Læserbrev: ”Denne sag går jo ikke bare væk”, sagde borgmesteren

Af Trafikgruppen i Fredensborg – Arne Nielsen, Birger Frederiksen, Tinne Borch Jacobsen, Gorm Tortzen, Niels Rasmus Jensen, Lisbeth Holdum, Kim Stahnke, Vivian Barnekow

Trafikgruppen i Fredensborg vil i dette læserbrev orientere vores medborgere om resultaterne af vores arbejde gennem næsten syv år for at gøre noget ved trafikken på rute 6 (A6) gennem Fredensborg by.

Trafikken på rute 6 har i mange år været stigende – og dermed et større og større problem for både beboerne langs vejen og vores gæster i byen. Som bekendt giver megen trafik – og ikke mindst lastbiltrafik – både risiko for ulykker og sundhedsskadelige gener i form af støj og luftforurening.

Da Vejdirektoratet i forsommeren 2016 – for næsten 6 år siden – var tæt på at gå i gang med at forberede statsvejen til kørsel med de 25 meter lange og 60 tons tunge modulvogntog, vågnede vi som borgere endelig op til dåd og råbte vagt i gevær. Vi blev efterfølgende til Trafikgruppen i Fredensborg.

Det lykkedes ved hjælp af et borgermøde og foretræde for Folketingets transportudvalg på Christiansborg at få ændret trafikforliget fra 2014 sådan, at Fredensborg kunne undgå modullastbilerne gennem byen. Byrådet med borgmesteren i spidsen skulle blot sørge for en egnet alternativ rute ad Helsingørmotorvejen/Isterødvejen, hvilket krævede accept fra nabokommunerne Hillerød og Hørsholm.

Borgmestrene for de tre nabokommuner blev i november 2019 enige om at skrive et brev til daværende transportminister Benny Engelbrecht og bede om et møde om Isterødvejen. Ministeren gav efter flere skriverier frem og tilbage borgmestrene ”en kurv” – der var ingen lydhørhed overfor de kommunale ønsker/krav.

Så skete der ikke mere, og til sidst forsøgte Trafikgruppen at få vakt borgmesteren til live. Endelig i januar 2021 fik vi arrangeret et møde på borgmesterkontoret i Kokkedal. Det blev her aftalt, at borgmesteren personligt ville rette endnu en henvendelse til Transportministeren for igen at forsøge at løse den gordiske knude om Isterødvejen. Trafikgruppen skulle så tage initiativ til en dialog med Vejdirektoratet, for at finde nogle midlertidige løsninger på trafikproblemerne gennem Fredensborg. Borgmesteren ville personligt følge op på Trafikgruppens initiativer i forhold til Vejdirektoratet.

Det tog Trafikgruppen mindre end en måned at formulere tre forslag til Vejdirektoratet:

1Byskiltene skulle flyttes længere mod Helsingør og Hillerød, så zonen med 50 km/timen blev udvidet, og der skulle køres med max 40 km/timen gennem centrum

1Ved Kvistgård og Hillerød skulle der opsættes færdselstavler, som vejledte den gennemkørende lastbiltrafik om at benytte Helsingørmotorvejen og Isterødvejen

2Hastigheden i Fredensborg skulle kontrolleres med permanent automatisk trafikkontrol

På trods af corona-pandemi og nedlukning kom der hurtigt et virtuelt møde i stand med Vejdirektoratet, hvor Trafikgruppen kunne præsentere sine forslag.

Der gik til sammenligning fem måneder før borgmesteren fik et møde i stand med Transportministeren – men det lykkedes så i juni 2021. Mødet endte med en åbning fra ministerens side, men desværre er borgmesterens opgaveløsning grundstødt totalt på grund af ministerrokader og folketingsvalg.

På et nyt møde mellem borgmesteren og Trafikgruppen i august 2021 kunne borgmesteren orientere om forløbet med ministeren. Det var her borgmesteren udtalte de berømte ord: ”Vejdirektoratet og ministeren skal jo forstå, at denne sag går jo ikke bare væk”.

På trods af en meget massiv opbakning til Trafikgruppens tre forslag i valgkampen fra stort set alle partier i byrådet, så valgte borgmesteren efter kommunalvalget – efter næsten 6 års samarbejde – via stedfortræder at overbringe Trafikgruppen besked om, at borgmesteren med omgående virkning trak sig fra samarbejdet. Det overlod han i stedet til det nye Udvalg for Planlægning, Trafik og Klima (PTK-udvalget). Borgmesteren ville dog selv fortsætte dialogen med Transportministeren, forlød det fra administrationen.

Naturligvis tog vi i Trafikgruppen for vores part handsken op og inviterede i løbet af 2022 os selv til flere møder med PTK-udvalgets formandskab og det samlede PTK-udvalg. Det var vigtigt for os at kunne møde velforberedte til den afgørende dyst med Vejdirektoratet om Trafikgruppens tre forslag. I denne proces gjorde Trafikgruppen opmærksom på uoverensstemmelser mellem de tal som Vejdirektoratet baserer deres beslutninger på, og de tal som kommunen har indhentet fra et rådgivende ingeniørfirma, og der har ikke været opbakning i hverken forvaltning eller politisk til at udarbejde en analyse af disse forskelle.

En sådan analyse ville ellers have kunnet styrke argumentationen vedrørende centrale spørgsmål som trafikmængde, omfanget af den gennemkørende trafik, hastighed, støj og luftforurening. Alle sammen elementer, som baseret på de rette analyser skulle bruges til at gøre Vejdirektoratet lydhøre for vores ønsker.

Dette betød, at da vi endelig fik arrangeret et møde med Vejdirektoratet, formandskabet for PTK-udvalget og os, så kunne vi desværre ikke præsentere solidt funderede Fredensborg-argumenter, men måtte i stedet nøjes med at lytte til de tal og analyser, som Vejdirektoratet selv lagde på bordet til støtte for deres totale afvisning af at gøre noget for Fredensborgs borgere.

Så hvad kom der så ud af det? Jo, Vejdirektoratets planlægningsdirektør kunne meddele både os og formandskabet for PTK-udvalget, at man i venlige men bestemte vendinger afviste Trafikgruppens tre forslag.

Vejdirektoratet kunne gnide yderligere lidt salt i såret ved at oplyse, at arbejdet med at ændre den lille rundkørsel ved Jernbanegade til et lysreguleret vejkryds går i gang om ganske kort tid her i foråret 2023. Det lyskryds kunne ellers komme meget mere til gavn ved Kratbjeg/Sørup udkørslen til A 6.

Hvad har Trafikgruppen så egentlig fået ud af næsten syv års ihærdigt og vedholdende arbejde?

Hvis vi er heldige, får vi en nedsættelse af hastigheden til 60 km/time mellem Veksebo og bygrænsen samt mellem Kratbjerg og bygrænsen. Men det afhænger helt og aldeles af, om vores lokale politikere i PTK-udvalget og Byrådet kan lægge tilstrækkeligt pres på Vejdirektoratet. Vi håber det inderligt, men vi kan desværre have vores tvivl.

Næste skridt bliver et møde med formandskabet for PTK-udvalget og senere i foråret vil Trafikgruppen igen arrangere et møde med hele PTK-udvalget og borgmesteren for at høre, om der kan findes opbakning til reelle politiske initiativer i forhold til transportpolitikerne på Christiansborg. Nøglen til forbedrede trafikforhold på statsvejen rute 6 i Fredensborg går helt klart over Folketingets transportudvalg – både når det gælder midlertidige tiltag og den langsigtede løsning med f.eks. en omfartsvej uden om byen.