Generel forældretilfredshed: Men der skal arbejdes med trivslen i skolerne

Ny undersøgelse viser at syv ud af ti forældre til kommunens skolebørn er generelt tilfredse med skolen – men at der skal fokus på mobning, kommunikation og børnenes behov

Generel forældretilfredshed: Men der skal arbejdes med trivslen i skolerne

Mobning, børnenes behov, ro og orden og ledelsens kommunikation er de største udfordringer, ifølge undersøgelse af forældrenes tilfredshed med kommunens skoler. Foto: Kaj Bonne.

En brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet for 2022, som Gladsaxe Kommune har lavet sammen med Rambøll, viser at lidt over syv ud af ti af de forældre, der har besvaret undersøgelsens spørgeskema, er ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med barnets skole, samlet set – en lille smule under landstallet og tidligere tilsvarende undersøgelser for Gladsaxe.

To tredjedele er tilfredse med børnenes trivsel, mens lidt under seks ud af ti er tilfredse med skolens indsats for at begrænse mobning og skabe ro i klassen.

Rambøll skriver i undersøgelsen, at man anbefaler at Gladsaxe Kommune fokuserer på at forbedre hvad man – ud fra undersøgelsens resultater – vurderer som værende de fire største udfordringer, i det videre arbejde: at forbedre skolernes indsats for at begrænse mobning, arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til børnenes behov, samt arbejdet med at skabe ro og orden i klassen og kommunikation fra skolens ledelse.

I alt har forældre til 3.348 ud af 6.510 skolebørn – eller lidt over 50 procent – deltaget i undersøgelsen i efteråret.

Udviklingspotentiale

De enkelte skoler har meldt tilbage på deres konkrete udviklingspotentialer og indsatsområder til kommunen, i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsens resultater. Ikke mindst i forhold til trivsel og mobning.

På Enghavegård Skole er man bekymret over undersøgelsens resultater, og Skovbrynet Skole vil undersøge hvorfor man ”slår negativt ud, når det handler om mobning”. På Buddinge Skole svarer man at man vil kigge på mobbe/trivselspolitikken, på Stengård Skole at man vil have fokus på trivsel og Gladsaxe Skole siger at man vil være mere tydelige omkring mobbeindsatserne.

Vadgård Skole siger at man vil bruge undersøgelsen til at rette fokus på inklusion, på Mørkhøj Skole vil man arbejde med trivslen mens Bagsværd Skole svarer at man ikke mener at undersøgelsen ”giver anledning til yderligere opmærksomhed og tiltag”.

Gladsaxe Bladet har tidligere beskrevet, hvordan kommunens skoler samlet set kun havde lavet 16 mobbe-handlingsplaner – som er obligatoriske hvis der konstateres mobning på en skole – fra 2017 og til november 2021.