Skal sikre rent drikkevand: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendt

Klorerede opløsningsmidler vil dog give problemer for grundvandet og drikkevandsindvindingen i Gladsaxe i lang tid fremover, kan man læse i plan

Skal sikre rent drikkevand: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendt

Foto: Adobe Stock.

Gladsaxe Byråd har enstemmigt vedtaget et forslag til en endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for 2023-26, der afløser den gældende indsatsplan 2017-20.

– Det er en vigtig plan, som skal sikre at vi passer på vores grundvand. Planen ser på trusler i forhold til forurening af grundvandet, og den peger på indsatser som kommunen kan gøre, i forhold til at overvåge og screene vores grundvand, sagde formanden for Klima- og Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), på byrådsmødet 22. februar.

I planen kan man blandt andet læse, at det er Gladsaxe Kommunes mål, at forsyningen med drikkevand til kommunen baseres på rent og lokalt grundvand, og at det er nødvendigt at beskytte grundvandet, for at sikre rent drikkevand – hvilket stiller krav om en aktiv indsats fra blandt andre vandforsyninger og kommuner.

Opløsningsmidler giver problemer

De forureningsstoffer, der især skaber problemer i Gladsaxe Kommune, er en lille håndfuld af forskellige stoftyper, som har været meget anvendt i industrien eller til ukrudtsbekæmpelse.

De primære trusler for grundvandet i Gladsaxe Kommune er, ifølge indsatsplanen, klorerede opløsningsmidler, klorid og pesticider – hvor førstnævnte blandt andet har ført til at indvindingsboringer er blevet lukket ved Bagsværd Vandværk.

”Det vurderes, at klorerede opløsningsmidler vil give problemer for grundvandet og drikkevandsindvindingen i Gladsaxe i lang tid fremover. Alle igangværende afværgepumpninger i Gladsaxe Kommune afværger primært for klorerede opløsningsmidler, og der fjernes store mængder klorerede stoffer årligt”, kan man desuden læse i planen.

Indsatser 2023-26

I indsatsplanen beskriver Gladsaxe Kommune en række indsatser for 2023-26.

Blandt andet at man skal være opdateret på ny viden og undersøgelser af pesticider og andre nye risikostoffer, have fokus på vandkredsløbet og sammenhængen mellem regnvand, drikkevand og overfladevand, undersøge spildevand fra forskellige brancher for udvalgte fokusstoffer – herunder PFAS, samt følge op på resultaterne. Samtidig vil man udpege boringer der udgør en risiko, og sløjfe dem.

Desuden vil kommunen afholde årlige sparringsmøder med HOFOR, Novafos, Region Hovedstaden samt nabokommunerne Gentofte og Herlev med fokus på vandkvalitet.

Man kan læse i sagsfremstillingen, at det ikke er formålet med indsatsplanen at afdække indholdet af PFAS i overfladevand generelt.

”I indvindingsboringerne ved Bagsværd og Søborg Vandværker er der i 2021 analyseret for PFAS efter de nye grænseværdier, herunder også undergruppen PFOS. Selv med den nye detektionsgrænse, er der ikke fundet spor af stofferne i indvindingsboringerne til Bagsværd og Søborg Vandværker”, kan man læse i indsatsplanen.

Høringssvar gav ingen ændringer

Indsatsplanen havde været i høring sidste år, hvor der var kommet flere høringssvar, der ifølge sagsfremstillingen ikke har givet anledning til ændringer i planen.

Blandt andet fra Bagsværd Grundejerforening, der mente at klorid-belastningen fra vintersaltning af vejene burde kunne nedsættes væsentligt ved at bruge grus i stedet. Dette ville give praktiske udfordringer, herunder at grus hurtigt køres af vejbanen og ender i vejbrøndene, samt giver støvgener, svarede By- og Miljøforvaltningen. Man tilføjede at man har brugt det dyrere kaliumformiat – der ikke indeholder klorid – på udvalgte vejstrækninger, i de senere år.

Vandforsyningen til Gladsaxe Kommune forvaltes af forsyningsselskabet Novafos, og drikkevandet leveres fra Søborg og Bagsværd vandværker og fra Sjælsø Vandværk. Grundvandet til Søborg og Bagsværd vandværker indvindes, ifølge planen, i nærheden af vandværkerne, mens grundvandet til Sjælsø Vandværk indvindes fra kildepladser i Nordsjælland.