Debat: Beboerne tabte – kommunen vandt. Frivillig tvang?

Steen Dalin, Stærevej 3, 3660 Stenløse

Det kan kun beklages at DRs kulegravende radioprogram Detektor er nedlagt.

Utallige sager er blevet bragt frem i lyset hvor svindlere, banker og offentlige autoriteter har handlet uforsvarligt og amoralsk. Egedal Kommunes nedlukning af to velfungerende plejehjem for demente ville have været et oplagt mål for et sådan DR-program.

Sagen starter ved et byrådsmøde i 2018, hvor man beslutter at samle de to enheder i et planlagt nybyggeri til opførelse ved den nye bydel ved Egedal og døber det Hyrdevænget.

Solkrogen og Engbo, i henholdsvis Stenløse og Ølstykke, skal nedlægges og bruges til andre formål. Beboerne og deres pårørende får først besked omkring årsskiftet til 2022. Det bliver på et møde præsenteret for de pårørende som et fait accompli med fine computerskabte arkitekttegninger.

Til spørgsmålet om hvorvidt der er mulighed for ikke at fraflytte Solkrogen og Engbo er svaret et klart nej. Alle de 33 beboere skal med ét slag flytte og følges med personalet engang i marts/april 2023.

De pårørende er mildest talt ikke begejstrede. Hyrdevænget er et treetagers moderne byggeri på en bar mark. Interiøret er i fine farver og med indvendig egetræsbeklædning.

Men med lange krogede gange, trapper og elevatorer, som de fleste af de ældre demente ikke vil kunne finde rundt i endsige benytte. Hvorfor i alverden nyere plejehjem i Frederikssund og Hillerød, og nu også Egedal, absolut skal skyde i vejret er en gåde.

Betænk at kommunernes ældre, som unge mennesker i 60erne og 70erne, netop valgte kommunernes parcelhuskvarterer for at slippe for byernes etagebyggerier og gennem hele deres liv har nydt et liv med lys luft og grønne haver lige uden for døren. Solkrogen og Engbo opfylder disse behov til fulde og er begge i ét plan.

Lejlighederne er alle anbragt rundt om opholdsstuerne, som vender direkte ud mod terrasserne og haverne. Fra det øjeblik den demente beboer åbner sin dør er opholdsrum og have synlige uden at det er nødvendigt at krydse igennem uoverskuelige, hospitalsagtige gange som på Hyrdevænget.

Har der mon været en arkitekt til stede? Det er muligt de byggetekniske regler er overholdt, som en medarbejder gentagende gange påpegede ved en fremvisning for de pårørende i sidste måned. Men arkitekturen bærer ikke præg af at kyndige i demens nogensinde er blevet konsulteret.

Første regel ved omgang med demente lyder: Flyt aldrig en alzheimerpatient medmindre det er strengt nødvendigt. Hermed menes flytning til en plejebolig når sygdommens forløb ikke længere gør det forsvarligt at blive i eget hjem.

Der sigtes ikke til en kommunes ambitioner om at centralisere og formodentlig at ville spare penge på mindre personale ved en sammenlægning. Alzheimer er en sygdom hvorved synapserne, der danner et kommunikationsnetværk mellem de enkelte hjerneceller langsomt, men sikkert nedbrydes.

Patienten mister gradvist evnen til tankevirksomhed og det ender med døden. Et nyfødt barn er født med en færdigudviklet hjerne, men synapserne skal først til at udvikles før barnet kan genkende forældre, udvikle social adfærd, lære at tale og alt det andet som betegner en god opvækst.

En Alzheimer patients sygdom forløber præcis den modsatte vej og er til slut sammenlignelig med et barn, der har behov for trygge omgivelser og faste daglige rutiner for at skabe tryghed. Derfor er en flytning en katastrofal handling og både personale og pårørende har med en vis nervøsitet stiltiende valgt ikke at bekymre beboerne før der ikke var nogen vej tilbage.

