvurdering nu. I princippet burde i stedet de reetablere naturen, men det kan og gør de jo heller ikke, siger Katja Cliff.

Sagen på Konvalvej er et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå ifølge Louise Faber. Hun mener ikke, at kommunerne er dygtige nok til at håndhæve reglerne på området. Foto: Presse-fotos.dk

Mistet tillid

Foreningen har i forbindelse med sagen sendt adskillige klager til ankenævnene. Fire af dem er indtil videre behandlet, og de har alle resulteret i medhold til foreningen. Det har givet et knæk i Katja Cliffs tillid til, at kommunen overholder spillereglerne på miljøområdet.

– I den her sag har de vist manglende viden eller ignorance. De har ikke draget tilstrækkelig omsorg for den sårbare natur, den fredede sø og bilag IV-arterne, og hvis det er deres generelle tilgang til miljøområdet, så er jeg bekymret for, om der ligger mange andre sager, hvor kommunen ikke har levet op til miljølovene, siger Katja Cliff.

Hun sidder tilbage med en fornemmelse af, at projektet og naturområdet i Højbjerg kunne have set helt anderledes ud, hvis kommunen havde fulgt reglerne.

– Hvis du havde lavet miljøvurderinger, inden arbejdet gik i gang, så tænker jeg, at slet ikke havde fået lov at bygge – eller at de skulle bygge på en anden måde, der i højere grad tog hensyn til naturen. Det kan også være, at de stadig havde fået lov, men så havde vi i det mindste været sikre på, at alting var foregået efter bogen. Det er vi ikke nu.