Borgermøde: Biler skal ikke have fortrinsret

Der var meget fokus på de bløde trafikanter og hastighedsgrænser på torsdagens borgermøde om trafiksikkerhedsplan

Borgermøde: Biler skal ikke have fortrinsret

Vi er meget optaget af trafiksikkerheden, især for de bløde trafikanter, sagde næstformand for Trafik- og Teknikudvalget, Signe Ejersbo (stående tv) på borgermøde. Foto: Kaj Bonne.

Trafik- og Teknikudvalget sendte i november et udkast til en ny trafiksikkerhedsplan i offentlig høring, og besluttede at der skulle afholdes et borgermøde om planen her i januar.

I udkastet til planen – der bygger på input fra over 2.000 borgere og interviews med interessenter som FDM og Cyklistforbundet – kan man læse at borgerundersøgelserne har udpeget en lang række utrygge lokaliteter, med høj fart, meget trafik og manglende faciliteter for lette trafikanter som cyklister.

Blandt andet er der en række uheldsbelastede kryds på Gladsaxe Ringvej, og væsentlige hastighedsoverskridelser foregår på 26 lokaliteter – især på Triumfvej, Gammelmosevej og Rybjerg Allé, men også på veje som Bagsværd Hovedgade, Stengårds Allé, Værebrovej og Vandtårnsvej.

Fokus på bløde trafikanter

Torsdag aften var det mødt omkring 40 op til borgermøde i rådhuskælderen, hvor hovedtrækkene i trafiksikkerhedsplanen blev præsenteret.

Næstformanden for Trafik- og Teknikudvalget, Signe Ejersbo (F), indledte mødet med at fortælle at man i udvalget er meget optaget af trafiksikkerheden – ikke mindst for de bløde trafikanter – samt at man vil tage de input med, som borgerne kom med til arrangementet, når sagen igen skal behandles i udvalget.

– Vi har valgt, at biler ikke altid skal have fortrinsret. Vi vil sætte sikkerhed for bløde trafikanter højere. Vi har også valgt at sætte særlig fokus på skolebørnenes sikkerhed … Vi vil rigtig, rigtig gerne have både børn og voksne ud af bilerne, tilføjede hun.

Og afdelingschef for Trafik- og Mobilitet i Gladsaxe Kommune, Jacob Pryds Winkel, tilføjede at det går godt med trafiksikkerheden i Gladsaxe, men at planen skal være med til at understøtte at Gladsaxe er en by for mennesker, hvor man kan færdes trygt og sikkert.

Der blev både lyttet og kommenteret i rådhuskælderen, da Gladsaxe Kommune holdt borgermøde om ny trafiksikkerhedsplan. Foto: Kaj Bonne.

Masser af kommentarer og ideer fra borgerne

Da det var tid til kommentar og spørgsmål, fløj hænderne op, for var der mange borgere der havde noget på hjerte.

En borger undrede sig over, at seniorer og handicappede ikke var nævnt i planen, og mente at der også kunne være ankomstzoner ved plejehjemmene. En anden synes at det var mærkeligt, at man ikke for alvor kunne se hvad planens mål eller tidsplanen er, og at den manglede en udløbsdato. Og en tredje undrede sig over, at man i planen vil sætte hastighederne ned på motorveje og hovedpulsårer – blandt andet fordi man dermed risikerer at noget af den gennemgående, tunge trafik flytter fra de store veje til villavejene.

Andre borgere opfordrede til at lyskrydsene ved skolerne kunne give mere tid til at børnene kunne komme over vejen, og at man kunne gøre mere brug af variable hastighedsnedsættelser med såkaldte dynamiske farttavler. Pointerede at der køres hurtigt og med mange lastbiler på Værebrovej, og foreslog at vareleveringen ikke foregik, når børnene skal i skole. Eller undrede sig over, at kommunikationen om ændring af adfærd på trafikområdet ofte er rettet mod bløde trafikanter som cyklister, og ikke bilisterne.

– Det er jo rent faktisk dem, der skaber de farlige ulykker, tilføjede borgeren.

Mens andre igen mente at det var godt at planen havde fokus på de bløde trafikanter og skolerne, og på hastighedsbegrænsninger, som det almindeligvis er politiet der i sidste ende bestemmer.

– Men der er kommet signaler fra Christiansborg, som siger at kommunerne skal have større indflydelse på hastigheden på vejene i kommunen. Og derfor er der et vindue, som vi prøver på at benytte os af, fortalte borgmester Trine Græse (A).

Efter præsentation af trafiksikkerhedsplanen og borgerspørgsmål, kunne borgerne fortsætte snakken med fagpersoner fra forvaltningen i flere fagstande, eller tale med borgmesteren eller byrådspolitikerne. Foto: Kaj Bonne.

Lavere hastigheder, bump og bedre trafiksikkerhed ved skolerne

”Lavere hastigheder for biler betyder erfaringsmæssigt forbedret trafiksikkerhed, tryghed og bymiljø”, står der i udkastet til trafiksikkerhedsplanen, der også beskriver at Gladsaxe Kommune ”vil arbejde for, at ingen kommunale veje i Gladsaxe har en hastighed på over 50 km/t og gerne lavere, samt at statens motorveje gennem kommunen får en skiltet hastighed på maksimalt 80 km/t”.

Et veludbygget stinet og sikre krydsninger af veje til skolerne, kan være med til at gøre det mere attraktivt for børn og forældre at gå og cykle til skole frem for at vælge bilen, kan man desuden læse i udkastet, der også beskriver hvordan ankomstzoner ved skolerne kan være med til at understøtte dette.

Og kommunen har i udkastet udpeget 20 lokaliteter, hvor der skal arbejdes målrettet med de trafikale forhold.

Blandt andet er der i planen forslag om at der skal arbejdes med parkeringsrestriktioner på Juni Allé, hævede flader i krydset og bump på sidevejene ved Stengårdsvænge/Triumpvej, samt lavere hastighedsgrænser og forbedret trafiksikkerhed gennem blandt andet bilfri zoner ved kommunens skoler.

Trafiksikkerhedsplanen er i høring til søndag den 29. januar.

Vi har noteret alt hvad vi kunne her i aften, fortalte afdelingschef for Trafik- og Mobilitet i Gladsaxe Kommune, Jacob Pryds Winkel (i midten). Foto: Kaj Bonne.