Debat: Affaldssortering – den omvendte Robin Hood

Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå

Fredensborg: Den 30.01.23 skal Byrådet tage stilling til særlig hjælp ved tømning af affaldsbeholdere på hjul for cirka 9.000 boliger med afhentning på matriklen. I sagsfremstillingen står: ”Den problemstilling, som denne sag omhandler, er sager hvor en borger pga. sygdom eller funktionsnedsættelse ikke er i stand til at køre sin affaldsbeholder frem og tilbage, hvor afstanden overstiger 20 meter. I disse sager skal borgeren enten visiteres til hjælp eller Fredensborg Forsyning skal påtage sig en ekstra opgave med undtagelsesvist at hjælpe borgere med en adgangsvej på mere en 20 meter.” og

”Administrationen anbefaler, at den øgede omkostning vedr. tømning og transport for skraldemanden ved afstandsydelsen indgår i den samlede gebyrberegning for alle husstande og pålægges den samlede takst for både genanvendeligt affald og rest- og madaffald for alle husholdningerne i Fredensborg Kommune.

Opkrævningen bliver således fastsat ud fra et solidarisk princip på samme vis som de nuværende gebyrer.”

Men for de ca. 3.000 boliger, som nu er tvunget til aflevering af affald på fælles køkkenmøddinger, ofte med store afstande hertil, står:

”Boligområder med fælles affaldsøer til rest- og madaffald: Administrationen vurderer, at der for boligområder med fælles affaldsøer kan være behov for at indgå dialog med foreningen og den enkelte boligejer. Dialogen og administrationen af dette håndteres af Fredensborg Affald, som en del af driften af affaldsordningen.”

Af sagsfremstilling til Infrastruktur- og Teknikudvalget den 01.06.21 (pkt. 76) om ”Orientering om muligheder for afstandskrav til affaldspladser” fremgår: ”Administrationen foreslår, at gangbesværede borgere i tæt-lav bebyggelser, hvor der etableres fælles affaldspladser, kan søge dispensation fra sorteringspligten.”….”Krav til opfyldelse af denne dispensation fastsættes af administrationen, men vil indebære, at der er længere end 80 meter til affaldspladsen og at beboeren er dårligt gående.”….”Dispensationen vil medføre et ekstragebyr til Fredensborg Kommune, for den enkelte borger, der benytter ordningen.”….”Hvis bebyggelsen ejes af et boligselskab, vil særgebyret opkræves hos boligselskabet, som selv vurderer, om gebyret skal sendes videre til beboeren.”

Hvorfor får parcelhuse dispensation grundet afstand betalt solidarisk, mens boligområder med lukkede stisystemer ikke gør? Hvordan kan Fredensborg Kommune tillade Fredensborg Affald at stå for at forhandle gebyrer individuelt med boligområder med fællesmødding, og hvorfor skal Byrådet ikke involveres? Ydermere bliver det fuldkommen uigennemsigtigt, når Fredensborg Affald laver individuelle aftaler.

Når Allerød Kommune kan give borgere på lukkede stisystemer faste beholdere til afhentning individuelt i forhaverne – så må Fredensborg Kommune også kunne!