VVM-undersøgelse klar: Færdig motorvej er bedre forretning end ventet

VVM-undersøgelse klar: Færdig motorvej er bedre forretning end ventet
Foto: Jesper Kaae

Meget tyder på, at en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund både bliver billigere at opføre end forventet – og samtidig er en markant bedre forretning for samfundet, end antaget, da anlægsloven blev vedtaget i 2009.

Det skyldes ikke mindst en trafikfremskrivning, der forudser markant flere biler på det sidste stykke motorvej, end tilfældet var, da den hidtidige VVM-undersøgelser blev offentliggjort i 2002.

I anlægsloven var den såkaldte interne rente i projektet på 7,5 procent, mens den nu vurderes til 10,6, der i forhold til andre infrastrukturprojekter er et særdeles højt tal.

Transportministeriet har torsdag eftermiddag offentliggjort den opdaterede VVM-undersøgelse, der skal gøre det muligt efter adskillige års venten af få motorvejen ført helt til Frederikssund.

I 2019 blev de forventede anlægsudgifter opgjort til ca. 3,4 mia. kr. I den opdaterede VVM-undersøgelse anslåes udgiften nu til 2,551 mia. kroner – hvortil der så bliver lagt 15 procent i buffer, så beløbet, der ved gennemførelse af projektet skal afsættes, er 2,9 mia. kr.

Ifølge den opdaterede VVM-undersøgelser er der en nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone er på 6,26.

"Det er primært brugereffekterne i form af tidsgevinster, dvs. trafikanterne nu kan komme hurtigere frem, der bidrager til de positive effekter. Der er dog også et mindre bidrag i form af færre støjgener og færre uheld. Reduktionen i støjgenerne skyldes, at der som en del af projektet opsættes støjskærme på en del af strækningen. Reduktionen i uheld skyldes, at man flytter trafik fra mindre veje ud på motorvejen, hvor der er færre uheld. De negative effekter for projektet er i høj grad anlægsomkostningerne på omkring 2,4 milliarder. Der vil være en mindre negativ effekt for luftforurening og klima, da den nye motorvej vil føre til flere ture og dermed flere kilometer, samt at flere trafikanter nu vælger den hurtigere rute via motorvejen," hedder det i opdateringen.

Ser helt anderledes ud i dag

Opdateringen omhandler den 3. etape fra Tværvej til Frederikssund.

Der blev i 2002 lavet en VVM-undersøgelse af strækningen, og det er den, Vejdirektoratet nu har opdateret for at vise forskellene mellem VVM-undersøgelsen fra 2002, anlægsloven fra 2009 og de aktuelle forhold, der vedrører 3. etape af Frederikssundmotorvejen.

"Når vi skal investere i fremtidens infrastruktur, skal vi gøre det på et oplyst grundlag. Derfor er VVM-undersøgelsen af 3. etape på Frederikssundmotorvejen opdateret. I opdateringen tages der højde for, at tingene ser anderledes ud i dag end for næsten 20 år siden, hvor der sidst blev lavet en undersøgelse af projektet.

Der er eksempelvis lavet nye beregninger af støjpåvirkningen på strækningen og økonomien i projektet er også opdateret. Når vi senere på året sidder ved forhandlingsbordet og drøfter fremtidens investeringer i infrastruktur, har vi en frisk undersøgelse af Frederikssundmotorvejen at tage udgangspunkt i," siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Lokal glæde

For Hans Andersen (V), der er valgt til Folketinget i Frederikssund-kredsen, er der tale om en god nyhed:

"Det er rigtig positivt med den meget høje forrentning. Det giver et kæmpe rygstød til de kommende trafikforhandlinger. Går man ind i projektet, kan man se, at der er indarbejdet flere støjskærme og tre ekstra samkørselspladser. Det er også positivt. Så nu venter vi bare på, at transportmininsteren får indkaldt til forhandlinger, for det kan kun gå for langsomt med at få aftalen på plads, når man tænker på, hvor meget tid, der bliver brugt på at holde i kø," konstaterer han overfor Lokalavisen.

Tre ændringer

I den opdaterede VVM-undersøgelse er vejføringen stort set identisk med den oprindelige. Tre steder er den dog ændret i beskedent omfang.

Ved Frederikssund placeres de to nye spor i forbindelse med den eksisterende Frederikssundsvej mod øst i stedet for mod vest.

Ved Edelgavevej ændres linieføringen en smule (ca. 30 m) mod syd af hensyn til den fredede allé Edelgavevej mod nord.

Ved Svestrup Mose flyttes linieføringen også ca. 30 meter af hensyn til naturinteresser.

Mulighed for samkørsel

I den oprindelige VVM-undersøgelse var det forudsat, at der fem steder skulle etableres såkaldte samkørselspladser, hvor man kan parkere sin bil og køre med en anden.

Det tal er nu oppe på syv, efter der er tilføjet en samkørselsplads ved Ledøjetoften samt ved Ågade i Frederikssund. Desuden udvides den eksisterende samkørselsplads ved rundkørslen, hvor J F Willumsensvej og Frederikssundsvej møder hinanden.

Flere støjskærme

Som følge af, at trafikken forventes at være langt højere end forudsat i anlægsloven fra 2009, stiger behovet for at afskærme naboer mod støj også.

Derfor er der planlagt 4.600 meter støjafskærmning mere, end hidtil forudsat.

Det er i runde tal en fordobling af den strækning, hvor der skal opføres støjafskærmning.