Hvis kommunen ville det bedste for sine demente kunne man have ladet de nuværende beboere blive på Solkrogen og Engbo, parallelt med at Hyrdevænget optog nytilkomne beboere, og afvente naturlig afgang på de to velfungerende plejehjem.

Gennem hele 2022 er byggeriet og flytningen af samtlige beboere oppe at vende på hvert eneste møde med de pårørende. Der fortælles om planlægningen og hvor langt man er kommet, men økonomien kan der ikke siges noget om trods adskillige spørgsmål om lige netop dét.

Først på et beboermøde 3. oktober afsløres de økonomiske konsekvenser. Hvor alle havde forventet at den tvungne flytning var i kommunens regi bliver beboerne nu præsenteret for en forhøjet husleje på 9.773 kr. Og ikke nok med det.

Ved indflytning til Hyrdevænget skal hver især betale et indskud på 42.000 kr. plus tre måneders husleje forud. Altså et beløb på næsten 72.000 kr. Hvorfor nu denne kæmpe udgift når det er kommunen der har besluttet at de 33 beboer skal flyttes?

Joh, forklarede kommunens juridiske repræsentant, som for første gang var til stede: Det er fordi flytningen er frivillig, stik imod hvad beboerne ellers er blevet oplyst gennem lang tid. Hvis det var en tvungen flytning, skal kommunen stå for alle udgifter, men kommunen kan ikke opsige beboerne hvis lejemål hører under Venbo og Ølstykke almennyttige Boligselskab. Derfor er det nu pludselig frivilligt. Samtidig pointeres det at hele personalet flytter til Hyrdevænget uanset hvad. Så hvor er frivilligheden henne?

Alle var mildest talt forfærdede over at flytningen nu ikke kun skulle byde på praktiske og emotionelle omkostninger, men også økonomiske.

Juristen tilføjede at det var de tilstedeværendes egen skyld da de selv har været med til at vælge kommunalbestyrelsen. Mødets deltagere beslutter at oprette en beboerliste så man kan dele informationer hen ad vejen.

Men ifølge de nye GDPR-regler må kommunen ikke dele oplysninger om beboerne hvorfor det meget belejligt bliver umuligt at mobilisere samtlige beboere på både Solkrogen og Engbo. Det drager kommunen fordel af da det på næste møde d.31. oktober bekendtgøres at der er fundet en § 63c i Almenboligloven hvormed kommunen kan give et plaster på såret med et tilskud til ‘rimelige udgifter’ i forbindelse med flytningen.

Beløbet til hver enkelt andrager omkring 50% af de faktiske udgifter og senest 31.januar skal man beslutte sig. Samtidig bliver ‘frivillig flytning’ nu gentaget i én uendelighed i modsætning til de foregående 10 måneders indtryk af en tvungen flytning.

Resultatet bliver at den ene efter den anden ikke tør andet end at overgive sig til Hyrdevænget for ikke at miste det trods alt væsentlige tilskud og på trods af at stort set alle helst ville blive på Solkrogen og Engbo.

Da man så onsdag den 23. januar kan læse en artikel i Frederiksborg Amts Avis med overskriften: Selvbestemmelse er værdighed, bliver det med en bitter smag i munden. Artiklen handler om at kommunen er forpligtet til at beslutte en Værdighedspolitik som snarest skal til godkendelse i byrådet:

“Den skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre i forhold til følgende syv områder: Selvbestemmelse. Livskvalitet. En værdig død. Mad og ernæring. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Pårørende. Bekæmpelse af Ensomhed.”

Vejen er åbenbart brolagt med gode intentioner, men helt grotesk bliver det når man kan læse at “Egedal Kommune har tilføjet et ottende tema: Frivillighed!” Tak for kaffe siger jeg bare.

Steen Dalin og hans demente mor, 92-årige Ingelil, på bænken foran Solkrogen i Stenløse. Hun er blandt de beboere, som er tilbudt bolig på det nye plejecenter Hyrdevænget. Foto: KT