Debat: Ingen argumenter for at placere gylletanken i det åbne land

Af Jan Svane, formand for Miljø- og Naturforeningen i Orup, Roholte og Vindbyholt

I sagen om opførelse af en gylletank i det åbne land ved Præstøvej mellem Vindbyholt og Orup syd for Faxe skal Faxe Kommune vurdere ansøgning i forhold til landskab, natur og miljø samt naboer.

Hvorfor blev vi naboer ikke forelagt et klart og præcist materiale, da vi blev partshørt? Aktindsigten viser klart, at sagen ikke er fuldt oplyst.

Er der i virkeligheden tale om en »skinhøring« af os naboer? – hvor beslutningen om tilladelse er truffet på forhånd?

Kommunen har tilsidesat et grundlæggende princip i forvaltningsretten nemlig at sørge for at få sagen oplyst tilstrækkeligt – dette understøttes af følgende:

Den erhvervsmæssige nødvendighed: Hvorfor har kommunen undladt at kræve dokumentation for den erhvervsmæssige nødvendighed? Der mangler en konkret vurdering af dette forhold.

Den landskabelige påvirkning: Hvordan kan kommunen foretage en så usaglig vurdering, at den 11,5 m høje gylletank med en diameter på 35 m kan gemmes i det åbne land af et læhegn placeret op ad den eksisterende skelbeplantning, som fuldstændig transparent. Den ansøgte gylletank vil for stedse forandre landskabet med de store dyrkede markflader og nedbryde oplevelsen af det værdifulde åbne landskab mod Præstø Fjord. Gylletanken vil forblive et kolossalt fremmedelement i landskabet, og vil kunne ses 360 grader rundt.

Nabogener: Hvordan kan kommunen vurdere, at denne placering af gylletanken er mest hensigtsmæssig og tage et så ensidigt hensyn til ansøger. Vi, naboer lever med de periodemæssige udspredning af gylle og sådan er det. Men med den ansøgte gylletank eksporteres alle genevirkninger til naboerne i 365 dage om året – vores omgivelser ødelægges, vi påføres permanente lugtgener og yderligere tung trafik, som vil medføre dårlig trafiksikkerhed med dårlige oversigtforhold som vi har oplevet det med de mange jordkørsler på Præstøvej ved Orup.

Tilknytningskravet: Hvorfor kræver kommunen ikke, at gylletanken placeres på ansøgers landbrugsejendom? Udgangspunktet er, at gylletanke skal placeres i tilknytning til landbrugsejendommen medmindre der er tungtvejende grunde til en anden placering. Ansøgers argument om, at han der med den ansøgte gylletank vil være en mindre transportmæssig opgave, er ikke et sædvanligt driftsmæssigt hensyn Planklagenævnet accepterer, som argument for placering af gylletanken i det åbne land.

Miljø- og Naturforeningen i Orup, Roholte og Vindbyholt appellerer nu til Faxe Kommune omikke at træffe en ulovlig afgørelse i denne sag, som reelt set alene handler om:

Gyllebaronens ønske om økonomisk gevinst ved tilgang til billig gødning og lettere transport på bekostning af os naboer.

Jan Svane, Skellet 6, 4640 Faxe