Vand til nye sommerhuse

Drøsselbjerg Strand
Mange nye sommerhusejere er på vej ved Drøsselbjerg Strand. I år forventer vandværket at tilslutte 36 nye forbrugere.

Foto: Christian Winnem

I takt med udbygningen af sommerhusområdet får Drøsselbjerg Strands Vandværk nye andelshavere. I 2008 forventer man 36 nye tilslutninger, og dermed kommer vandværket op på at forsyne i alt 693 husstande i området. På vandværkets generalforsamling den 3. maj fortalte formand Arne Kristensen, at der nu er ved at komme gang i udbygningen af "Strandens Port" og EBK-udstykningen ved Gårdhøjsvej. Udstykningen ved Longvejen er også på vej, og vandværksbestyrelsen er for tiden i gang med lave forslag til placering af målerbrønde og vandledninger hos de nye grundejere. Man har også haft et møde med grundejerne og aftalt indbetaling af tilslutningsbidrag.

Arne Kristensen kunne i øvrigt berette, at året været præget af en god og stabil drift med ganske få problemer og kun enkelte forsyningsstop. Ved prøvetagningen i juli sidste år blev der dog konstateret en coliform og en colibakterie. Der blev efterfølgende taget flere prøver, inden vandværket blev "frikendt". Ved den store analyseprøvetagning i februar i år lå man under de tilladte grænseværdier på alle områder. Analyseresultaterne kan ses i infoskabene ved forsamlingshuset og trykforøgerstationen og på vandværkets hjemmeside.

To vandværker er koblet sammen

Drøsselbjerg Strands Vandværk har nu også etableret nødvandforsyning med nabovandværket ved Stillinge Strand. I en akut situation kan man nu få leveret vand herfra. Anlægsudgiften har været cirka 50.000 kroner.

Formanden oplyste, at vandværket har rigeligt med vand i de underjordiske vandbassiner og i en rigtig god kvalitet. I 2007 er der udpumpet 27.398 kubikmeter (29.465 kubikmeter i 2006 ), og der har været et vandspild på kun 1,04 procent.

Bestyrelsen har sat sig det mål at forøge egenkapitalen fra de nuværende 800.000 til 1,2 millioner, så man fremover har midler til udbedring af vandbehandlingsanlæg, boringer og ledningsnet. Man er også i gang med at udarbejde en investeringsplan.

Alle valg på generalforsamlingen var genvalg, og bestyrelsen har konstitueret sig med samme poster som hidtil: Formand, Arne Kristensen, næstformand, Thomas Opdal, kasserer, Bjarne Thor Jensen, sekretær, Jørgen Jørgensen og bestyrelsesmedlem Poul Nørmark.

cw@nordvest.dk