Klager over plejeplan for Radiomarken

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe og Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe mener at der er tale om en domesticering af naturen

Foto: Peter Kenworthy.

Foto: Peter Kenworthy.

På byrådsmødet Gladsaxe Byråd i juni, vedtog byrådet en plejeplan og et idékatalog for Radiomarken for 2022-2031. I den kan man blandt andet læse, at de overordnede målsætninger inkluderer at forbedre levevilkår for såkaldt rødlistede arter, øget blomstring og variation samt forbedrede adgangsforhold for besøgende og forbedrede rekreative oplevelser.

I det tilhørende idékatalog til udviklingsprojekter i Radiomarken, er der blandt andet forslag om udbygning af de eksisterende grusstier og indgange, samt en ny græsningsfold til kvæg.

Da plejeplanen var i høring, kom der 29 mere eller mindre modsatrettede høringssvar fra foreninger, forvaltningen og private borgere. Høringssvarerne ønskede blandt andet både flere områder til hundefritløb, mens andre ville have mere dokumentation for de biodiversitetsmæssige fordele.

Fra fredet natur til friseret park

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe og Dansk Ornitologisk Forening Gladsaxe har nu klaget over plejeplanen til Fredningsnævnet i København, i et brev hvor formand DN-formand Kurt Loftkjær skriver at plejeplanen bør afvises – blandt andet fordi planen, ifølge de to foreninger, i princippet er ”en domesticering af naturen”, der vil føre til en fragmentering af den tilbageværende natur, som vil skade den sammenhængende biodiversitet på Radiomarken.

”Positivt er det, at Gladsaxe Kommune påtænker at tilpasse sin plejeplan, så den understøtter overdrevet på Radiomarken. Det støtter vi og der lægges op til en måske spændende udvikling af naturen. Vi ser med beklagelse på de elementer i Gladsaxe Kommunes plejeplan for Radiomarken, hvis hensigt synes at være en fremadskridende møblering og omdannelse af et fredet stykke natur til en friseret park”, skriver Kurt Loftkjær i klagen.

Blandt andet mener de to foreninger, at de fleste tiltag i planen er rettet mod forbedring af publikumsfaciliteter, som ikke er afvejet i forhold til natur- og biodiversitetshensyn, samt at stierne er med til at fragmentere natur og biodiversitet og ødelægge naturens overdrevskarakter.

”’At frede’ betyder at beskytte noget mod ændringer, ødelæggelse, udryddelse el. lign. Det er indlysende, at kun få af Gladsaxe Kommunes politikere indtil videre har tilsluttet sig den tanke”, tilføjer han i brevet.

Formanden for Gladsaxe Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Tom Vang Knudsen (A), fortæller til Gladsaxe Bladet at han mener at høringsprocessen har taget højde for de mange forskelligrettede høringssvar, at de få tiltag, der er i planen, kan udføres i overensstemmelse med fredningens ordlyd, samt at tiltagene tilgodeser både biodiversiteten, de landskabelige og rekreative værdier i Radiomarken.

– Høringssvarene medførte også, at de mere kontroversielle emner som græsning med kvæg, etablering af stier, hundefritløbsgårde og lignende blev taget ud af plejeplanen og overført til et ”idékatalog”, som forvaltningen kan bruge til den videre udvikling af Radiomarken. Alle projekterne i idékataloget kræver yderligere dialog med relevante parter, og skal i den sidste ende behandles af Fredningsnævnet, som er myndighed på fredningen af Radiomarken, tilføjer Tom Vang Knudsen.

Mangfoldigt dyreliv

Radiomarken rummer både overdrevsnatur og ellesump, og har et mangfoldigt plante- og dyreliv – herunder flere fredede dyrearter.

Radiomarken blev fredet i 1993. I fredningskendelsen kan man læse at ”fredningen har til formål at bevare hovedparten af Radiomarken som et naturområde, hvortil offentligheden har adgang, samt i øvrigt at opretholde områdets landskabelige værdier … Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt i de følgende bestemmelser, eller tillades ved en dispensation”.

Plejeplaner, som den for Radiomarken, bruges af forvaltningen som et styringsredskab for udvikling og pleje af området.

Artiklen er opdateret den 8. august klokken 15:40 med et citat af Tom Vang Knudsen.