Svar til Erik Molnit

Henrik Ellermann <newline/>Adm. direktør i Faxe Forsyning A/S

Erik Molnits synspunkter om aflæsning af vandmålere giver et indtryk af, at Faxe Forsyning ikke har styr på sagerne.

Aflæsning af vandmålere sker enten manuelt eller ved fjernaflæsning. Metoden vælges af det lokale vandværk. Ved fjernaflæsning får vandværkerne og forsyningsselskabet mange målerdata, så forbrugsafregningen er administrativt let. En anden fordel er, at man ved fjernaflæsning kan opdage lækager hos den enkelte husstand.

Uanset målertype er det juridisk forbrugerens ansvar, at måleraflæsningen er korrekt. Forbrugeren skal kontrollere, at den aflæsning, der afregnes for, stemmer med det målte forbrug.

Det kan kun gøres ved, at man aflæser sin egen måler manuelt. På Faxe Forsynings hjemmeside kan man læse om vores anbefaling om løbende at tjekke sit vandforbrug, så man i tide opdager en eventuel lækage eller andet abnormt forbrug.

Alle forbrugere er ifølge lov om betalingsregler for spildevandsselskaberne i paragraf 7b forpligtet til at afgive forbrugsdata på vand. Vi synes, at det er mest reelt, at vi oplyser, hvad konsekvensen er ved ikke at indberette sit forbrug. Hvis ikke der modtages en aflæsning fra en forbruger, kan forsyningsselskaberne jævnfør loven skønne en aflæsning op til 600 kubikmeter. Vi har valgt 50 kubikmeter ud over sidste års forbrug.

Faxe Forsyning har aftaler om udveksling af målerdata med hovedparten af de private vandværker i kommunen, så Faxe Forsyning enten modtager målerdata mod betaling fra vandværker med fjernaflæste målere, eller vederlagsfrit indhenter og afleverer data til de vandværker, som fortsat har manuel aflæsning.

Tre vandværker – herunder Faxe Ladeplads vandværk – har desværre valgt at opsige aftalen med Faxe Forsyning, da man ønsker et større beløb for aflæsningsdata end man hidtil har modtaget. Derfor er det nødvendigt, at forbrugerne i disse områder skal aflæse manuelt og indberette til Faxe Forsyning, således der kan afregnes for spildevandsrensning.

Når Faxe Forsyning ikke kan imødekomme de tre vandværkers ønske om en højere betaling for data, beror det primært på en afgørelse i Østre Landsret, hvor en lignende disput er afgjort. Derudover finder Faxe Forsyning det ikke rimeligt, at andre forbrugere i kommunen skal betale ekstra til enkelte vandværker.

Rigtigt mange forbrugere har været glade for at få en påmindelse om at huske aflæsningen. Det er ikke Faxe Forsynings hensigt at være træls, når vi sender en sms eller e-mail med en påmindelse, men derimod at give forbrugerne en god service.